Acts 12:20
New International Version
He had been quarreling with the people of Tyre and Sidon; they now joined together and sought an audience with him. After securing the support of Blastus, a trusted personal servant of the king, they asked for peace, because they depended on the king's country for their food supply.

New Living Translation
Now Herod was very angry with the people of Tyre and Sidon. So they sent a delegation to make peace with him because their cities were dependent upon Herod's country for food. The delegates won the support of Blastus, Herod's personal assistant,

English Standard Version
Now Herod was angry with the people of Tyre and Sidon, and they came to him with one accord, and having persuaded Blastus, the king’s chamberlain, they asked for peace, because their country depended on the king’s country for food.

Berean Study Bible
Now Herod was in a furious dispute with the people of Tyre and Sidon, and they convened before him. Having secured the support of Blastus, the king’s chamberlain, they asked for peace, because their region depended on the king’s country for food.

New American Standard Bible
Now he was very angry with the people of Tyre and Sidon; and with one accord they came to him, and having won over Blastus the king's chamberlain, they were asking for peace, because their country was fed by the king's country.

King James Bible
And Herod was highly displeased with them of Tyre and Sidon: but they came with one accord to him, and, having made Blastus the king's chamberlain their friend, desired peace; because their country was nourished by the king's country.

Holman Christian Standard Bible
He had been very angry with the Tyrians and Sidonians. Together they presented themselves before him. They won over Blastus, who was in charge of the king's bedroom, and through him they asked for peace, because their country was supplied with food from the king's country.

International Standard Version
Now Herod had been in a violent quarrel with the people of Tyre and Sidon. So they came to him as a group. After they had won over Blastus, who oversaw security for the king's sleeping quarters, they asked for a peace agreement because their country depended on the king's country for food.

NET Bible
Now Herod was having an angry quarrel with the people of Tyre and Sidon. So they joined together and presented themselves before him. And after convincing Blastus, the king's personal assistant, to help them, they asked for peace, because their country's food supply was provided by the king's country.

Aramaic Bible in Plain English
And because he was at enmity with the Tyrians and against the Sidonians, they gathered and came together to him and persuaded Blastus the Chamberlain of The King and asked him that they might have a peace treaty, because the sustenance of their countries was from The Kingdom of Herodus.

GOD'S WORD® Translation
Herod was very angry with the people of Tyre and Sidon. They were going to meet with Herod. They had agreed on what they wanted to do: They enlisted the help of Blastus to ask Herod for terms of peace. This was because their cities depended on Herod for their food supply. (Blastus was in charge of the king's living quarters.)

Jubilee Bible 2000
And Herod was highly displeased with those of Tyre and Sidon, but they came with one accord to him, and, having bribed Blastus, the king's chamberlain, they asked for peace because their lands were supplied through those of the king's.

King James 2000 Bible
And Herod was highly displeased with them of Tyre and Sidon: but they came with one accord to him, and, having made Blastus the king's chamberlain their friend, desired peace; because their country was fed by the king's country.

American King James Version
And Herod was highly displeased with them of Tyre and Sidon: but they came with one accord to him, and, having made Blastus the king's chamberlain their friend, desired peace; because their country was nourished by the king's country.

American Standard Version
Now he was highly displeased with them of Tyre and Sidon: and they came with one accord to him, and, having made Blastus the king's chamberlain their friend, they asked for peace, because their country was fed from the king's country.

Douay-Rheims Bible
And he was angry with the Tyrians and the Sidonians. But they with one accord came to him, and having gained Blastus, who was the king's chamberlain, they desired peace, because their countries were nourished by him.

Darby Bible Translation
And he was in bitter hostility with [the] Tyrians and Sidonians; but they came to him with one accord, and, having gained Blastus the king's chamberlain, sought peace, because their country was nourished by the king's.

English Revised Version
Now he was highly displeased with them of Tyre and Sidon: and they came with one accord to him, and, having made Blastus the king's chamberlain their friend, they asked for peace, because their country was fed from the king's country.

Webster's Bible Translation
And Herod was highly displeased with them of Tyre and Sidon. But they came with one accord to him, and having made Blastus the king's chamberlain their friend, desired peace, because their country was nourished by the king's country.

