Matthew 19:12
New International Version
For there are eunuchs who were born that way, and there are eunuchs who have been made eunuchs by others--and there are those who choose to live like eunuchs for the sake of the kingdom of heaven. The one who can accept this should accept it."

New Living Translation
Some are born as eunuchs, some have been made eunuchs by others, and some choose not to marry for the sake of the Kingdom of Heaven. Let anyone accept this who can."

English Standard Version
For there are eunuchs who have been so from birth, and there are eunuchs who have been made eunuchs by men, and there are eunuchs who have made themselves eunuchs for the sake of the kingdom of heaven. Let the one who is able to receive this receive it.”

Berean Study Bible
For there are eunuchs who were born that way; others were made that way by men; and still others live like eunuchs for the sake of the kingdom of heaven. The one who can accept this should accept it.”

New American Standard Bible
"For there are eunuchs who were born that way from their mother's womb; and there are eunuchs who were made eunuchs by men; and there are also eunuchs who made themselves eunuchs for the sake of the kingdom of heaven. He who is able to accept this, let him accept it."

King James Bible
For there are some eunuchs, which were so born from their mother's womb: and there are some eunuchs, which were made eunuchs of men: and there be eunuchs, which have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven's sake. He that is able to receive it, let him receive it.

Holman Christian Standard Bible
For there are eunuchs who were born that way from their mother's womb, there are eunuchs who were made by men, and there are eunuchs who have made themselves that way because of the kingdom of heaven. Let anyone accept this who can."

International Standard Version
because some men are celibate from birth, while some are celibate because they have been made that way by others. Still others are celibate because they have made themselves that way for the sake of the kingdom from heaven. Let anyone accept this who can."

NET Bible
For there are some eunuchs who were that way from birth, and some who were made eunuchs by others, and some who became eunuchs for the sake of the kingdom of heaven. The one who is able to accept this should accept it."

Aramaic Bible in Plain English
“For there are eunuchs who were born so from their mother's womb and there are eunuchs who became eunuchs by men and there are those who have made themselves eunuchs for the cause of the Kingdom of Heaven. Whoever can receive it let him receive it.”

GOD'S WORD® Translation
For example, some men are celibate because they were born that way. Others are celibate because they were castrated. Still others have decided to be celibate because of the kingdom of heaven. If anyone can do what you've suggested, then he should do it."

Jubilee Bible 2000
For there are some eunuchs who were so born from their mother's womb; and there are some eunuchs who were made eunuchs of men; and there are eunuchs who have made themselves eunuchs because of the kingdom of the heavens. He that is able to receive it, let him receive it.

King James 2000 Bible
For there are some eunuchs, who were so born from their mother's womb: and there are some eunuchs, who were made eunuchs of men: and there are eunuchs, who have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven's sake. He that is able to receive it, let him receive it.

American King James Version
For there are some eunuchs, which were so born from their mother's womb: and there are some eunuchs, which were made eunuchs of men: and there be eunuchs, which have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven's sake. He that is able to receive it, let him receive it.

American Standard Version
For there are eunuchs, that were so born from their mother's womb: and there are eunuchs, that were made eunuchs by men: and there are eunuchs, that made themselves eunuchs for the kingdom of heaven's sake. He that is able to receive it, let him receive it.

Douay-Rheims Bible
For there are eunuchs, who were born so from their mother's womb: and there are eunuchs, who were made so by men: and there are eunuchs, who have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven. He that can take, let him take it.

Darby Bible Translation
for there are eunuchs which have been born thus from [their] mother's womb; and there are eunuchs who have been made eunuchs of men; and there are eunuchs who have made eunuchs of themselves for the sake of the kingdom of the heavens. He that is able to receive [it], let him receive [it].

English Revised Version
For there are eunuchs, which were so born from their mother's womb: and there are eunuchs, which were made eunuchs by men: and there are eunuchs, which made themselves eunuchs for the kingdom of heaven's sake. He that is able to receive it, let him receive it.

Webster's Bible Translation
For there are some eunuchs, who were so born from their mothers womb: and there are some eunuchs, who were made eunuchs by men: and there are eunuchs, who have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven's sake. He that is able to receive it, let him receive it.

Weymouth New Testament
There are men who from their birth have been disabled from marriage, others who have been so disabled by men, and others who have disabled themselves for the sake of the Kingdom of the Heavens. He who is able to receive this, let him receive it."

