wə·raḡ·lê·hem
Englishman's Concordance
wə·raḡ·lê·hem — 4 Occurrences

Exodus 30:21
HEB: וְרָחֲצ֛וּ יְדֵיהֶ֥ם וְרַגְלֵיהֶ֖ם וְלֹ֣א יָמֻ֑תוּ
NAS: their hands and their feet, so that they will not die;
KJV: their hands and their feet, that they die
INT: shall wash their hands and their feet they will not die

Judges 1:7
HEB: בְּֽהֹנוֹת֩ יְדֵיהֶ֨ם וְרַגְלֵיהֶ֜ם מְקֻצָּצִ֗ים הָי֤וּ
KJV: having their thumbs and their great toes cut off,
INT: their thumbs and their great toes cut become

Nehemiah 9:21
HEB: לֹ֣א בָל֔וּ וְרַגְלֵיהֶ֖ם לֹ֥א בָצֵֽקוּ׃
NAS: out, nor did their feet swell.
KJV: waxed not old, and their feet swelled
INT: nor wear their feet nor swell

Ezekiel 1:7
HEB: וְרַגְלֵיהֶ֖ם רֶ֣גֶל יְשָׁרָ֑ה
NAS: Their legs were straight
KJV: And their feet [were] straight feet;
INT: their legs and their feet were straight

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 7272
245 Occurrences


bə·rā·ḡel — 2 Occ.
bə·raḡ·lay — 3 Occ.
bə·raḡ·lāw — 14 Occ.
bə·raḡ·la·yim — 2 Occ.
bə·raḡ·lə·ḵā — 1 Occ.
bə·raḡ·lê — 1 Occ.
bə·raḡ·le·ḵā — 3 Occ.
bə·raḡ·lê·ḵem — 4 Occ.
bə·raḡ·lê·hem — 3 Occ.
hā·raḡ·lā·yim — 1 Occ.
lə·raḡ·lāh — 1 Occ.
lə·raḡ·lāy — 2 Occ.
lə·raḡ·lāw — 4 Occ.
lə·raḡ·le·ḵā — 1 Occ.
lə·raḡ·le·ḵā — 1 Occ.
lə·raḡ·lî — 2 Occ.
lə·raḡ·lōw — 1 Occ.
lə·re·ḡel — 1 Occ.
rā·ḡel — 6 Occ.
raḡ·lāh — 2 Occ.
raḡ·lay — 23 Occ.
raḡ·lām — 4 Occ.
raḡ·lāw — 32 Occ.
raḡ·la·yiḵ — 4 Occ.
raḡ·lā·yim — 6 Occ.
raḡ·lêḵ — 1 Occ.
raḡ·lə·ḵā — 16 Occ.
raḡ·lə·ḵem — 2 Occ.
raḡ·lê — 11 Occ.
raḡ·le·ḵā — 4 Occ.
raḡ·lê·ḵem — 7 Occ.
raḡ·le·hā — 7 Occ.
raḡ·lê·hem — 13 Occ.
raḡ·lê·nū — 2 Occ.
raḡ·lê·nū — 1 Occ.
raḡ·lî — 6 Occ.
raḡ·lōw — 12 Occ.
rə·ḡā·lîm — 4 Occ.
re·ḡel — 13 Occ.
ū·lə·re·ḡel — 1 Occ.
ū·ḇə·raḡ·lê·hem — 1 Occ.
wə·hā·raḡ·la·yim — 1 Occ.
ḇə·rā·ḡel — 1 Occ.
ḇə·raḡ·lāy — 2 Occ.
wə·raḡ·lāw — 2 Occ.
wə·raḡ·la·yim — 1 Occ.
wə·raḡ·lə·ḵā — 3 Occ.
wə·raḡ·lê — 2 Occ.
wə·raḡ·le·ḵā — 1 Occ.
wə·raḡ·lê·hem — 4 Occ.
ḇə·raḡ·lōw — 1 Occ.
wə·re·ḡel — 2 Occ.
Additional Entries
ū·lə·re·ḡel — 1 Occ.
ū·ḇə·raḡ·lê·hem — 1 Occ.
wə·hā·raḡ·la·yim — 1 Occ.
ḇə·rā·ḡel — 1 Occ.
ḇə·raḡ·lāy — 2 Occ.
wə·raḡ·lāw — 2 Occ.
wə·raḡ·la·yim — 1 Occ.
wə·raḡ·lə·ḵā — 3 Occ.
wə·raḡ·lê — 2 Occ.
wə·raḡ·le·ḵā — 1 Occ.
ḇə·raḡ·lōw — 1 Occ.
wə·re·ḡel — 2 Occ.
raḡ·lî — 11 Occ.
raḡ·lîm — 1 Occ.
mê·rō·ḡə·lîm — 2 Occ.
lir·gō·wm — 1 Occ.
rā·ḡō·wm — 2 Occ.
ū·rə·ḡā·mu·hū — 1 Occ.
way·yir·gə·mū — 5 Occ.
way·yir·gə·mu·hū — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page