Matthew 19:28
New International Version
Jesus said to them, "Truly I tell you, at the renewal of all things, when the Son of Man sits on his glorious throne, you who have followed me will also sit on twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel.

New Living Translation
Jesus replied, "I assure you that when the world is made new and the Son of Man sits upon his glorious throne, you who have been my followers will also sit on twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel.

English Standard Version
Jesus said to them, “Truly, I say to you, in the new world, when the Son of Man will sit on his glorious throne, you who have followed me will also sit on twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel.

Berean Study Bible
Jesus said to them, “Truly I tell you, in the renewal of all things, when the Son of Man sits on His glorious throne, you who have followed Me will also sit on twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel.

New American Standard Bible
And Jesus said to them, "Truly I say to you, that you who have followed Me, in the regeneration when the Son of Man will sit on His glorious throne, you also shall sit upon twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel.

King James Bible
And Jesus said unto them, Verily I say unto you, That ye which have followed me, in the regeneration when the Son of man shall sit in the throne of his glory, ye also shall sit upon twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel.

Holman Christian Standard Bible
Jesus said to them, "I assure you: In the Messianic Age, when the Son of Man sits on His glorious throne, you who have followed Me will also sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel.

International Standard Version
Jesus told them, "I tell all of you with certainty, when the Son of Man sits on his glorious throne in the renewed creation, you who have followed me will also sit on twelve thrones, governing the twelve tribes of Israel.

NET Bible
Jesus said to them, "I tell you the truth: In the age when all things are renewed, when the Son of Man sits on his glorious throne, you who have followed me will also sit on twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel.

Aramaic Bible in Plain English
Yeshua said to them, “Surely, I say to you who have come after me, in The New World when The Son of Man sits on the throne of his glory, you also will sit on twelve thrones and will judge the twelve Tribes of Israel.”

GOD'S WORD® Translation
Jesus said to them, "I can guarantee this truth: When the Son of Man sits on his glorious throne in the world to come, you, my followers, will also sit on twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel.

Jubilee Bible 2000
And Jesus said unto them, Verily I say unto you, That ye who have followed me, in the regeneration when the Son of man shall sit in the throne of his glory, ye also shall sit upon twelve thrones, to judge the twelve tribes of Israel.

King James 2000 Bible
And Jesus said unto them, Verily I say unto you, That you who have followed me, in the regeneration when the Son of man shall sit on the throne of his glory, you also shall sit upon twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel.

American King James Version
And Jesus said to them, Truly I say to you, That you which have followed me, in the regeneration when the Son of man shall sit in the throne of his glory, you also shall sit on twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel.

American Standard Version
And Jesus said unto them, Verily I say unto you, that ye who have followed me, in the regeneration when the Son of man shall sit on the throne of his glory, ye also shall sit upon twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel.

Douay-Rheims Bible
And Jesus said to them: Amen, I say to you, that you, who have followed me, in the regeneration, when the Son of man shall sit on the seat of his majesty, you also shall sit on twelve seats judging the twelve tribes of Israel.

Darby Bible Translation
And Jesus said to them, Verily I say unto you, That *ye* who have followed me, in the regeneration when the Son of man shall sit down upon his throne of glory, *ye* also shall sit on twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel.

English Revised Version
And Jesus said unto them, Verily I say unto you, that ye which have followed me, in the regeneration when the Son of man shall sit on the throne of his glory, ye also shall sit upon twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel.

Webster's Bible Translation
And Jesus said to them, Verily I say to you, that ye who have followed me in the regeneration, when the Son of man shall sit on the throne of his glory, ye also shall sit upon twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel.

Weymouth New Testament
"I solemnly tell you," replied Jesus, "that in the New Creation, when the Son of Man has taken His seat on His glorious throne, all of you who have followed me shall also sit on twelve thrones and judge the twelve tribes of Israel.

World English Bible
Jesus said to them, "Most certainly I tell you that you who have followed me, in the regeneration when the Son of Man will sit on the throne of his glory, you also will sit on twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel.

