zar·‘ām
Englishman's Concordance
zar·‘ām — 1 Occurrence

Psalm 106:27
HEB: וּלְהַפִּ֣יל זַ֭רְעָם בַּגּוֹיִ֑ם וּ֝לְזָרוֹתָ֗ם
NAS: And that He would cast their seed among the nations
KJV: To overthrow their seed also among the nations,
INT: cast their seed the nations and scatter

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 2233
230 Occurrences


bə·zar·‘ām — 1 Occ.
bə·zar·‘ōw — 1 Occ.
haz·zā·ra‘ — 3 Occ.
haz·ze·ra‘ — 4 Occ.
kə·ze·ra‘ — 1 Occ.
kiz·ra‘- — 1 Occ.
lə·zā·ra‘ — 1 Occ.
lə·zar·‘ă·ḵā — 7 Occ.
lə·zar·‘ă·ḵem — 1 Occ.
lə·zar·‘ōw — 2 Occ.
lə·ze·ra‘ — 4 Occ.
miz·zar·‘ă·ḵā — 2 Occ.
miz·zar·‘ām — 1 Occ.
miz·zar·‘ōw — 5 Occ.
miz·ze·ra‘ — 13 Occ.
ū·lə·zar·‘ă·ḵā — 6 Occ.
ū·lə·zar·‘ām — 2 Occ.
ū·lə·zar·‘e·ḵā — 1 Occ.
ū·lə·zar·‘ōw — 6 Occ.
ū·lə·zar·‘ă·ḵā — 1 Occ.
ū·miz·zar·‘ă·ḵā — 1 Occ.
ū·miz·zar·‘ōw — 1 Occ.
ū·miz·ze·ra‘ — 1 Occ.
ū·ḇə·zar·‘ă·ḵā — 2 Occ.
ū·ḇə·zar·‘e·ḵā — 1 Occ.
wā·ze·ra‘ — 1 Occ.
wə·hā·’al·mā·nāh — 1 Occ.
wə·zar·‘ă·ḵā — 3 Occ.
wə·zar·‘ām — 4 Occ.
wə·zar·‘êḵ — 1 Occ.
wə·zar·‘e·ḵā — 1 Occ.
wə·zar·‘ê·ḵem — 1 Occ.
wə·zar·‘ōw — 7 Occ.
wə·ze·ra‘ — 7 Occ.
zā·ra‘ — 12 Occ.
zar·‘ă·ḵā — 22 Occ.
zar·‘ă·ḵem — 5 Occ.
zar·‘āh — 1 Occ.
zar·‘ām — 4 Occ.
zar·‘êḵ — 3 Occ.
zar·‘e·ḵā — 12 Occ.
zar·‘î — 2 Occ.
zar·‘ōw — 14 Occ.
zar·‘ām — 1 Occ.
zar·‘ōw- — 2 Occ.
ze·ra‘ — 57 Occ.
Additional Entries
wə·ze·ra‘ — 7 Occ.
zā·ra‘ — 12 Occ.
zar·‘ă·ḵā — 22 Occ.
zar·‘ă·ḵem — 5 Occ.
zar·‘āh — 1 Occ.
zar·‘ām — 4 Occ.
zar·‘êḵ — 3 Occ.
zar·‘e·ḵā — 12 Occ.
zar·‘î — 2 Occ.
zar·‘ōw — 14 Occ.
zar·‘ōw- — 2 Occ.
ze·ra‘ — 57 Occ.
biz·ra‘ — 1 Occ.
haz·zê·rō·‘îm — 1 Occ.
zê·rə·‘ō·nîm — 1 Occ.
haz·zō·rêq — 1 Occ.
tiz·rōq — 2 Occ.
ū·zə·rā·qōw — 1 Occ.
ū·zə·rōq — 1 Occ.
way·yiz·rə·qê·hū — 2 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page