World English Bible
For there are eunuchs who were born that way from their mother's womb, and there are eunuchs who were made eunuchs by men; and there are eunuchs who made themselves eunuchs for the Kingdom of Heaven's sake. He who is able to receive it, let him receive it."

Young's Literal Translation
for there are eunuchs who from the mother's womb were so born; and there are eunuchs who were made eunuchs by men; and there are eunuchs who kept themselves eunuchs because of the reign of the heavens: he who is able to receive it -- let him receive.'

Mattheus 19:12 Afrikaans PWL
Daar is onbekwames wat van hulle moeders se baarmoeder af so gebore is en daar is persone wat deur die mense onbekwaam gemaak is en daar is persone wat hulleself onbekwaam gemaak het ter wille van die Koninkryk van die hemel. Wie dit kan aanvaar, laat hom dit ontvang.”

Mateu 19:12 Albanian
Sepse ka eunukë që kanë lindur të tillë nga barku i nënës; ka eunukë që janë bërë eunukë nga njerëzit, dhe ka eunukë që janë bërë vet eunukë për mbretërinë e qiejve. Ai që mund ta kuptojë, le ta kuptojë''.

ﻣﺘﻰ 19:12 Arabic: Smith & Van Dyke
لانه يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون امهاتهم. ويوجد خصيان خصاهم الناس. ويوجد خصيان خصوا انفسهم لاجل ملكوت السموات. من استطاع ان يقبل فليقبل

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 19:12 Armenian (Western): NT
Որովհետեւ կան ներքինիներ, որոնք ա՛յդպէս ծնան՝ իրենց մօր որովայնէն. կան ներքինիներ, որոնք մարդոցմէ՛ ներքինի եղան. ու կան ներքինիներ, որոնք իրենք զիրենք ներքինի ըրին՝ երկինքի թագաւորութեան համար: Ո՛վ որ կրնայ ընդունիլ՝ թող ընդունի»:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  19:12 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ecen badirade chikiratuac amaren sabeletic hala iayo içan diradenac: eta badirade chikiratuac, guiçonéz chilkiratu içan diradenac: eta badirade chikiratuac ceruétaco resumagatic bere buruäc chikiratu vkan dituztenac. Har ahal deçanac, har beça.

Dyr Mathäus 19:12 Bavarian
Wisstß, ain seind von Geburt auf zuer Ee unfaehig, ain seind durch Menschn dyrzue gmacht, und wider Anderne entscheidnd si selbn dyrzue zwögns n Himmlreich. Und wer dös will, dönn sollt myn laassn."

Матей 19:12 Bulgarian
Защото има скопци, които така са родени от утробата на майка си; има пък скопци, които са били скопени от човеци; а има и скопци, които сами себе си са скопили заради небесното царство. Който може да приеме това, нека приеме.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
就是說,有些獨身者是生來如此的;有些獨身者是別人使他們成為獨身的;還有些獨身者是為了天國的緣故自己成為獨身的。誰能接受,就接受吧。」

中文标准译本 (CSB Simplified)
就是说,有些独身者是生来如此的;有些独身者是别人使他们成为独身的;还有些独身者是为了天国的缘故自己成为独身的。谁能接受,就接受吧。”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
因為有生來是閹人,也有被人閹的,並有為天國的緣故自閹的。這話誰能領受就可以領受。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
因为有生来是阉人,也有被人阉的,并有为天国的缘故自阉的。这话谁能领受就可以领受。”

馬 太 福 音 19:12 Chinese Bible: Union (Traditional)
因 為 有 生 來 是 閹 人 , 也 有 被 人 閹 的 , 並 有 為 天 國 的 緣 故 自 閹 的 。 這 話 誰 能 領 受 就 可 以 領 受 。

馬 太 福 音 19:12 Chinese Bible: Union (Simplified)
因 为 有 生 来 是 阉 人 , 也 有 被 人 阉 的 , 并 有 为 天 国 的 缘 故 自 阉 的 。 这 话 谁 能 领 受 就 可 以 领 受 。

Evanðelje po Mateju 19:12 Croatian Bible
Doista, ima za ženidbu nesposobnih koji se takvi iz utrobe materine rodiše. Ima nesposobnih koje ljudi onesposobiše. A ima nesposobnih koji sami sebe onesposobiše poradi kraljevstva nebeskoga. Tko može shvatiti, neka shvati.