Young's Literal Translation
And Jesus said to them, 'Verily I say to you, that ye who did follow me, in the regeneration, when the Son of Man may sit upon a throne of his glory, shall sit -- ye also -- upon twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel;

Mattheus 19:28 Afrikaans PWL
Yeshua sê vir hulle: “Dit is waar, Ek sê vir julle dat julle wat saam met My ingaan in die Nuwe Wêreld, wanneer die Seun van die mens op Sy troon van Gemanifesteerde Teenwoordigheid sit, ook op twaalf trone sal sit en die twaalf stamme van Yisra’el sal oordeel

Mateu 19:28 Albanian
Jezusi u tha atyre: ''Në të vërtetë po ju them, në krijimin e ri, kur Biri i njeriut të ulet në fronin e lavdisë së vet, edhe ju që më keni ndjekur do të uleni mbi dymbëdhjetë frone për të gjykuar të dymbëdhjetë fiset e Izraelit.

ﻣﺘﻰ 19:28 Arabic: Smith & Van Dyke
فقال لهم يسوع الحق اقول لكم انكم انتم الذين تبعتموني في التجديد متى جلس ابن الانسان على كرسي مجده تجلسون انتم ايضا على اثني عشر كرسيا تدينون اسباط اسرائيل الاثني عشر.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 19:28 Armenian (Western): NT
Յիսուս ըսաւ անոնց. «Ճշմա՛րտապէս կը յայտարարեմ ձեզի. “Դուք՝ որ հետեւեցաք ինծի, միւս գալուստին՝՝, երբ մարդու Որդին բազմի իր փառքի գահին վրայ, դո՛ւք ալ պիտի բազմիք տասներկու գահերու վրայ՝ դատելու Իսրայէլի տասներկու տոհմերը”:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  19:28 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta Iesusec erran ciecén, Eguiaz diotsuet, ecen çuec niri iarreiqui çaizquidatenóc, regenerationean iarriren denean guiçonaren Semea bere maiestatearen thronoan, iarriren çaretela çuec-ere hamabi thronoén gainean, iugeatzen dituçuela Israeleco hamabi leinnuac.

Dyr Mathäus 19:28 Bavarian
Dyr Iesen gerwidert ien: "Dös schlag i enk dar: Wenn d Welt neu bschaffen werd und si dyr Menschnsun auf seinn Künigstroon niderlaasst, dann gaatß ös, woß myn naachgfolgt seitß, auf zwölf Troen sitzn und über de zwölf Stämm von Isryheel herrschn.

Матей 19:28 Bulgarian
А Исус им рече: Истина ви казвам, че във време на обновлението [на всичко], когато Човешкият Син ще седне на славния Си престол, вие, които Ме последвахте, тоже ще седнете на дванадесет престола да съдите дванадесетте Израилеви племена.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
耶穌對他們說:「我確實地告訴你們:在新的世界裡,當人子坐在他榮耀寶座上的時候,你們這些跟從我的人也要坐在十二個寶座上,審判以色列的十二個支派。

中文标准译本 (CSB Simplified)
耶稣对他们说:“我确实地告诉你们:在新的世界里,当人子坐在他荣耀宝座上的时候,你们这些跟从我的人也要坐在十二个宝座上,审判以色列的十二个支派。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
耶穌說:「我實在告訴你們:你們這跟從我的人,到復興的時候,人子坐在他榮耀的寶座上,你們也要坐在十二個寶座上,審判以色列十二個支派。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
耶稣说:“我实在告诉你们:你们这跟从我的人,到复兴的时候,人子坐在他荣耀的宝座上,你们也要坐在十二个宝座上,审判以色列十二个支派。

馬 太 福 音 19:28 Chinese Bible: Union (Traditional)
耶 穌 說 : 我 實 在 告 訴 你 們 , 你 們 這 跟 從 我 的 人 , 到 復 興 的 時 候 , 人 子 坐 在 他 榮 耀 的 寶 座 上 , 你 們 也 要 坐 在 十 二 個 寶 座 上 , 審 判 以 色 列 十 二 個 支 派 。

馬 太 福 音 19:28 Chinese Bible: Union (Simplified)
耶 稣 说 : 我 实 在 告 诉 你 们 , 你 们 这 跟 从 我 的 人 , 到 复 兴 的 时 候 , 人 子 坐 在 他 荣 耀 的 宝 座 上 , 你 们 也 要 坐 在 十 二 个 宝 座 上 , 审 判 以 色 列 十 二 个 支 派 。

Evanðelje po Mateju 19:28 Croatian Bible
Reče im Isus: Zaista, kažem vam, vi koji pođoste za mnom, o preporodu, kad Sin Čovječji sjedne na prijestolje svoje slave, i vi ćete sjediti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest plemena Izraelovih.

