ḇə·rî·ṯōw
Englishman's Concordance
ḇə·rî·ṯōw — 2 Occurrences

Psalm 25:10
HEB: וֶאֱמֶ֑ת לְנֹצְרֵ֥י בְ֝רִית֗וֹ וְעֵדֹתָֽיו׃
NAS: To those who keep His covenant and His testimonies.
KJV: unto such as keep his covenant and his testimonies.
INT: and truth keep his covenant and his testimonies

Psalm 103:18
HEB: לְשֹׁמְרֵ֥י בְרִית֑וֹ וּלְזֹכְרֵ֥י פִ֝קֻּדָ֗יו
NAS: To those who keep His covenant And remember
KJV: To such as keep his covenant, and to those that remember
INT: keep his covenant and remember his precepts

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 1285
284 Occurrences


bab·bə·rîṯ — 2 Occ.
bə·rîṯ — 113 Occ.
bə·rî·ṯêḵ — 1 Occ.
bə·rî·ṯə·ḵā — 4 Occ.
bə·rî·ṯə·ḵem — 1 Occ.
bə·rî·ṯî — 41 Occ.
bə·rî·ṯōw — 15 Occ.
biḇ·rîṯ — 2 Occ.
biḇ·rî·ṯe·ḵā — 1 Occ.
biḇ·rî·ṯî — 2 Occ.
biḇ·rî·ṯōw — 1 Occ.
ḵab·bə·rîṯ — 1 Occ.
hab·bə·rîṯ — 47 Occ.
kiḇ·rîṯ — 1 Occ.
lab·bə·rîṯ — 1 Occ.
liḇ·rîṯ — 5 Occ.
mib·bə·rî·ṯêḵ — 1 Occ.
ū·ḇə·rîṯ — 4 Occ.
ū·ḇə·rî·ṯə·ḵā — 1 Occ.
ū·ḇə·rî·ṯî — 2 Occ.
ū·ḇə·rî·ṯōw — 1 Occ.
ḇab·bə·rîṯ — 3 Occ.
wə·hab·bə·rîṯ — 1 Occ.
ḇə·rîṯ- — 18 Occ.
ḇə·rî·ṯə·ḵā — 5 Occ.
ḇə·rî·ṯî — 7 Occ.
ḇə·rî·ṯōw — 2 Occ.
ḇiḇ·rîṯ — 1 Occ.
Additional Entries
mib·bə·rî·ṯêḵ — 1 Occ.
ū·ḇə·rîṯ — 4 Occ.
ū·ḇə·rî·ṯə·ḵā — 1 Occ.
ū·ḇə·rî·ṯî — 2 Occ.
ū·ḇə·rî·ṯōw — 1 Occ.
ḇab·bə·rîṯ — 3 Occ.
wə·hab·bə·rîṯ — 1 Occ.
ḇə·rîṯ- — 18 Occ.
ḇə·rî·ṯə·ḵā — 5 Occ.
ḇə·rî·ṯî — 7 Occ.
ḇiḇ·rîṯ — 1 Occ.
bə·rîṯ — 1 Occ.
bō·rîṯ — 1 Occ.
ū·ḵə·ḇō·rîṯ — 1 Occ.
’ă·ḇā·ră·ḵāh — 1 Occ.
’ă·ḇā·ră·ḵe·kā — 1 Occ.
’ă·ḇā·ră·ḵêm — 1 Occ.
’ă·ḇā·rêḵ — 4 Occ.
’ă·ḇā·reḵ·ḵā — 2 Occ.
bā·ră·ḵê·nî — 2 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page