Weymouth New Testament
Now the people of Tyre and Sidon had incurred Herod's violent displeasure. So they sent a large deputation to wait on him; and having secured the good will of Blastus, his treasurer, they begged the king to be friendly with them again, because their country was dependent on his for its food supply.

World English Bible
Now Herod was very angry with the people of Tyre and Sidon. They came with one accord to him, and, having made Blastus, the king's personal aide, their friend, they asked for peace, because their country depended on the king's country for food.

Young's Literal Translation
And Herod was highly displeased with the Tyrians and Sidonians, and with one accord they came unto him, and having made a friend of Blastus, who is over the bed-chambers of the king, they were asking peace, because of their country being nourished from the king's;

Handelinge 12:20 Afrikaans PWL
Omdat hy in vyandskap was met die mense van Tzor en Tzidon, het hulle saamgespan en na hom toe gekom en nadat hulle Blastos, die koning se hofdienaar, omgepraat het, vrede gevra omdat hulle land voorsiening uit die koning s’n ontvang het.

Veprat e Apostujve 12:20 Albanian
Por Herodi ishte i zemëruar kundër tirasve dhe sidonasve; por ata, si u morën vesh midis tyre, u paraqitën para tij dhe, mbasi ia mbushën mendjen Blastit, kamarierit të mbretit, kërkuan paqe, sepse

ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﻞ 12:20 Arabic: Smith & Van Dyke
وكان هيرودس ساخطا على الصوريين والصيداويين فحضروا اليه بنفس واحدة واستعطفوا بلاستس الناظر على مضجع الملك. ثم صاروا يلتمسون المصالحة لان كورتهم تقتات من كورة الملك‎.

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 12:20 Armenian (Western): NT
Հերովդէս չափազանց զայրացած էր Տիւրացիներուն եւ Սիդոնացիներուն դէմ: Անոնք ալ միաբանութեամբ եկան իրեն, ու հաշտութիւն խնդրեցին՝ համոզելով թագաւորին Բղաստոս սենեկապետը. որովհետեւ իրենց երկիրը կը կերակրուէր թագաւորին երկրէն:

Apostoluén Acteac. 12:20 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta Herodesec çuen guerla eguiteco gogo Tyrianoén eta Sidonianoén contra: baina hec gogo batez ethor citecen harengana, eta irabaciric Blasto, cein baitzén regueren gamberaco guehién, baque esquez ceuden: ceren hayén comarcá reguerenetic entretenitzen baitzen.

De Zwölfbotngetaat 12:20 Bavarian
De Türser und Sidner hietnd önn Heretn mit öbbs ganz schoen häftig gmacht. Von Noetn gschickend s mitaynand ayn Gsandtschaft, däß s um Frid bittnd, weil s von dyr Narung aus seinn Land abhöngig warnd. Dös griet ien aau, weil s önn Kämmerling Blästess auf iener Seitt brangend.

Деяния 12:20 Bulgarian
А [Ирод] беше много разгневен от тирците и сидонците; и те дойдоха единодушно при него, и, като спечелиха [поддръжката] на царския постелник Власта, просеха помирение, защото тяхната област се хранеше от царската.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
當時,希律一直惱恨提爾和西頓的人。所以他們聯合起來到王那裡去,先說服了王的內臣布拉斯托,然後向王求和,因為他們地區的人是從王的領地得糧食的。

中文标准译本 (CSB Simplified)
当时,希律一直恼恨提尔和西顿的人。所以他们联合起来到王那里去,先说服了王的内臣布拉斯托,然后向王求和,因为他们地区的人是从王的领地得粮食的。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
希律惱怒推羅、西頓的人。他們那一帶地方是從王的地土得糧,因此就託了王的內侍臣伯拉斯都的情,一心來求和。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
希律恼怒推罗、西顿的人。他们那一带地方是从王的地土得粮,因此就托了王的内侍臣伯拉斯都的情,一心来求和。

使 徒 行 傳 12:20 Chinese Bible: Union (Traditional)
希 律 惱 怒 推 羅 、 西 頓 的 人 。 他 們 那 一 帶 地 方 是 從 王 的 地 土 得 糧 , 因 此 就 託 了 王 的 內 侍 臣 伯 拉 斯 都 的 情 , 一 心 來 求 和 。

使 徒 行 傳 12:20 Chinese Bible: Union (Simplified)
希 律 恼 怒 推 罗 、 西 顿 的 人 。 他 们 那 一 带 地 方 是 从 王 的 地 土 得 粮 , 因 此 就 托 了 王 的 内 侍 臣 伯 拉 斯 都 的 情 , 一 心 来 求 和 。

Djela apostolska 12:20 Croatian Bible
A bio je u žestoku sukobu s Tircima i Sidoncima. Oni zajednički dođoše k njemu i pošto pridobiše kraljevskoga komornika Blasta, zaiskaše mir, jer je njihova zemlja dobivala živež od kraljeve.