Matouš 19:28 Czech BKR
A Ježíš řekl jim: Amen pravím vám, že vy, kteříž jste následovali mne, v druhém narození, když se posadí Syn člověka na trůnu velebnosti své, sednete i vy na dvanácti stolicích, soudíce dvanáctero pokolení Izraelské.

Matthæus 19:28 Danish
Men Jesus sagde til dem: »Sandelig, siger jeg eder, at i Igenfødelsen, naar Menneskesønnen sidder paa sin Herligheds Trone, skulle ogsaa I, som have fulgt mig, sidde paa tolv Troner og dømme Israels tolv Stammer.

Mattheüs 19:28 Dutch Staten Vertaling
En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op den troon Zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, oordelende de twaalf geslachten Israels.

Nestle Greek New Testament 1904
ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι, ἐν τῇ παλινγενεσίᾳ, ὅταν καθίσῃ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθήσεσθε καὶ αὐτοὶ ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ.

Westcott and Hort 1881
ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι ἐν τῇ παλινγενεσίᾳ, ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθήσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι ἐν τῇ παλινγενεσίᾳ, ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθήσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἴπεν αὐτοῖς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι, ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθίσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους, κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ.

Greek Orthodox Church 1904
ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι, ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ, ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθίσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ.

Tischendorf 8th Edition
ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι, ἐν τῇ παλινγενεσίᾳ, ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθίσεσθε καὶ αὐτοὶ ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι, ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθίσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ.

Stephanus Textus Receptus 1550
ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ καθίσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ο δε ιησους ειπεν αυτοις αμην λεγω υμιν οτι υμεις οι ακολουθησαντες μοι εν τη παλιγγενεσια οταν καθιση ο υιος του ανθρωπου επι θρονου δοξης αυτου καθησεσθε και υμεις επι δωδεκα θρονους κρινοντες τας δωδεκα φυλας του ισραηλ

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ο δε ιησους ειπεν αυτοις αμην λεγω υμιν οτι υμεις οι ακολουθησαντες μοι εν τη παλινγενεσια οταν καθιση ο υιος του ανθρωπου επι θρονου δοξης αυτου καθισεσθε και αυτοι επι δωδεκα θρονους κρινοντες τας δωδεκα φυλας του ισραηλ

Stephanus Textus Receptus 1550
ο δε ιησους ειπεν αυτοις αμην λεγω υμιν οτι υμεις οι ακολουθησαντες μοι εν τη παλιγγενεσια οταν καθιση ο υιος του ανθρωπου επι θρονου δοξης αυτου καθισεσθε και υμεις επι δωδεκα θρονους κρινοντες τας δωδεκα φυλας του ισραηλ

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ο δε Ιησους ειπεν αυτοις, Αμην λεγω υμιν οτι υμεις οι ακολουθησαντες μοι, εν τη παλιγγενεσια οταν καθιση ο υιος του ανθρωπου επι θρονου δοξης αυτου, καθισεσθε και υμεις επι δωδεκα θρονους κρινοντες τας δωδεκα φυλας του Ισραηλ.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ο δε ιησους ειπεν αυτοις αμην λεγω υμιν οτι υμεις οι ακολουθησαντες μοι εν τη παλιγγενεσια οταν καθιση ο υιος του ανθρωπου επι θρονου δοξης αυτου καθισεσθε και υμεις επι δωδεκα θρονους κρινοντες τας δωδεκα φυλας του ισραηλ

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ο δε ιησους ειπεν αυτοις αμην λεγω υμιν οτι υμεις οι ακολουθησαντες μοι εν τη παλιγγενεσια οταν καθιση ο υιος του ανθρωπου επι θρονου δοξης αυτου καθησεσθε και υμεις επι δωδεκα θρονους κρινοντες τας δωδεκα φυλας του ισραηλ

