’ă·ḏō·na·yiḵ
Englishman's Concordance
’ă·ḏō·na·yiḵ — 1 Occurrence

Psalm 45:11
HEB: כִּי־ ה֥וּא אֲ֝דֹנַ֗יִךְ וְהִשְׁתַּֽחֲוִי־ לֽוֹ׃
KJV: thy beauty: for he [is] thy Lord; and worship
INT: Because he thy Lord bow

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 113
325 Occurrences


’ā·ḏō·wn — 8 Occ.
’ă·ḏō·nāy — 3 Occ.
’ă·ḏō·nāw — 37 Occ.
’ă·ḏō·na·yiḵ — 1 Occ.
’ă·ḏō·nê — 4 Occ.
’ă·ḏō·ne·ḵā — 19 Occ.
’ă·ḏō·nê·ḵem — 11 Occ.
’ă·ḏō·ne·hā — 3 Occ.
’ă·ḏō·nê·hem — 9 Occ.
’ă·ḏō·nê·nū — 7 Occ.
’ă·ḏō·nê·nū — 1 Occ.
’ă·ḏō·nî — 161 Occ.
’ă·ḏō·nîm — 5 Occ.
ba·ḏō·nî — 2 Occ.
hā·’ā·ḏō·wn — 6 Occ.
hā·’ă·ḏō·nîm — 2 Occ.
ka·ḏō·nāw — 1 Occ.
la·’ă·ḏō·wn — 1 Occ.
la·’ă·ḏō·nê — 1 Occ.
la·’ă·ḏō·nê·hem — 2 Occ.
la·ḏō·nāw — 2 Occ.
la·ḏō·ne·ḵā — 3 Occ.
la·ḏō·ne·hā — 1 Occ.
la·ḏō·nî — 24 Occ.
lə·’ā·ḏō·wn — 1 Occ.
mê·’ă·ḏō·nāw — 1 Occ.
mê·’ă·ḏō·nî — 1 Occ.
ū·lə·’ā·ḏō·wn — 1 Occ.
wa·’ă·ḏō·nê·nū — 1 Occ.
wa·ḏō·nî — 6 Occ.
Additional Entries
’ig·gə·rō·ṯê·hem — 1 Occ.
wə·’ig·ge·reṯ — 2 Occ.
lə·’ê·ḏōw — 1 Occ.
wə·’êḏ — 1 Occ.
wə·la·’ă·ḏîḇ — 1 Occ.
wə·’aḏ·bə·’êl — 2 Occ.
’id·dōw — 2 Occ.
’ā·ḏō·wn — 8 Occ.
’ă·ḏō·nāy — 3 Occ.
’ă·ḏō·nāw — 37 Occ.
’ă·ḏō·nê — 4 Occ.
’ă·ḏō·ne·ḵā — 19 Occ.
’ă·ḏō·nê·ḵem — 11 Occ.
’ă·ḏō·ne·hā — 3 Occ.
’ă·ḏō·nê·hem — 9 Occ.
’ă·ḏō·nê·nū — 7 Occ.
’ă·ḏō·nê·nū — 1 Occ.
’ă·ḏō·nî — 161 Occ.
’ă·ḏō·nîm — 5 Occ.
ba·ḏō·nî — 2 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page