Skutky apoštolské 12:20 Czech BKR
A v ten čas Herodes rozzlobil se proti Tyrským a Sidonským. Kteřížto jednomyslně přišli k němu, a namluvivše sobě Blasta, předního komorníka královského, žádali za pokoj, protože jejich krajiny potravu měly z zemí královských.

Apostelenes gerninger 12:20 Danish
Men han laa i Strid med Tyrierne og Sidonierne. Men de kom endrægtigt til ham og fik Blastus, Kongens Kammerherre, paa deres Side og bade om Fred, fordi deres Land fik Næringsmidler tilførte fra Kongens Land.

Handelingen 12:20 Dutch Staten Vertaling
En Herodes had in den zin tegen de Tyriers en Sidoniers te krijgen; maar zij kwamen eendrachtelijk tot hem, en Blastus, die des konings kamerling was, overreed hebbende, begeerden vrede, omdat hun land gespijzigd werd van des konings land.

Nestle Greek New Testament 1904
Ἦν δὲ θυμομαχῶν Τυρίοις καὶ Σιδωνίοις· ὁμοθυμαδὸν δὲ παρῆσαν πρὸς αὐτόν, καὶ πείσαντες Βλάστον τὸν ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος τοῦ βασιλέως ᾐτοῦντο εἰρήνην, διὰ τὸ τρέφεσθαι αὐτῶν τὴν χώραν ἀπὸ τῆς βασιλικῆς.

Westcott and Hort 1881
Ἦν δὲ θυμομαχῶν Τυρίοις καὶ Σιδωνίοις· ὁμοθυμαδὸν δὲ παρῆσαν πρὸς αὐτόν, καὶ πείσαντες Βλάστον τὸν ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος τοῦ βασιλέως ᾐτοῦντο εἰρήνην διὰ τὸ τρέφεσθαι αὐτῶν τὴν χώραν ἀπὸ τῆς βασιλικῆς.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Ἦν δὲ θυμομαχῶν Τυρίοις καὶ Σιδωνίοις· ὁμοθυμαδὸν δὲ παρῆσαν πρὸς αὐτόν, καὶ πείσαντες Βλάστον τὸν ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος τοῦ βασιλέως ᾐτοῦντο εἰρήνην διὰ τὸ τρέφεσθαι αὐτῶν τὴν χώραν ἀπὸ τῆς βασιλικῆς.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ἦν δὲ ὁ Ἡρῴδης θυμομαχῶν Tυρίοις καὶ Σιδωνίοις· ὁμοθυμαδὸν δὲ παρῆσαν πρὸς αὐτόν, καὶ πείσαντες Βλάστον τὸν ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος τοῦ βασιλέως, ᾐτοῦντο εἰρήνην, διὰ τὸ τρέφεσθαι αὐτῶν τὴν χώραν ἀπὸ τῆς βασιλικῆς.

Greek Orthodox Church 1904
Ἦν δὲ Ἡρῴδης θυμομαχῶν Τυρίοις καὶ Σιδωνίοις· ὁμοθυμαδόν τε παρῆσαν πρὸς αὐτόν, καὶ πείσαντες Βλάστον τὸν ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος τοῦ βασιλέως ᾐτοῦντο εἰρήνην, διὰ τὸ τρέφεσθαι αὐτῶν τὴν χώραν ἀπὸ τῆς βασιλικῆς.

Tischendorf 8th Edition
ἦν δὲ θυμομαχῶν Τυρίοις καὶ Σιδωνίοις· ὁμοθυμαδὸν δὲ παρῆσαν πρὸς αὐτόν, καὶ πείσαντες Βλάστον τὸν ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος τοῦ βασιλέως ᾐτοῦντο εἰρήνην, διὰ τὸ τρέφεσθαι αὐτῶν τὴν χώραν ἀπὸ τῆς βασιλικῆς.