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
ho de Iēsous eipen autois Amēn legō hymin hoti hymeis hoi akolouthēsantes moi, en tē palingenesia, hotan kathisē ho Huios tou anthrōpou epi thronou doxēs autou, kathēsesthe kai autoi epi dōdeka thronous krinontes tas dōdeka phylas tou Israēl.

ho de Iesous eipen autois Amen lego hymin hoti hymeis hoi akolouthesantes moi, en te palingenesia, hotan kathise ho Huios tou anthropou epi thronou doxes autou, kathesesthe kai autoi epi dodeka thronous krinontes tas dodeka phylas tou Israel.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
ho de Iēsous eipen autois Amēn legō hymin hoti hymeis hoi akolouthēsantes moi en tē palingenesia, hotan kathisē ho huios tou anthrōpou epi thronou doxēs autou, kathēsesthe kai hymeis epi dōdeka thronous krinontes tas dōdeka phylas tou Israēl.

ho de Iesous eipen autois Amen lego hymin hoti hymeis hoi akolouthesantes moi en te palingenesia, hotan kathise ho huios tou anthropou epi thronou doxes autou, kathesesthe kai hymeis epi dodeka thronous krinontes tas dodeka phylas tou Israel.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19:28 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
o de iēsous eipen autois amēn legō umin oti umeis oi akolouthēsantes moi en tē palingenesia otan kathisē o uios tou anthrōpou epi thronou doxēs autou kathisesthe kai autoi epi dōdeka thronous krinontes tas dōdeka phulas tou israēl

o de iEsous eipen autois amEn legO umin oti umeis oi akolouthEsantes moi en tE palingenesia otan kathisE o uios tou anthrOpou epi thronou doxEs autou kathisesthe kai autoi epi dOdeka thronous krinontes tas dOdeka phulas tou israEl

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19:28 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
o de iēsous eipen autois amēn legō umin oti umeis oi akolouthēsantes moi en tē palingenesia otan kathisē o uios tou anthrōpou epi thronou doxēs autou kathisesthe kai umeis epi dōdeka thronous krinontes tas dōdeka phulas tou israēl

o de iEsous eipen autois amEn legO umin oti umeis oi akolouthEsantes moi en tE palingenesia otan kathisE o uios tou anthrOpou epi thronou doxEs autou kathisesthe kai umeis epi dOdeka thronous krinontes tas dOdeka phulas tou israEl

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19:28 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
o de iēsous eipen autois amēn legō umin oti umeis oi akolouthēsantes moi en tē palingenesia otan kathisē o uios tou anthrōpou epi thronou doxēs autou kathisesthe kai umeis epi dōdeka thronous krinontes tas dōdeka phulas tou israēl

o de iEsous eipen autois amEn legO umin oti umeis oi akolouthEsantes moi en tE palingenesia otan kathisE o uios tou anthrOpou epi thronou doxEs autou kathisesthe kai umeis epi dOdeka thronous krinontes tas dOdeka phulas tou israEl

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19:28 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
o de iēsous eipen autois amēn legō umin oti umeis oi akolouthēsantes moi en tē palingenesia otan kathisē o uios tou anthrōpou epi thronou doxēs autou kathisesthe kai umeis epi dōdeka thronous krinontes tas dōdeka phulas tou israēl

o de iEsous eipen autois amEn legO umin oti umeis oi akolouthEsantes moi en tE palingenesia otan kathisE o uios tou anthrOpou epi thronou doxEs autou kathisesthe kai umeis epi dOdeka thronous krinontes tas dOdeka phulas tou israEl

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19:28 Westcott/Hort - Transliterated
o de iēsous eipen autois amēn legō umin oti umeis oi akolouthēsantes moi en tē palingenesia otan kathisē o uios tou anthrōpou epi thronou doxēs autou kathēsesthe kai umeis epi dōdeka thronous krinontes tas dōdeka phulas tou israēl

o de iEsous eipen autois amEn legO umin oti umeis oi akolouthEsantes moi en tE palingenesia otan kathisE o uios tou anthrOpou epi thronou doxEs autou kathEsesthe kai umeis epi dOdeka thronous krinontes tas dOdeka phulas tou israEl

