wə·’eq·ra‘
Englishman's Concordance
wə·’eq·ra‘ — 1 Occurrence

Hosea 13:8
HEB: כְּדֹ֣ב שַׁכּ֔וּל וְאֶקְרַ֖ע סְג֣וֹר לִבָּ֑ם
NAS: robbed of her cubs, And I will tear open their chests;
KJV: [that is] bereaved [of her whelps], and will rend the caul
INT: A bear robbed will tear the caul of their heart

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 7167
63 Occurrences


’eq·ra‘ — 2 Occ.
’eq·rā·‘en·nāh — 1 Occ.
qā·ra‘ — 3 Occ.
qā·rā·‘āh — 1 Occ.
qā·ra‘·tā — 2 Occ.
qā·ra‘·tî — 1 Occ.
qā·rə·‘ū — 3 Occ.
qā·rō·a‘ — 1 Occ.
qā·rū·a‘ — 1 Occ.
qə·ru·‘ê — 3 Occ.
qə·ru·‘îm — 2 Occ.
qir·‘ū — 1 Occ.
qō·rê·a‘ — 1 Occ.
liq·rō·w·a‘ — 1 Occ.
niq·rā‘ — 2 Occ.
ṯiq·rə·‘î — 1 Occ.
ū·qə·ru·‘ê — 1 Occ.
ū·ḇə·qā·rə·‘î — 1 Occ.
wā·’eq·ra‘ — 1 Occ.
way·yiq·qā·ra‘ — 1 Occ.
way·yiq·ra‘ — 15 Occ.
way·yiq·rā·‘e·hā — 1 Occ.
way·yiq·rā·‘êm — 2 Occ.
way·yiq·rə·‘ū — 2 Occ.
wat·tiq·ra‘ — 4 Occ.
wə·’eq·ra‘ — 1 Occ.
wə·qā·ra‘ — 2 Occ.
wə·qā·ra‘·tî — 2 Occ.
wə·qir·‘ū — 1 Occ.
yiq·qā·rê·a‘ — 2 Occ.
yiq·rā·‘e·hā — 1 Occ.
Additional Entries
ṯiq·rə·‘î — 1 Occ.
ū·qə·ru·‘ê — 1 Occ.
ū·ḇə·qā·rə·‘î — 1 Occ.
wā·’eq·ra‘ — 1 Occ.
way·yiq·qā·ra‘ — 1 Occ.
way·yiq·ra‘ — 15 Occ.
way·yiq·rā·‘e·hā — 1 Occ.
way·yiq·rā·‘êm — 2 Occ.
way·yiq·rə·‘ū — 2 Occ.
wat·tiq·ra‘ — 4 Occ.
wə·qā·ra‘ — 2 Occ.
wə·qā·ra‘·tî — 2 Occ.
wə·qir·‘ū — 1 Occ.
yiq·qā·rê·a‘ — 2 Occ.
yiq·rā·‘e·hā — 1 Occ.
qə·rā·‘îm — 3 Occ.
ū·qə·rā·‘îm — 1 Occ.
qō·raṣ·tî — 1 Occ.
qō·rêṣ — 3 Occ.
yiq·rə·ṣū- — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page