Scrivener's Textus Receptus 1894
Ἦν δὲ ὁ Ἡρώδης θυμομαχῶν Τυρίοις καὶ Σιδωνίοις· ὁμοθυμαδὸν δὲ παρῆσαν πρὸς αὐτόν, καὶ πείσαντες Βλάστον τὸν ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος τοῦ βασιλέως, ᾐτοῦντο εἰρήνην, διὰ τὸ τρέφεσθαι αὐτῶν τὴν χώραν ἀπὸ τῆς βασιλικῆς.

Stephanus Textus Receptus 1550
Ἦν δὲ ὁ Ἡρώδης θυμομαχῶν Τυρίοις καὶ Σιδωνίοις· ὁμοθυμαδὸν δὲ παρῆσαν πρὸς αὐτόν καὶ πείσαντες Βλάστον τὸν ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος τοῦ βασιλέως ᾐτοῦντο εἰρήνην διὰ τὸ τρέφεσθαι αὐτῶν τὴν χώραν ἀπὸ τῆς βασιλικῆς

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ην δε θυμομαχων τυριοις και σιδωνιοις ομοθυμαδον δε παρησαν προς αυτον και πεισαντες βλαστον τον επι του κοιτωνος του βασιλεως ητουντο ειρηνην δια το τρεφεσθαι αυτων την χωραν απο της βασιλικης

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ην δε θυμομαχων τυριοις και σιδωνιοις ομοθυμαδον δε παρησαν προς αυτον και πεισαντες βλαστον τον επι του κοιτωνος του βασιλεως ητουντο ειρηνην δια το τρεφεσθαι αυτων την χωραν απο της βασιλικης

Stephanus Textus Receptus 1550
ην δε ο ηρωδης θυμομαχων τυριοις και σιδωνιοις ομοθυμαδον δε παρησαν προς αυτον και πεισαντες βλαστον τον επι του κοιτωνος του βασιλεως ητουντο ειρηνην δια το τρεφεσθαι αυτων την χωραν απο της βασιλικης

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Ην δε ο Ηρωδης θυμομαχων Τυριοις και Σιδωνιοις· ομοθυμαδον δε παρησαν προς αυτον, και πεισαντες Βλαστον τον επι του κοιτωνος του βασιλεως, ητουντο ειρηνην, δια το τρεφεσθαι αυτων την χωραν απο της βασιλικης.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ην δε ο ηρωδης θυμομαχων τυριοις και σιδωνιοις ομοθυμαδον δε παρησαν προς αυτον και πεισαντες βλαστον τον επι του κοιτωνος του βασιλεως ητουντο ειρηνην δια το τρεφεσθαι αυτων την χωραν απο της βασιλικης

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ην δε θυμομαχων τυριοις και σιδωνιοις ομοθυμαδον δε παρησαν προς αυτον και πεισαντες βλαστον τον επι του κοιτωνος του βασιλεως ητουντο ειρηνην δια το τρεφεσθαι αυτων την χωραν απο της βασιλικης

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Ēn de thymomachōn Tyriois kai Sidōniois; homothymadon de parēsan pros auton, kai peisantes Blaston ton epi tou koitōnos tou basileōs ētounto eirēnēn, dia to trephesthai autōn tēn chōran apo tēs basilikēs.

en de thymomachon Tyriois kai Sidoniois; homothymadon de paresan pros auton, kai peisantes Blaston ton epi tou koitonos tou basileos etounto eirenen, dia to trephesthai auton ten choran apo tes basilikes.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Ēn de thymomachōn Tyriois kai Sidōniois; homothymadon de parēsan pros auton, kai peisantes Blaston ton epi tou koitōnos tou basileōs ētounto eirēnēn dia to trephesthai autōn tēn chōran apo tēs basilikēs.

en de thymomachon Tyriois kai Sidoniois; homothymadon de paresan pros auton, kai peisantes Blaston ton epi tou koitonos tou basileos etounto eirenen dia to trephesthai auton ten choran apo tes basilikes.