Matouš 19:12 Czech BKR
Jsouť zajisté panicové, kteříž se tak z života matky zrodili; a jsouť panicové, kteříž učiněni jsou od lidí; a jsou panicové, kteříž se sami v panictví oddali pro království nebeské. Kdo může pochopiti, pochop.

Matthæus 19:12 Danish
Thi der er Gildinger, som ere fødte saaledes fra Moders Liv; og der er Gildinger, som ere gildede af Mennesker; og der er Gildinger, som have gildet sig selv for Himmeriges Riges Skyld. Den, som kan rumme det, han rumme det!«

Mattheüs 19:12 Dutch Staten Vertaling
Want er zijn gesnedenen, die uit moeders lijf alzo geboren zijn; en er zijn gesnedenen, die van de mensen gesneden zijn; en er zijn gesnedenen, die zichzelven gesneden hebben, om het Koninkrijk der hemelen. Die dit vatten kan, vatte het.

Nestle Greek New Testament 1904
εἰσὶν γὰρ εὐνοῦχοι οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρὸς ἐγεννήθησαν οὕτως, καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. ὁ δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω.

Westcott and Hort 1881
εἰσὶν γὰρ εὐνοῦχοι οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρὸς ἐγεννήθησαν οὕτως, καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. ὁ δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
εἰσὶν γὰρ εὐνοῦχοι οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρὸς ἐγεννήθησαν οὕτως, καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. ὁ δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω.

RP Byzantine Majority Text 2005
Εἰσὶν γὰρ εὐνοῦχοι, οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρὸς ἐγεννήθησαν οὕτως· καί εἰσιν εὐνοῦχοι, οἵτινες εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων· καί εἰσιν εὐνοῦχοι, οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Ὁ δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω.

Greek Orthodox Church 1904
εἰσὶ γὰρ εὐνοῦχοι οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρὸς ἐγεννήθησαν οὕτω· καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. ὁ δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω.

Tischendorf 8th Edition
εἰσὶν γὰρ εὐνοῦχοι οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρὸς ἐγεννήθησαν οὕτως, καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. ὁ δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω.

Scrivener's Textus Receptus 1894
εἰσὶ γὰρ εὐνοῦχοι, οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρὸς ἐγεννήθησαν οὕτω· καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι, οἵτινες εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων· καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι, οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. ὁ δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω.

Stephanus Textus Receptus 1550
εἰσὶν γὰρ εὐνοῦχοι οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρὸς ἐγεννήθησαν οὕτως καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ὁ δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
εισιν γαρ ευνουχοι οιτινες εκ κοιλιας μητρος εγεννηθησαν ουτως και εισιν ευνουχοι οιτινες ευνουχισθησαν υπο των ανθρωπων και εισιν ευνουχοι οιτινες ευνουχισαν εαυτους δια την βασιλειαν των ουρανων ο δυναμενος χωρειν χωρειτω

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
εισιν γαρ ευνουχοι οιτινες εκ κοιλιας μητρος εγεννηθησαν ουτως και εισιν ευνουχοι οιτινες ευνουχισθησαν υπο των ανθρωπων και εισιν ευνουχοι οιτινες ευνουχισαν εαυτους δια την βασιλειαν των ουρανων ο δυναμενος χωρειν χωρειτω

Stephanus Textus Receptus 1550
εισιν γαρ ευνουχοι οιτινες εκ κοιλιας μητρος εγεννηθησαν ουτως και εισιν ευνουχοι οιτινες ευνουχισθησαν υπο των ανθρωπων και εισιν ευνουχοι οιτινες ευνουχισαν εαυτους δια την βασιλειαν των ουρανων ο δυναμενος χωρειν χωρειτω

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
εισι γαρ ευνουχοι, οιτινες εκ κοιλιας μητρος εγεννηθησαν ουτω· και εισιν ευνουχοι, οιτινες ευνουχισθησαν υπο των ανθρωπων· και εισιν ευνουχοι, οιτινες ευνουχισαν εαυτους δια την βασιλειαν των ουρανων. ο δυναμενος χωρειν χωρειτω.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
εισιν γαρ ευνουχοι οιτινες εκ κοιλιας μητρος εγεννηθησαν ουτως και εισιν ευνουχοι οιτινες ευνουχισθησαν υπο των ανθρωπων και εισιν ευνουχοι οιτινες ευνουχισαν εαυτους δια την βασιλειαν των ουρανων ο δυναμενος χωρειν χωρειτω