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19:28 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
o de iēsous eipen autois amēn legō umin oti umeis oi akolouthēsantes moi en tē palingenesia otan kathisē o uios tou anthrōpou epi thronou doxēs autou kathēsesthe kai umeis epi dōdeka thronous krinontes tas dōdeka phulas tou israēl

o de iEsous eipen autois amEn legO umin oti umeis oi akolouthEsantes moi en tE palingenesia otan kathisE o uios tou anthrOpou epi thronou doxEs autou kathEsesthe kai umeis epi dOdeka thronous krinontes tas dOdeka phulas tou israEl

Máté 19:28 Hungarian: Karoli
Jézus pedig monda nékik: Bizony mondom néktek, hogy ti, a kik követtetek engem, az újjá születéskor, a mikor az embernek Fia beül az õ dicsõségének királyi székébe, ti is beültök majd tizenkét királyi székbe, és ítélitek az Izráel tizenkét nemzetségét.

La evangelio laŭ Mateo 19:28 Esperanto
Jesuo diris al ili:Vere mi diras al vi, ke vi, kiuj min sekvis, en la renaskado, kiam la Filo de homo sidos sur la trono de sia gloro, vi ankaux sidos sur dek du tronoj, jugxante la dek du tribojn de Izrael.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 19:28 Finnish: Bible (1776)
Niin sanoi Jesus heille: totisesti sanon minä teille, te, jotka minua olette seuranneet, uudessa syntymisessä, kuin Ihmisen Poika istuu kunniansa istuimella, pitää myös teidän istuman kahdellatoistakymmenellä istuimella, tuomiten kahtatoistakymmentä Israelin sukukuntaa.

Matthieu 19:28 French: Darby
Et Jesus leur dit: En verite, je vous dis que vous qui m'avez suivi, -dans la regeneration, quand le fils de l'homme se sera assis sur le trone de sa gloire, vous aussi, vous serez assis sur douze trones, jugeant les douze tribus d'Israel;

Matthieu 19:28 French: Louis Segond (1910)
Jésus leur répondit: Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur douze trônes, et vous jugerez les douze tribus d'Israël.

Matthieu 19:28 French: Martin (1744)
Et Jésus leur dit : en vérité je vous dis, que vous qui m'avez suivi, dans la régénération, quand le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous aussi serez assis sur douze trônes, jugeant les douze Tribus d'Israël.

Matthaeus 19:28 German: Modernized
Jesus aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, daß ihr, die ihr mir seid nachgefolget, in der Wiedergeburt, da des Menschen Sohn wird sitzen auf dem Stuhl seiner HERRLIchkeit, werdet ihr auch sitzen auf zwölf Stühlen und richten die zwölf Geschlechter Israels.

Matthaeus 19:28 German: Luther (1912)
Jesus aber sprach zu ihnen: Wahrlich ich sage euch: Ihr, die ihr mir seid nachgefolgt, werdet in der Wiedergeburt, da des Menschen Sohn wird sitzen auf dem Stuhl seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf zwölf Stühlen und richten die zwölf Geschlechter Israels.

Matthaeus 19:28 German: Textbibel (1899)
Jesus aber sagte zu ihnen: wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir folgtet, werdet in der neuen Welt, wenn der Sohn des Menschen sitzt auf dem Thron seiner Herrlichkeit, ebenfalls auf zwölf Thronen sitzen und richten die zwölf Stämme Israels.

Matteo 19:28 Italian: Riveduta Bible (1927)
E Gesù disse loro: Io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il Figliuol del l’uomo sederà sul trono della sua gloria, anche voi che m’avete seguitato, sederete su dodici troni a giudicar le dodici tribù d’Israele.

Matteo 19:28 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E Gesù disse loro: Io vi dico in verità, che nella nuova creazione, quando il Figliuol dell’uomo sederà sopra il trono della sua gloria, voi ancora che mi avete seguitato sederete sopra dodici troni, giudicando le dodici tribù d’Israele.

MATIUS 19:28 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka kata Yesus kepada mereka itu, "Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, bahwa pada masa kejadian alam yang baharu, apabila Anak manusia kelak duduk di atas takhta kemuliaan-Nya, maka kamu ini pun, yang sudah mengikut Aku, akan duduk juga di atas dua belas takhta serta menghakimkan dua belas suku bangsa bani Israel.