ΠΡΑΞΕΙΣ 12:20 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
ēn de thumomachōn turiois kai sidōniois omothumadon de parēsan pros auton kai peisantes blaston ton epi tou koitōnos tou basileōs ētounto eirēnēn dia to trephesthai autōn tēn chōran apo tēs basilikēs

En de thumomachOn turiois kai sidOniois omothumadon de parEsan pros auton kai peisantes blaston ton epi tou koitOnos tou basileOs Etounto eirEnEn dia to trephesthai autOn tEn chOran apo tEs basilikEs

ΠΡΑΞΕΙΣ 12:20 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
ēn de o ērōdēs thumomachōn turiois kai sidōniois omothumadon de parēsan pros auton kai peisantes blaston ton epi tou koitōnos tou basileōs ētounto eirēnēn dia to trephesthai autōn tēn chōran apo tēs basilikēs

En de o ErOdEs thumomachOn turiois kai sidOniois omothumadon de parEsan pros auton kai peisantes blaston ton epi tou koitOnos tou basileOs Etounto eirEnEn dia to trephesthai autOn tEn chOran apo tEs basilikEs

ΠΡΑΞΕΙΣ 12:20 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
ēn de o ērōdēs thumomachōn turiois kai sidōniois omothumadon de parēsan pros auton kai peisantes blaston ton epi tou koitōnos tou basileōs ētounto eirēnēn dia to trephesthai autōn tēn chōran apo tēs basilikēs

En de o ErOdEs thumomachOn turiois kai sidOniois omothumadon de parEsan pros auton kai peisantes blaston ton epi tou koitOnos tou basileOs Etounto eirEnEn dia to trephesthai autOn tEn chOran apo tEs basilikEs

ΠΡΑΞΕΙΣ 12:20 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
ēn de o ērōdēs thumomachōn turiois kai sidōniois omothumadon de parēsan pros auton kai peisantes blaston ton epi tou koitōnos tou basileōs ētounto eirēnēn dia to trephesthai autōn tēn chōran apo tēs basilikēs

En de o ErOdEs thumomachOn turiois kai sidOniois omothumadon de parEsan pros auton kai peisantes blaston ton epi tou koitOnos tou basileOs Etounto eirEnEn dia to trephesthai autOn tEn chOran apo tEs basilikEs

ΠΡΑΞΕΙΣ 12:20 Westcott/Hort - Transliterated
ēn de thumomachōn turiois kai sidōniois omothumadon de parēsan pros auton kai peisantes blaston ton epi tou koitōnos tou basileōs ētounto eirēnēn dia to trephesthai autōn tēn chōran apo tēs basilikēs

En de thumomachOn turiois kai sidOniois omothumadon de parEsan pros auton kai peisantes blaston ton epi tou koitOnos tou basileOs Etounto eirEnEn dia to trephesthai autOn tEn chOran apo tEs basilikEs

ΠΡΑΞΕΙΣ 12:20 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
ēn de thumomachōn turiois kai sidōniois omothumadon de parēsan pros auton kai peisantes blaston ton epi tou koitōnos tou basileōs ētounto eirēnēn dia to trephesthai autōn tēn chōran apo tēs basilikēs

En de thumomachOn turiois kai sidOniois omothumadon de parEsan pros auton kai peisantes blaston ton epi tou koitOnos tou basileOs Etounto eirEnEn dia to trephesthai autOn tEn chOran apo tEs basilikEs

Apostolok 12:20 Hungarian: Karoli
Heródes pedig ellenséges indulattal vala a tirusiak és sidoniak iránt; de azok egyakarattal eljövének õ hozzá, és Blástust, a király kamarását megnyervén, békességet kérének, mivelhogy az õ tartományuk a királyéból élelmeztetik vala.

La agoj de la apostoloj 12:20 Esperanto
Kaj li estis tre kolera kontraux la homoj de Tiro kaj Cidon; kaj ili venis unuanime al li, kaj, akirinte la favoron de Blasto, la regxa cxambelano, petis pacon, cxar ilia lando estis nutrata de la lando de la regxo.

Apostolien teot 12:20 Finnish: Bible (1776)
Ja Herodes oli vihoissansa Tyron ja Sidonin asuvaisille; mutta he tulivat yksimielisesti hänen tykönsä ja lepyttivät kuninkaan kamaripalvelian Blastuksen, ja anoivat rauhaa; sillä heidän maakuntansa sai kuninkaan maasta elatuksensa.