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
εισιν γαρ ευνουχοι οιτινες εκ κοιλιας μητρος εγεννηθησαν ουτως και εισιν ευνουχοι οιτινες ευνουχισθησαν υπο των ανθρωπων και εισιν ευνουχοι οιτινες ευνουχισαν εαυτους δια την βασιλειαν των ουρανων ο δυναμενος χωρειν χωρειτω

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
eisin gar eunouchoi hoitines ek koilias mētros egennēthēsan houtōs, kai eisin eunouchoi hoitines eunouchisthēsan hypo tōn anthrōpōn, kai eisin eunouchoi hoitines eunouchisan heautous dia tēn basileian tōn ouranōn. ho dynamenos chōrein chōreitō.

eisin gar eunouchoi hoitines ek koilias metros egennethesan houtos, kai eisin eunouchoi hoitines eunouchisthesan hypo ton anthropon, kai eisin eunouchoi hoitines eunouchisan heautous dia ten basileian ton ouranon. ho dynamenos chorein choreito.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
eisin gar eunouchoi hoitines ek koilias mētros egennēthēsan houtōs, kai eisin eunouchoi hoitines eunouchisthēsan hypo tōn anthrōpōn, kai eisin eunouchoi hoitines eunouchisan heautous dia tēn basileian tōn ouranōn. ho dynamenos chōrein chōreitō.

eisin gar eunouchoi hoitines ek koilias metros egennethesan houtos, kai eisin eunouchoi hoitines eunouchisthesan hypo ton anthropon, kai eisin eunouchoi hoitines eunouchisan heautous dia ten basileian ton ouranon. ho dynamenos chorein choreito.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19:12 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
eisin gar eunouchoi oitines ek koilias mētros egennēthēsan outōs kai eisin eunouchoi oitines eunouchisthēsan upo tōn anthrōpōn kai eisin eunouchoi oitines eunouchisan eautous dia tēn basileian tōn ouranōn o dunamenos chōrein chōreitō

eisin gar eunouchoi oitines ek koilias mEtros egennEthEsan outOs kai eisin eunouchoi oitines eunouchisthEsan upo tOn anthrOpOn kai eisin eunouchoi oitines eunouchisan eautous dia tEn basileian tOn ouranOn o dunamenos chOrein chOreitO

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19:12 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
eisin gar eunouchoi oitines ek koilias mētros egennēthēsan outōs kai eisin eunouchoi oitines eunouchisthēsan upo tōn anthrōpōn kai eisin eunouchoi oitines eunouchisan eautous dia tēn basileian tōn ouranōn o dunamenos chōrein chōreitō

eisin gar eunouchoi oitines ek koilias mEtros egennEthEsan outOs kai eisin eunouchoi oitines eunouchisthEsan upo tOn anthrOpOn kai eisin eunouchoi oitines eunouchisan eautous dia tEn basileian tOn ouranOn o dunamenos chOrein chOreitO

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19:12 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
eisin gar eunouchoi oitines ek koilias mētros egennēthēsan outōs kai eisin eunouchoi oitines eunouchisthēsan upo tōn anthrōpōn kai eisin eunouchoi oitines eunouchisan eautous dia tēn basileian tōn ouranōn o dunamenos chōrein chōreitō

eisin gar eunouchoi oitines ek koilias mEtros egennEthEsan outOs kai eisin eunouchoi oitines eunouchisthEsan upo tOn anthrOpOn kai eisin eunouchoi oitines eunouchisan eautous dia tEn basileian tOn ouranOn o dunamenos chOrein chOreitO

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19:12 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
eisin gar eunouchoi oitines ek koilias mētros egennēthēsan outōs kai eisin eunouchoi oitines eunouchisthēsan upo tōn anthrōpōn kai eisin eunouchoi oitines eunouchisan eautous dia tēn basileian tōn ouranōn o dunamenos chōrein chōreitō

eisin gar eunouchoi oitines ek koilias mEtros egennEthEsan outOs kai eisin eunouchoi oitines eunouchisthEsan upo tOn anthrOpOn kai eisin eunouchoi oitines eunouchisan eautous dia tEn basileian tOn ouranOn o dunamenos chOrein chOreitO