Matthew 19:28 Kabyle: NT
Sidna Ɛisa yerra-yasen : A wen-iniɣ s tideț, asm'ara d-ḥyun lmegtin ɣer ddunit tajḍiṭ, asm'ara yeqqim Mmi-s n bunadem ɣef wukersi n lḥekma di lɛaḍima-s, ula d kunwi yeddan yid-i, aț-țeqqimem di tnac yid-wen ɣef yikersiyen n lḥekma iwakken aț-țḥasbem tnac n leɛṛac n wat Isṛail.

마태복음 19:28 Korean
예수께서 가라사대 내가 진실로 너희에게 이르노니 세상이 새롭게 되어 인자가 자기 영광의 보좌에 앉을 때에 나를 좇는 너희도 열 두 보좌에 앉아 이스라엘 열 두 지파를 심판하리라

Matthaeus 19:28 Latin: Vulgata Clementina
Jesus autem dixit illis : Amen dico vobis, quod vos, qui secuti estis me, in regeneratione cum sederit Filius hominis in sede majestatis suæ, sedebitis et vos super sedes duodecim, judicantes duodecim tribus Israël.

Sv. Matejs 19:28 Latvian New Testament
Bet Jēzus sacīja viņiem: Patiesi es jums saku, ka jūs, kas esat man sekojuši, pie atdzimšanas, kad Cilvēka Dēls sēdēs savā godības tronī, arī jūs sēdiesiet divpadsmit sēdekļos un tiesāsiet divpadsmit Izraēļa ciltis.

Evangelija pagal Matà 19:28 Lithuanian
Jėzus jiems atsakė: “Iš tiesų sakau jums: atgimime, kai Žmogaus Sūnus sėdės savo šlovės soste, jūs, mano sekėjai, irgi sėdėsite dvylikoje sostų, teisdami dvylika Izraelio giminių.

Matthew 19:28 Maori
Ka ki a Ihu ki a ratou, He pono taku e mea nei ki a koutou, Ko koutou i aru nei i ahau, kia taea te whanautanga houtanga, te wa e noho ai te Tama a te tangata ki runga ki te torona o tona kororia, ka noho ano koutou ki runga ki etahi torona kota hi tekau ma rua, ki te whakawa i nga iwi kotahi tekau ma rua o Iharaira.

Matteus 19:28 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Da sa Jesus til dem: Sannelig sier jeg eder: I som har fulgt mig, I skal i gjenfødelsen, når Menneskesønnen sitter på sin herlighets trone, også sitte på tolv troner og dømme Israels tolv stammer.

Mateo 19:28 Spanish: La Biblia de las Américas
Y Jesús les dijo: En verdad os digo que vosotros que me habéis seguido, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel.

Mateo 19:28 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Jesús les dijo: "En verdad les digo que ustedes que Me han seguido, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de Su gloria, ustedes se sentarán también sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel.

Mateo 19:28 Spanish: Reina Valera Gómez
Y Jesús les dijo: De cierto os digo: En la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel.

Mateo 19:28 Spanish: Reina Valera 1909
Y Jesús les dijo: De cierto os digo, que vosotros que me habéis seguido, en la regeneración, cuando se sentará el Hijo del hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar á las doce tribus de Israel.

Mateo 19:28 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y Jesús les dijo: De cierto os digo, que vosotros que me habéis seguido, en la regeneración, cuando se sentará el Hijo del hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel.

Mateus 19:28 Bíblia King James Atualizada Português
Jesus lhes respondeu: “Com toda a certeza vos afirmo que vós, os que me seguistes, quando ocorrer a regeneração de todas as coisas, e o Filho do homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em doze tronos, para julgar as doze tribos de Israel.

Mateus 19:28 Portugese Bible
Ao que lhe disse Jesus: Em verdade vos digo a vós que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do homem se assentar no trono da sua glória, sentar-vos-eis também vós sobre doze tronos, para julgar as doze tribos de Israel.   

Matei 19:28 Romanian: Cornilescu
Isus le -a răspuns: ,,Adevărat vă spun că, atunci cînd va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi Sale, la înoirea tuturor lucrurilor, voi, cari M'aţi urmat, veţi şedea şi voi pe douăsprezece scaune de domnie, şi veţi judeca pe cele douăsprezece seminţii ale lui Israel.

