Матей 19
Bulgarian
1Когато Исус свърши тия думи, тръгна от Галилея, и дойде в пределите на Юдея отвъд Иордан. 2И големи множества вървяха подире Му; и Той ги изцели там.

3Тогава дойдоха при Него фарисеи, които, изпитвайки Го, казаха: Позволено ли е на [човека] да напусне жена си по всякаква причина? 4А той в отговор рече: Не сте ли чели, че Онзи, Който [ги] е направил, направил ги е от начало мъжко и женско, и е казал: 5"Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си; и двамата ще бъдат една плът?" 6Така щото не са вече двама, а една плът. И тъй, онова, което Бог е съчетал, човек да го не разлъчва. 7Казват му: Тогава Моисей защо заповяда, [мъжът й] да [й] даде разводно писмо и да я напусне? 8Каза им: Поради вашето коравосърдечие Моисей ви е оставил да си напущате жените; но отначало не е било така. 9И казвам ви: Който напусне жена си, освен за прелюбодейство, и се ожени за друга, той прелюбодействува; и който се ожени за нея, [когато] бъде напусната, прелюбодействува.

10Казват Му учениците: Ако е такова задължението на мъжа към жената, по-добре да се не жени. 11А той им рече: Не могат всички да приемат тая дума, но ония, на които е дадено. 12Защото има скопци, които така са родени от утробата на майка си; има пък скопци, които са били скопени от човеци; а има и скопци, които сами себе си са скопили заради небесното царство. Който може да приеме това, нека приеме.

13Тогава доведоха при Него дечица, за да възложи ръце на тях и да се помоли; а учениците ги смъмриха. 14А Исус рече: Оставете дечицата, и не ги възпирайте да дойдат при Мене, защото на такива е небесното царство. 15И възложи ръце на тях, и замина оттам.

16И ето един [момък] дойде при Него и рече: Учителю, какво добро да сторя, за да имам вечен живот? 17А той му каза: Защо питаш Мене за доброто? Един [[Бог]] има, който е добър. Но ако искаш да влезеш в живота пази заповедите. 18Казва Му: Кои? Исус рече: [Тия]: Не убивай; Не прелюбодействувай; Не кради; Не лъжесвидетелствувай; 19Почитай баща си и майка си; и Обичай ближния си както себе си. 20Момъкът Му казва: Всичко това съм пазил [[от младостта си]]; какво ми още не достига? 21Исус му рече: Ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота си, и дай на сиромасите; и ще имаш съкровище на небесата; дойди и Ме следвай. 22Но момъкът, като чу тая дума, отиде си наскърбен, защото беше човек с много имот.

23А Исус рече на учениците си: Истина ви казвам: Мъчно ще влезе богат в небесното царство. 24При това ви казвам: По-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство. 25А учениците, като чуха това, зачудиха се твърде много и думаха: Като е тъй, кой може да се спаси? 26А Исус [ги] погледна и рече им: За човеците това е невъзможно; но за Бога всичко е възможно.

27Тогава Петър в отговор Му рече: Ето, ние оставихме всичко и Те последвахме; ние, прочее, какво ще имаме? 28А Исус им рече: Истина ви казвам, че във време на обновлението [на всичко], когато Човешкият Син ще седне на славния Си престол, вие, които Ме последвахте, тоже ще седнете на дванадесет престола да съдите дванадесетте Израилеви племена. 29И всеки, който е оставил къщи, или братя, или сестри, или баща, или майка, [[или жена]], или чада, или ниви, заради Моето име, ще получи стократно и ще наследи вечен живот. 30Обаче мнозина първи ще бъдат последни, а последните първи.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Matthew 18
Top of Page
Top of Page