Matthew 19:5
New International Version
and said, 'For this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh'?

New Living Translation
And he said, 'This explains why a man leaves his father and mother and is joined to his wife, and the two are united into one.'

English Standard Version
and said, ‘Therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh’?

Berean Study Bible
and said, ‘For this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh’?

New American Standard Bible
and said, 'FOR THIS REASON A MAN SHALL LEAVE HIS FATHER AND MOTHER AND BE JOINED TO HIS WIFE, AND THE TWO SHALL BECOME ONE FLESH '?

King James Bible
And said, For this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife: and they twain shall be one flesh?

Holman Christian Standard Bible
and He also said: "For this reason a man will leave his father and mother and be joined to his wife, and the two will become one flesh?

International Standard Version
and said, 'That is why a man will leave his father and mother and be united with his wife, and the two will become one flesh'?

NET Bible
and said, 'For this reason a man will leave his father and mother and will be united with his wife, and the two will become one flesh'?

Aramaic Bible in Plain English
And he said, “Therefore a man shall leave his father and his mother and shall cleave to his wife and the two of them shall be one flesh.”

GOD'S WORD® Translation
and that he said, 'That's why a man will leave his father and mother and will remain united with his wife, and the two will be one'?

Jubilee Bible 2000
And said, For this cause shall a man leave father and mother and shall be joined to his wife, and they shall be two in one flesh.

King James 2000 Bible
And said, For this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife: and they two shall be one flesh?

American King James Version
And said, For this cause shall a man leave father and mother, and shall join to his wife: and they two shall be one flesh?

American Standard Version
and said, For this cause shall a man leave his father and mother, and shall cleave to his wife; and the two shall become one flesh?

Douay-Rheims Bible
For this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife, and they two shall be in one flesh.

Darby Bible Translation
and said, On account of this a man shall leave father and mother, and shall be united to his wife, and the two shall be one flesh?

English Revised Version
and said, For this cause shall a man leave his father and mother, and shall cleave to his wife; and the twain shall become one flesh?

Webster's Bible Translation
And said, For this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife: and they two shall be one flesh?

Weymouth New Testament
and said, For this reason a man shall leave his father and mother and be united to his wife, and the two shall be one'?

World English Bible
and said, 'For this cause a man shall leave his father and mother, and shall join to his wife; and the two shall become one flesh?'

Young's Literal Translation
and said, For this cause shall a man leave father and mother, and cleave to his wife, and they shall be -- the two -- for one flesh?

Mattheus 19:5 Afrikaans PWL
en gesê het: ‘Om hierdie rede sal die man sy vader en moeder verlaat en aan sy vrou vaskleef en hulle twee sal een vlees wees’

Mateu 19:5 Albanian
Dhe tha: "Për këtë arsye njeriu do ta lërë babanë dhe nënën e vet dhe do të bashkohet me gruan e vet; dhe të dy do të jenë një mish i vetëm".

ﻣﺘﻰ 19:5 Arabic: Smith & Van Dyke
وقال. من اجل هذا يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 19:5 Armenian (Western): NT
“Այս պատճառով մարդը պիտի թողու հայրն ու մայրը, եւ պիտի յարի իր կնոջ, ու երկուքը պիտի ըլլան մէ՛կ մարմին”:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  19:5 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta erran çuela, Halacotz vtziren ditu guiçonac aita eta ama, eta iunctaturen çayó bere emazteari, eta içanen dirade biac haraguibat.

Dyr Mathäus 19:5 Bavarian
Weiters haat yr gsait: 'Drum gaat dyr Man d Ölttern verlaassn und si an sein Weib binddn, und de Zwai gaand ain Leib sein.'

Матей 19:5 Bulgarian
"Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си; и двамата ще бъдат една плът?"

中文標準譯本 (CSB Traditional)
並且說:『為這緣故,人將離開父母,與妻子結合,兩個人就成為一體。』

中文标准译本 (CSB Simplified)
并且说:‘为这缘故,人将离开父母,与妻子结合,两个人就成为一体。’

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
並且說:『因此,人要離開父母,與妻子聯合,二人成為一體。』這經你們沒有念過嗎?

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
并且说:‘因此,人要离开父母,与妻子联合,二人成为一体。’这经你们没有念过吗?

馬 太 福 音 19:5 Chinese Bible: Union (Traditional)
並 且 說 : 因 此 , 人 要 離 開 父 母 , 與 妻 子 連 合 , 二 人 成 為 一 體 。 這 經 你 們 沒 有 念 過 麼 ?

馬 太 福 音 19:5 Chinese Bible: Union (Simplified)
并 且 说 : 因 此 , 人 要 离 开 父 母 , 与 妻 子 连 合 , 二 人 成 为 一 体 。 这 经 你 们 没 有 念 过 麽 ?