Actes 12:20 French: Darby
Or il etait tres irrite contre les Tyriens et les Sidoniens; mais ils vinrent à lui d'un commun accord, et ayant gagne Blaste le chambellan du roi, ils demanderent la paix, parce que leur pays etait nourri par celui du roi.

Actes 12:20 French: Louis Segond (1910)
Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens. Mais ils vinrent le trouver d'un commun accord; et, après avoir gagné Blaste, son chambellan, ils sollicitèrent la paix, parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi.

Actes 12:20 French: Martin (1744)
Or il était dans le dessein de faire la guerre aux Tyriens et aux Sidoniens; mais ils vinrent à lui d'un commun accord; et ayant gagné Blaste, qui était Chambel- lan du Roi, ils demandèrent la paix, parce que leur pays était nourri de celui du Roi.

Apostelgeschichte 12:20 German: Modernized
Denn er gedachte, wider die von Tyrus und Sidon zu kriegen. Sie aber kamen einmütiglich zu ihm und überredeten des Königs Kämmerer, Blastus, und baten um Frieden, darum daß ihre Lande sich nähren mußten von des Königs Land.

Apostelgeschichte 12:20 German: Luther (1912)
Denn er gedachte, wider die von Tyrus und Sidon zu kriegen. Sie aber kamen einmütig zu ihm und überredeten des Königs Kämmerer, Blastus, und baten um Frieden, darum daß ihre Lande sich nähren mußten von des Königs Land.

Apostelgeschichte 12:20 German: Textbibel (1899)
Er hatte aber einen Groll auf die Tyrier und Sidonier. Sie vereinigten sich aber zu einer Gesandtschaft bei ihm, und gewannen den Oberkämmerer des Königs, Blastus, und baten um Frieden, weil ihr Land mit der Nahrung von dem des Königs abhieng.

Atti 12:20 Italian: Riveduta Bible (1927)
Or Erode era fortemente adirato contro i Tiri e i Sidoni; ma essi di pari consentimento si presentarono a lui; e guadagnato il favore di Blasto, ciambellano del re, chiesero pace, perché il loro paese traeva i viveri dal paese del re.

Atti 12:20 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Or Erode era indegnato contro a’ Tirii, e Sidonii, ed avea nell’animo di far lor guerra; ma essi di pari consentimento si presentarono a lui; e, persuaso Blasto, cameriere del re, chiedevano pace; perciocchè il lor paese era nudrito di quel del re.

KISAH PARA RASUL 12:20 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka Herodes pun sangat murkanya akan orang Tsur dan Sidon; tetapi mereka itu datang menghadap dia dengan sepakat. Sesudah Belastus, bentara dalam, dijadikannya sahabatnya, lalu dipohonkannya perdamaian, karena negerinya sendiri bergantung rezekinya pada negeri raja itu.

Acts 12:20 Kabyle: NT
Hiṛudus yerfa ɣef yimezdaɣ n temdinin n Sur akk d Sidun, lameɛna nutni mcawaṛen, msefhamen akk-d Blastus yellan d lewkil-is ; dɣa ceggɛen wid ara s-issutren lehna, axaṭer tamurt-nsen tețɛic seg wayen i d-itekken si tmurt n ugellid Hiṛudus.

사도행전 12:20 Korean
헤롯이 두로와 시돈 사람들을 대단히 노여워하나 저희 지방이 왕국에서 나는 양식을 쓰는고로 일심으로 그에게 나아와 왕의 침소맡은 신하 블라스도를 친하여 화목하기를 청한지라

Actus Apostolorum 12:20 Latin: Vulgata Clementina
Erat autem iratus Tyriis et Sidonis. At illi unanimes venerunt ad eum, et persuaso Blasto, qui erat super cubiculum regis, postulabant pacem, eo quod alerentur regiones eorum ab illo.

Apustuļu darbi 12:20 Latvian New Testament
Bet viņš bija naidā ar tiriešiem un sidoniešiem. Tie vienprātīgi nāca pie viņa un, pārliecinājuši ķēniņa kambarkungu Blastu, lūdza mieru, jo to zemes pārtika no viņa.

Apaðtalø darbø knyga 12:20 Lithuanian
Erodas nirto ant Tyro ir Sidono gyventojų. Bet jie susitarę atvyko pas jį ir, palenkę savo pusėn karaliaus rūmininką Blastą, prašė taikos, nes jų kraštas maitinosi iš karaliaus.