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19:12 Westcott/Hort - Transliterated
eisin gar eunouchoi oitines ek koilias mētros egennēthēsan outōs kai eisin eunouchoi oitines eunouchisthēsan upo tōn anthrōpōn kai eisin eunouchoi oitines eunouchisan eautous dia tēn basileian tōn ouranōn o dunamenos chōrein chōreitō

eisin gar eunouchoi oitines ek koilias mEtros egennEthEsan outOs kai eisin eunouchoi oitines eunouchisthEsan upo tOn anthrOpOn kai eisin eunouchoi oitines eunouchisan eautous dia tEn basileian tOn ouranOn o dunamenos chOrein chOreitO

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19:12 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
eisin gar eunouchoi oitines ek koilias mētros egennēthēsan outōs kai eisin eunouchoi oitines eunouchisthēsan upo tōn anthrōpōn kai eisin eunouchoi oitines eunouchisan eautous dia tēn basileian tōn ouranōn o dunamenos chōrein chōreitō

eisin gar eunouchoi oitines ek koilias mEtros egennEthEsan outOs kai eisin eunouchoi oitines eunouchisthEsan upo tOn anthrOpOn kai eisin eunouchoi oitines eunouchisan eautous dia tEn basileian tOn ouranOn o dunamenos chOrein chOreitO

Máté 19:12 Hungarian: Karoli
Mert vannak heréltek, a kik anyjuk méhébõl születtek így; és vannak heréltek, a kiket az emberek heréltek ki; és vannak heréltek, a kik maguk herélték ki magukat a mennyeknek országáért. A ki beveheti, vegye be.

La evangelio laŭ Mateo 19:12 Esperanto
CXar estas euxnukoj, kiuj estas naskitaj tiaj el la patrina ventro; kaj estas euxnukoj, kiuj estis euxnukigitaj de homoj; kaj estas euxnukoj, kiuj euxnukigis sin pro la regno de la cxielo. Kiu povas tion akcepti, tiu akceptu.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 19:12 Finnish: Bible (1776)
Sillä muutamat ovat kuohitut, jotka äitinsä kohdusta niin syntyneet ovat: ja ovat kuohitut, jotka ihmisiltä kuohitut ovat: ja ovat kuohitut, jotka taivaan valtakunnan tähden itse kuohinneet ovat. Joka sen taitaa käsittää, se käsittäkään.

Matthieu 19:12 French: Darby
car il y a de eunuques qui sont nes tels des le ventre de leur mere; et il y a des eunuques qui ont ete faits eunuques par les hommes; et il y a des eunuques qui se sont faits eux-memes eunuques pour le royaume des cieux. Que celui qui peut le recevoir, le reçoive.

Matthieu 19:12 French: Louis Segond (1910)
Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère; il y en a qui le sont devenus par les hommes; et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes, à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre comprenne.

Matthieu 19:12 French: Martin (1744)
Car il y a des eunuques, qui sont ainsi nés du ventre de leur mère; et il y a des eunuques, qui ont été faits eunuques par les hommes; et il y a des eunuques qui se sont faits eux-mêmes eunuques pour le Royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre ceci, le comprenne.

Matthaeus 19:12 German: Modernized
Denn es sind etliche verschnitten, die sind aus Mutterleibe also geboren, und sind etliche verschnitten, die von Menschen verschnitten sind, und sind etliche verschnitten, die sich selbst verschnitten haben um des Himmelreichs willen. Wer es fassen mag, der fasse es.

Matthaeus 19:12 German: Luther (1912)
Denn es sind etliche verschnitten, die sind aus Mutterleibe also geboren; und sind etliche verschnitten, die von Menschen verschnitten sind; und sind etliche verschnitten, die sich selbst verschnitten haben um des Himmelreiches willen. Wer es fassen kann, der fasse es!

Matthaeus 19:12 German: Textbibel (1899)
Denn es giebt Verschnittene, die so geboren sind von Mutterleib her, und giebt Verschnittene, die von den Menschen verschnitten wurden, und giebt Verschnittene, die sich selbst verschnitten haben um des Reichs der Himmel willen. Wer es zu fassen vermag, fasse es.

Matteo 19:12 Italian: Riveduta Bible (1927)
Poiché vi son degli eunuchi, i quali son nati così dal seno della madre; vi son degli eunuchi, i quali sono stati fatti tali dagli uomini, e vi sono degli eunuchi, i quali si son fatti eunuchi da sé a cagion del regno de’ cieli. Chi è in grado di farlo lo faccia.