Evanðelje po Mateju 19:5 Croatian Bible
i reče: Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; i dvoje njih bit će jedno tijelo?

Matouš 19:5 Czech BKR
A řekl: Protož opustí člověk otce i matku, a připojí se k manželce své, i budou dva jedno tělo.

Matthæus 19:5 Danish
og sagde: Derfor skal en Mand forlade sin Fader og sin Moder og holde sig til sin Hustru, og de to skulle blive til eet Kød?

Mattheüs 19:5 Dutch Staten Vertaling
En gezegd heeft: Daarom zal een mens vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot een vlees zijn;

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ εἶπεν Ἕνεκα τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα καὶ κολληθήσεται τῇ γυναικὶ αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν;

Westcott and Hort 1881
καὶ εἶπεν Ἕνεκα τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα καὶ κολληθήσεται τῇ γυναικὶ αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν;

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ εἶπεν Ἕνεκα τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα καὶ κολληθήσεται τῇ γυναικὶ αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν;

RP Byzantine Majority Text 2005
καὶ εἴπεν, Ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα, καὶ προσκολληθήσεται τῇ γυναικὶ αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν;

Greek Orthodox Church 1904
ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ κολληθήσεται τῇ γυναικὶ αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν;

Tischendorf 8th Edition
καὶ εἶπεν· ἕνεκα τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα καὶ κολληθήσεται τῇ γυναικὶ αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν.

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ εἶπεν, Ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα, καὶ προσκολληθήσεται τῇ γυναικὶ αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ εἶπεν ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα καὶ προσκολληθήσεται τῇ γυναικὶ αὐτοῦ καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και ειπεν ενεκα τουτου καταλειψει ανθρωπος τον πατερα και την μητερα και κολληθησεται τη γυναικι αυτου και εσονται οι δυο εις σαρκα μιαν

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και ειπεν ενεκα τουτου καταλειψει ανθρωπος τον πατερα και την μητερα και κολληθησεται τη γυναικι αυτου και εσονται οι δυο εις σαρκα μιαν

Stephanus Textus Receptus 1550
και ειπεν ενεκεν τουτου καταλειψει ανθρωπος τον πατερα και την μητερα και προσκολληθησεται τη γυναικι αυτου και εσονται οι δυο εις σαρκα μιαν

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και ειπεν, Ενεκεν τουτου καταλειψει ανθρωπος τον πατερα και την μητερα, και προσκολληθησεται τη γυναικι αυτου, και εσονται οι δυο εις σαρκα μιαν

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και ειπεν ενεκεν τουτου καταλειψει ανθρωπος τον πατερα [αυτου] και την μητερα και προσκολληθησεται τη γυναικι αυτου και εσονται οι δυο εις σαρκα μιαν

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και ειπεν ενεκα τουτου καταλειψει ανθρωπος τον πατερα και την μητερα και κολληθησεται τη γυναικι αυτου και εσονται οι δυο εις σαρκα μιαν

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai eipen Heneka toutou kataleipsei anthrōpos ton patera kai tēn mētera kai kollēthēsetai tē gynaiki autou, kai esontai hoi dyo eis sarka mian?

kai eipen Heneka toutou kataleipsei anthropos ton patera kai ten metera kai kollethesetai te gynaiki autou, kai esontai hoi dyo eis sarka mian?

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai eipen Heneka toutou kataleipsei anthrōpos ton patera kai tēn mētera kai kollēthēsetai tē gynaiki autou, kai esontai hoi dyo eis sarka mian?

kai eipen Heneka toutou kataleipsei anthropos ton patera kai ten metera kai kollethesetai te gynaiki autou, kai esontai hoi dyo eis sarka mian?

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19:5 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai eipen eneka toutou kataleipsei anthrōpos ton patera kai tēn mētera kai kollēthēsetai tē gunaiki autou kai esontai oi duo eis sarka mian

kai eipen eneka toutou kataleipsei anthrOpos ton patera kai tEn mEtera kai kollEthEsetai tE gunaiki autou kai esontai oi duo eis sarka mian

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19:5 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai eipen eneken toutou kataleipsei anthrōpos ton patera [autou] kai tēn mētera kai proskollēthēsetai tē gunaiki autou kai esontai oi duo eis sarka mian

kai eipen eneken toutou kataleipsei anthrOpos ton patera [autou] kai tEn mEtera kai proskollEthEsetai tE gunaiki autou kai esontai oi duo eis sarka mian