Acts 12:20 Maori
Na tino nui te riri o Herora ki te hunga o Taira, o Hairona: otira ka huihui mai ratou ki a ia, a, ka oti a Parahitu, te kaitiaki o te whare moenga o te kingi, te whakakiki e ratou, ka tono ratou kia houhia te rongo, no te mea ko nga kai i whang aia ai to ratou whenua no te whenua o te kingi.

Apostlenes-gjerninge 12:20 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Han var meget forbitret på tyrierne og sidonierne; men de enedes om å trede frem for ham, og efterat de hadde fått Blastus, kongens kammerherre, på sin side, bad de om fred, fordi deres land hadde sin næring fra kongens.

Hechos 12:20 Spanish: La Biblia de las Américas
Herodes estaba muy enojado con los de Tiro y de Sidón; pero ellos, de común acuerdo se presentaron ante él, y habiéndose ganado a Blasto, camarero del rey, pedían paz pues su territorio era abastecido por el del rey.

Hechos 12:20 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Herodes (Agripa I) estaba muy enojado con los de Tiro y de Sidón. Pero ellos, de común acuerdo se presentaron ante él, y habiéndose ganado a Blasto, camarero del rey, pedían paz, pues su región era abastecida por el territorio del rey.

Hechos 12:20 Spanish: Reina Valera Gómez
Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón; pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y habiendo persuadido a Blasto, que era camarero del rey, pedían paz; porque el territorio de ellos era abastecido por el del rey.

Hechos 12:20 Spanish: Reina Valera 1909
Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y los de Sidón: mas ellos vinieron concordes á él, y sobornado Blasto, que era el camarero del rey, pedían paz; porque las tierras de ellos eran abastecidas por las del rey.

Hechos 12:20 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y los de Sidón; pero ellos vinieron concordes a él, y sobornado Blasto, que era el camarero del rey, pedían paz; porque las tierras de ellos eran abastecidas por las del rey.

Atos 12:20 Bíblia King James Atualizada Português
Herodes estava tomado de ira contra o povo de Tiro e Sidom; todavia, eles haviam promovido uma reunião e buscavam uma maneira de serem recebidos em audiência por ele. Havendo conquistado o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, pois dependiam das terras do rei para obter o alimento de suas famílias.

Atos 12:20 Portugese Bible
Ora, Herodes estava muito irritado contra os de Tiro e de Sidom; mas estes, vindo de comum acordo ter com ele e obtendo a amizade de Blasto, camareiro do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei.   

Faptele Apostolilor 12:20 Romanian: Cornilescu
Irod era foarte mîniat pe cei din Tir şi din Sidon. Dar aceştia au venit toţi într'un gînd la el; şi după ce au cîştigat de partea lor pe Blast, care era mai mare peste odaia de dormit a împăratului, au cerut pace, pentrucă ţara lor se hrănea din ţara împăratului.

Деяния 12:20 Russian: Synodal Translation (1876)
Ирод был раздражен на Тирян и Сидонян; они же,согласившись, пришли к нему и, склонив на свою сторону Власта, постельника царского, просили мира, потому что область их питалась от области царской.

Деяния 12:20 Russian koi8r
Ирод был раздражен на Тирян и Сидонян; они же, согласившись, пришли к нему и, склонив на свою сторону Власта, постельника царского, просили мира, потому что область их питалась от [области] царской.

Acts 12:20 Shuar New Testament
T·runamtai Erutis chichaak Pφtiur eaktarum tusa akupkarmiayi, T·rasha Wßinkiacharmiayi. T·runamtai Erutis suntaran untsukar, Pφtrun iisarmia nuna aniasarmiayi "┐Pφtiur itiura menkakama?" Tφmiayi. Niisha aimiainiachkui, nu suntaran Mantßmnatφ tusa akupkamiayi. Erutissha Tirunmaya tura Set·nmaya aentsjaisha nemasnaikiarmiayi. T·mayatan Jutφa nunkan ikiuki Sesaria pΘprunam pujustaj tusa Erutis wΘmiayi. Sesaria pΘprusha Tiru pΘprunam Tφjiuchiiti. Set·nmaya aents Tirunmaya aentsjai Erutisa nunkeyan yurumkan S·mainia ßsar, Erutisjai nawamnaikiatniun wakeriarmiayi. Tuma asamtai mΘtekrak Enentßimsar, Erutisa takarniuri penkeri, ni naari Parastu, niijiai emka amikmawar Nuyß Erutisan weriar shiir matsamsatniun seawarmiayi.

