4779. συγκαλέω (sugkaleó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4779. συγκαλέω (sugkaleó) — 8 Occurrences

Mark 15:16 V-PIA-3P
GRK: πραιτώριον καὶ συνκαλοῦσιν ὅλην τὴν
NAS: (that is, the Praetorium), and they called together the whole
KJV: and they call together the whole
INT: [the] praetorium and they call together all the

Luke 9:1 V-APM-NMS
GRK: Συνκαλεσάμενος δὲ τοὺς
NAS: And He called the twelve together,
KJV: twelve disciples together, and gave
INT: having called together moreover the

Luke 15:6 V-PIA-3S
GRK: τὸν οἶκον συνκαλεῖ τοὺς φίλους
NAS: home, he calls together his friends
KJV: home, he calleth together [his] friends
INT: the house he calls together the friends

Luke 15:9 V-PIA-3S
GRK: καὶ εὑροῦσα συνκαλεῖ τὰς φίλας
NAS: When she has found it, she calls together her friends
KJV: [her] neighbours together, saying,
INT: and having found [it] she calls together the friends

Luke 23:13 V-APM-NMS
GRK: Πιλᾶτος δὲ συνκαλεσάμενος τοὺς ἀρχιερεῖς
NAS: Pilate summoned the chief priests
KJV: Pilate, when he had called together the chief priests
INT: Pilate moreover having called together the chief priests

Acts 5:21 V-AIA-3P
GRK: σὺν αὐτῷ συνεκάλεσαν τὸ συνέδριον
NAS: came, they called the Council
KJV: the council together, and
INT: with him they called together the Council

Acts 10:24 V-APM-NMS
GRK: προσδοκῶν αὐτοὺς συνκαλεσάμενος τοὺς συγγενεῖς
NAS: was waiting for them and had called together his relatives
KJV: them, and had called together his
INT: expecting them having called together the relatives

Acts 28:17 V-ANM
GRK: ἡμέρας τρεῖς συνκαλέσασθαι αὐτὸν τοὺς
NAS: days Paul called together those
KJV: of the Jews together: and
INT: days three called together he those who

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page