Matteo 19:12 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Perciocchè vi son degli eunuchi, i quali son nati così dal seno della madre; e vi son degli eunuchi, i quali sono stati fatti eunuchi dagli uomini; e vi son degli eunuchi, i quali si son fatti eunuchi loro stessi per lo regno de’ cieli. Chi può esser capace di queste cose, sialo.

MATIUS 19:12 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Karena ada orang kembiri yang lahir sedemikian daripada perut ibunya; dan ada lagi orang kembiri yang dikembirikan orang; dan ada pula orang kembiri yang sudah mengembirikan dirinya sendiri sebab karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti yang demikian, hendaklah ia mengerti."

Matthew 19:12 Kabyle: NT
Aṭas n sebbat i gqeḍɛen zzwaǧ i wemdan. Llan wid i d-ilulen si tɛebbuṭ n yemma-tsen ur sɛin ara ddunit, wiyaḍ d imdanen i sen-ț-ikksen. LLlan daɣen wid iḥeṛmen iman-nsen ɣef zwaǧ, ɣef ddemma n tgelda n igenwan. Win i gzemren ad ifhem aselmed agi a t-yefhem !

마태복음 19:12 Korean
어미의 태로부터 된 고자도 있고 사람이 만든 고자도 있고 천국을 위하여 스스로 된 고자도 있도다 이 말을 받을만한 자는 받을지어다

Matthaeus 19:12 Latin: Vulgata Clementina
Sunt enim eunuchi, qui de matris utero sic nati sunt : et sunt eunuchi, qui facti sunt ab hominibus : et sunt eunuchi, qui seipsos castraverunt propter regnum cælorum. Qui potest capere capiat.

Sv. Matejs 19:12 Latvian New Testament
Ir einuhi, kas tādi dzimuši no mātes miesām; un ir einuhi, kurus par tādiem padarījuši cilvēki; un ir einuhi, kuri paši atteikušies no laulības dzīves debesvalstības dēļ. Kas var to saprast, lai saprot!

Evangelija pagal Matà 19:12 Lithuanian
Nes yra eunuchų, kurie gimė tokie iš motinos įsčių. Yra eunuchų, kuriuos tokius padarė žmonės. Ir yra eunuchų, kurie patys save tokius padarė dėl dangaus karalystės. Kas pajėgia išmanyti, teišmano”.

Matthew 19:12 Maori
He unaka hoki etahi no te whanautanga mai i te kopu o te whaea: ko etahi unaka he mea whakaunaka na te tangata: ko etahi unaka he mea whakaunaka na ratou ano, he whakaaro hoki ki te rangatiratanga o te rangi. Ki te taea tenei te whakarite e teta hi, mana e whakarite.

Matteus 19:12 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
For der er gildinger som er født slik av mors liv, og der er gildinger som er gildet av menneskene, og der er gildinger som har gildet sig selv for himlenes rikes skyld. Den som kan fatte dette ord, han fatte det!

Mateo 19:12 Spanish: La Biblia de las Américas
Porque hay eunucos que así nacieron desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y también hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte.

Mateo 19:12 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Porque hay eunucos que nacieron así desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y también hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte."

Mateo 19:12 Spanish: Reina Valera Gómez
Porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre; y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba.

Mateo 19:12 Spanish: Reina Valera 1909
Porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre; y hay eunucos, que son hechos eunucos por los hombres; y hay eunucos que se hicieron á sí mismos eunucos por causa del reino de los cielos; el que pueda ser capaz de eso, séalo.

Mateo 19:12 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Porque hay castrados que nacieron así del vientre de su madre; y hay castrados, que son hechos por los hombres; y hay castrados que se castraron a sí mismos por causa del Reino de los cielos; el que pueda tomar eso , tómelo.

Mateus 19:12 Bíblia King James Atualizada Português
Pois há alguns eunucos que nasceram assim do ventre de suas mães; outros foram privados de seus órgãos reprodutores pelos homens; e há outros ainda que a si mesmos se fizeram celibatários, por causa do Reino dos céus. Quem for capaz de aceitar esse conceito, que o receba”. Jesus abençoa as crianças

Mateus 19:12 Portugese Bible
Porque há eunucos que nasceram assim; e há eunucos que pelos homens foram feitos tais; e outros há que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem pode aceitar isso, aceite-o.   

