Συνκαλεσάμενος
Englishman's Concordance
Συνκαλεσάμενος (Synkalesamenos) — 3 Occurrences

Luke 9:1 V-APM-NMS
GRK: Συνκαλεσάμενος δὲ τοὺς
NAS: And He called the twelve together,
KJV: twelve disciples together, and gave
INT: having called together moreover the

Luke 23:13 V-APM-NMS
GRK: Πιλᾶτος δὲ συνκαλεσάμενος τοὺς ἀρχιερεῖς
NAS: Pilate summoned the chief priests
KJV: Pilate, when he had called together the chief priests
INT: Pilate moreover having called together the chief priests

Acts 10:24 V-APM-NMS
GRK: προσδοκῶν αὐτοὺς συνκαλεσάμενος τοὺς συγγενεῖς
NAS: was waiting for them and had called together his relatives
KJV: them, and had called together his
INT: expecting them having called together the relatives

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page