От Матфея 19:28 Russian: Synodal Translation (1876)
Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, - в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых.

От Матфея 19:28 Russian koi8r
Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, --в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых.

Matthew 19:28 Shuar New Testament
Jesus Tφmiayi "Nekasan Tßjame, ukunmanka ju nunka yamaram ajastatui. Aents Ajasu asan, Wisha nui, uunt akupin ajastatjai tura atumsha winia nemartusutirmeka Wijiai mΘtek akupin ajastatrume Ashφ Israer-shuar akupkatin.

Matteus 19:28 Swedish (1917)
Jesus svarade dem: »Sannerligen säger jag eder: När världen födes på nytt, då när Människosonen sätter sig på sin härlighets tron, då skolen också I, som haven efterföljt mig, få sitta på tolv troner såsom domare över Israels tolv stammar.

Matayo 19:28 Swahili NT
Yesu akawaambia, "Nawaambieni kweli, Mwana wa Mtu atakapoketi katika kiti cha enzi cha utukufu wake katika ulimwengu mpya, ninyi mlionifuata mtaketi katika viti kumi na viwili mkiyahukumu makabila kumi na mawili ya Israeli.

Mateo 19:28 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At sinabi ni Jesus sa kanila, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na kayong nagsisunod sa akin, sa pagbabagong lahi pagka uupo na ang Anak ng tao sa luklukan ng kaniyang kaluwalhatian, kayo nama'y magsisiupo sa labingdalawang luklukan, upang magsihukom sa labingdalawang angkan ng Israel.

Ǝlinjil wa n Matta 19:28 Tawallamat Tamajaq NT
Inn-asan Ɣaysa: «Ǝggǝyyeɣ ǝsilakanaɣ-awan as: As tawašašanayan aratan kul, ǝqqima nak Ag Aggadǝm daɣ adag-in, a t-imosan tǝxawit ǝn taɣmar-in di tǝlat tanaya, ǝddi kawanay a di-ǝlkamnen ad taqqamim fǝl marawat tǝxiwa ǝn taɣmar ǝd sanatat, tǝšrǝɣam i tawšeten ǝn Kǝl-Israyil an marawat ǝd sanatat.

มัทธิว 19:28 Thai: from KJV
พระเยซูตรัสกับเขาว่า "เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ในโลกใหม่คราวเมื่อบุตรมนุษย์จะนั่งบนพระที่นั่งแห่งสง่าราศีของพระองค์นั้น พวกท่านที่ได้ติดตามเรามาจะได้นั่งบนบัลลังก์สิบสองที่ พิพากษาชนอิสราเอลสิบสองตระกูล

Matta 19:28 Turkish
İsa onlara, ‹‹Size doğrusunu söyleyeyim›› dedi, ‹‹Her şey yenilendiğinde, İnsanoğlu görkemli tahtına oturduğunda, siz, evet ardımdan gelen sizler, on iki tahta oturup İsrailin on iki oymağını yargılayacaksınız.

Матей 19:28 Ukrainian: NT
Ісус же рече до них: Істино глаголю вам: Що ви, пійшовши слїдом за мною, у новонастанню, як сяде Син чоловічий на престолї слави своєї, сядете також на дванайцяти престолах, судячи дванайцять родів Ізраїлевих.

Matthew 19:28 Uma New Testament
Na'uli' Yesus: "Mpu'u ku'uli' -kokoi: hi eo mpeno-na nto'u Alata'ala mpobo'ui omea, Aku' Ana' Manusia' mohura hi pohuraa to ncola moparenta. Nto'u toe mpai', koi' to mpotuku' -a toi-e, mohura wo'o-ko-koiwo hi pohuraa to hampulu' romeha', mpoparentai to Israel to hampulu' rontina.

Ma-thi-ô 19:28 Vietnamese (1934)
Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đến kỳ muôn vật đổi mới, là khi Con người sẽ ngự trên ngôi vinh hiển của Ngài, thì các ngươi là kẻ đã theo ta, cũng sẽ ngồi trên mười hai ngôi, mà xét đoán mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên.

Matthew 19:27
Top of Page
Top of Page