Matei 19:12 Romanian: Cornilescu
Fiindcă sînt fameni, cari s'au născut aşa din pîntecele maicii lor; sînt fameni, cari au fost făcuţi fameni de oameni; şi sînt fameni, cari singuri s'au făcut fameni pentru Împărăţia cerurilor. Cine poate să primească lucrul acesta, să -l primească.``

От Матфея 19:12 Russian: Synodal Translation (1876)
ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так; и есть скопцы, которые оскоплены от людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит.

От Матфея 19:12 Russian koi8r
ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так; и есть скопцы, которые оскоплены от людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит.

Matthew 19:12 Shuar New Testament
Chφkich Chφkich nuatkachmin ainiawai. Chφkich Nußtkachmin akiiniawaru ainiawai. Chikichcha aentsjai Nußtkachmin najanaru ainiawai. Chikichcha Nußtainiatsui Yus akupeamu takatan takastinian. Juna antuktinian Jeßka antukti."

Matteus 19:12 Swedish (1917)
Ty visserligen finnas somliga som genom födelsen, allt ifrån moderlivet, äro oskickliga till äktenskap, andra åter som av människor hava gjorts oskickliga därtill, men somliga finnas ock, som för himmelrikets skull självmant hava gjort sig oskickliga därtill. Den som kan taga emot detta, han tage emot det.»

Matayo 19:12 Swahili NT
Maana kuna sababu kadhaa za kutoweza kuoa: wengine ni kwa sababu wamezaliwa hivyo, wengine kwa sababu wamefanywa hivyo na watu, na wengine wameamua kutooa kwa ajili ya Ufalme wa mbinguni. Awezaye kulipokea fundisho hili na alipokee."

Mateo 19:12 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sapagka't may mga bating, na ipinanganak na gayon mula sa tiyan ng kanilang mga ina: at may mga bating, na ginagawang bating ng mga tao: at may mga bating, na nangagpapakabating sa kanilang sarili dahil sa kaharian ng langit. Ang makakatanggap nito, ay pabayaang tumanggap.

Ǝlinjil wa n Matta 19:12 Tawallamat Tamajaq NT
Fǝlas ǝllan-tu ǝddǝlilan gaddalnen azalaf ǝmosnen as: meddan wiyyad as d-ǝhǝwan da wǝr ǝfregan azalaf, wiyyad dǝffǝr a igan ad tawazaman, ǝllân-tu deɣ win as iman-nasan as sannafranan iba n azalaf fǝl ad wǝr ǝlen daɣ ǝššǝɣǝl ar wa n Taɣmar ta n jǝnnawan. Wa ifragan ǝlqǝbulat n adi, ǝqbǝlet-tu.»

มัทธิว 19:12 Thai: from KJV
ด้วยว่าผู้ที่เป็นขันทีตั้งแต่กำเนิดจากครรภ์มารดาก็มี ผู้ที่มนุษย์กระทำให้เป็นขันทีก็มี ผู้ที่กระทำตัวเองให้เป็นขันทีเพราะเห็นแก่อาณาจักรแห่งสวรรค์ก็มี ใครถือได้ก็ให้ถือเอาเถิด"

Matta 19:12 Turkish
‹‹Çünkü kimisi doğuştan hadımdır, kimisi insanlar tarafından hadım edilir, kimisi de Göklerin Egemenliği uğruna kendini hadım sayar. Bunu kabul edebilen etsin!››

Матей 19:12 Ukrainian: NT
Єсть бо скопцї, що з утроби матерної родились так; і в скопцї, що скопились од людей; і в скопцї, що скопили себе задля царства небесного. Хто може змістити, нехай містить.

Matthew 19:12 Uma New Testament
Ria tauna to uma ncamoko apa' lawi' hewa toe-hawo ngkai kaputu-ra. Ria wo'o to uma ncamoko apa' babehia tau ntani' -na. Ria wo'o to uma ncamoko apa' lawi' kadota-ra moto-rawo, bona mologa-ra mpobago bago Alata'ala. Hema to mpakule' mpotuku' tudui' toi, lompe' ane natuku'."

Ma-thi-ô 19:12 Vietnamese (1934)
Vì có người hoạn từ trong lòng mẹ; có người hoạn vì tay người ta, và có người tự mình làm nên hoạn vì cớ nước thiên đàng. Người nào lãnh nổi lời ấy thì hãy lãnh lấy.

Matthew 19:11
Top of Page
Top of Page