Apostagärningarna 12:20 Swedish (1917)
Men han hade fattat stor ovilja mot tyrierna och sidonierna. Dessa infunno sig nu gemensamt hos honom; och sedan de hade fått Blastus, konungens kammarherre, på sin sida, bådo de om fred, ty deras land hade sin näring av konungens.

Matendo Ya Mitume 12:20 Swahili NT
Herode alikasirishwa sana na watu wa Tiro na Sidoni. Lakini wao walimpelekea wajumbe. Nao wakafaulu kwanza kumpata Blasto awe upande wao. Blasto alikuwa msimamizi mkuu wa ikulu ya mfalme. Kisha, wakamwendea Herode wakamwomba kuwe na amani, kwa maana nchi yao ilitegemea nchi ya mfalme kwa chakula.

Mga Gawa 12:20 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At galit na galit nga si Herodes sa mga taga Tiro at taga Sidon: at sila'y nangagkaisang pumaroon sa kaniya, at, nang makaibigan na nila si Blasto na katiwala ng hari, ay kanilang ipinamanhik ang pagkakasundo, sapagka't ang lupain nila'y pinakakain ng lupain ng hari.

Igitan ǝn Nǝmmuzal 12:20 Tawallamat Tamajaq NT
Awen as itaggu, Herod ih-ay alham labasan n aytedan n ǝɣrǝm wa n Tir ǝd wa n Sidon. Idhal-tan Blastus wa n ǝmǝššewwǝr ǝn Herod, namannakan zammazalan ǝs Herod almawakkilan-nasan, fǝl a dǝr-ǝs aknin, fǝlas akal-net a du-gammadan sudar-nasan.

กิจการ 12:20 Thai: from KJV
ฝ่ายเฮโรดกริ้วชาวเมืองไทระและเมืองไซดอน แต่ชาวเมืองนั้นได้พากันมาหาท่าน เมื่อได้เอาใจบลัสทัสกรมวังของกษัตริย์แล้ว จึงได้ขอกลับเป็นไมตรีกันอีก เพราะว่าเมืองของเขาต้องอาศัยอาหารเลี้ยงชีพจากแผ่นดินของกษัตริย์นั้น

Elçilerin İşleri 12:20 Turkish
Bu arada Sur ve Sayda halklarına ateş püskürüyordu. Bunlar birleşip kendisiyle görüşmeye geldiler. Önce kralın başdanışmanı Vlastusu kendi taraflarına çekerek barış isteğinde bulundular. Çünkü kendi ülkelerinin gereksindiği yiyecekler kralın ülkesinden sağlanıyordu.

Деяния 12:20 Ukrainian: NT
Лютував же Ірод на Тирян та на Сидонян. Прийшовши ж однодушно до него, й приєднавши Бласта, царського постельника, просили примирря; бо земля їх живилась од царської.

Acts 12:20 Uma New Testament
Hangkani tempo, moroe lia-i Magau' Herodes mpokaroe pue' ngata Tirus pai' Sidon. Toe pai' mohawa' -ramo to Tirus pai' to Sidon hante hanono lau mposuro tauna hilou hi ngata Kaisarea doko' mpali' kahintuwuaa' hante magau'. Apa' to Tirus pai' to Sidon toera mporata pongkoni' -ra ngkai tana' to naparentai Herodes. Lomo' -na, kako'ia-ra mponyanyo magau', ra'oluhi hadua pahawaa' -na to mpo'urusi tomi magau', hanga' -na Blastus, bona tono' hi hira' -i, pai' lako' hilou-ra mponyanyo magau' mpali' kahintuwuaa'.

Coâng-vuï caùc Söù-ñoà 12:20 Vietnamese (1934)
Vả, vua Hê-rốt căm giận dân thành Ty-rơ và dân thành Si-đôn. Chúng đã được lòng quan hầu của vua là Ba-la-tút rồi, bèn đồng lòng đến cùng vua mà xin hòa, vì xứ họ ăn nhờ lương thực trong xứ vua.

Acts 12:19
Top of Page
Top of Page