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19:5 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai eipen eneken toutou kataleipsei anthrōpos ton patera kai tēn mētera kai proskollēthēsetai tē gunaiki autou kai esontai oi duo eis sarka mian

kai eipen eneken toutou kataleipsei anthrOpos ton patera kai tEn mEtera kai proskollEthEsetai tE gunaiki autou kai esontai oi duo eis sarka mian

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19:5 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai eipen eneken toutou kataleipsei anthrōpos ton patera kai tēn mētera kai proskollēthēsetai tē gunaiki autou kai esontai oi duo eis sarka mian

kai eipen eneken toutou kataleipsei anthrOpos ton patera kai tEn mEtera kai proskollEthEsetai tE gunaiki autou kai esontai oi duo eis sarka mian

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19:5 Westcott/Hort - Transliterated
kai eipen eneka toutou kataleipsei anthrōpos ton patera kai tēn mētera kai kollēthēsetai tē gunaiki autou kai esontai oi duo eis sarka mian

kai eipen eneka toutou kataleipsei anthrOpos ton patera kai tEn mEtera kai kollEthEsetai tE gunaiki autou kai esontai oi duo eis sarka mian

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19:5 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai eipen eneka toutou kataleipsei anthrōpos ton patera kai tēn mētera kai kollēthēsetai tē gunaiki autou kai esontai oi duo eis sarka mian

kai eipen eneka toutou kataleipsei anthrOpos ton patera kai tEn mEtera kai kollEthEsetai tE gunaiki autou kai esontai oi duo eis sarka mian

Máté 19:5 Hungarian: Karoli
És ezt mondá: Annak okáért elhagyja a férfiú atyját és anyját; és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté.

La evangelio laŭ Mateo 19:5 Esperanto
kaj diris:Tial viro forlasos sian patron kaj sian patrinon, kaj aligxos al sia edzino; kaj ili estos unu karno?

Evankeliumi Matteuksen mukaan 19:5 Finnish: Bible (1776)
Ja sanoi: sentähden pitää ihmisen luopuman isästänsä ja äidistänsä, ja vaimoonsa sidottu oleman, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi:

Matthieu 19:5 French: Darby
et qu'il dit: C'est pourquoi, l'homme laissera son pere et sa mere et sera uni à sa femme; et les deux seront une seule chair?

Matthieu 19:5 French: Louis Segond (1910)
et qu'il dit: C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair?

Matthieu 19:5 French: Martin (1744)
Et qu'il dit : A cause de cela l'homme laissera son père et sa mère, et se joindra à sa femme, et les deux ne seront qu'une seule chair.

Matthaeus 19:5 German: Modernized
und sprach: Darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und an seinem Weibe hangen, und werden die zwei ein Fleisch sein?

Matthaeus 19:5 German: Luther (1912)
und sprach: "Darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und an seinem Weibe hangen, und werden die zwei ein Fleisch sein"?

Matthaeus 19:5 German: Textbibel (1899)
und sagte: darum wird der Mensch Vater und Mutter verlassen und seinem Weibe anhängen, und werden die zwei ein Fleisch sein.

Matteo 19:5 Italian: Riveduta Bible (1927)
Perciò l’uomo lascerà il padre e la madre e s’unirà con la sua moglie e i due saranno una sola carne?

Matteo 19:5 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E disse: Perciò, l’uomo lascerà il padre e la madre, e si congiungerà con la sua moglie, e i due diverranno una stessa carne.

MATIUS 19:5 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
lalu berfirman: Karena sebab itu hendaklah orang meninggalkan ibu bapanya, dan berdamping dengan bininya; lalu keduanya itu menjadi sedarah-daging?

Matthew 19:5 Kabyle: NT
yenna-d : AArgaz ad yeǧǧ baba-s d yemma-s, iiwakken ad iɛic nețța ț-țmeṭṭut-is, ddɣa di sin yid-sen, ad uɣalen d yiwen.

마태복음 19:5 Korean
말씀하시기를 이러므로 사람이 그 부모를 떠나서 아내에게 합하여 그 둘이 한 몸이 될지니라 하신 것을 읽지 못하였느냐 ?

Matthaeus 19:5 Latin: Vulgata Clementina
Propter hoc dimittet homo patrem, et matrem, et adhærebit uxori suæ, et erunt duo in carne una.

Sv. Matejs 19:5 Latvian New Testament
Un sacīja: Tāpēc cilvēks atstās tēvu un māti un paliks pie savas sievas; un būs divi vienā miesā.

Evangelija pagal Matà 19:5 Lithuanian
ir pasakė: ‘Todėl žmogus paliks tėvą ir motiną ir susijungs su savo žmona, ir du taps vienu kūnu’.

Matthew 19:5 Maori
I mea ano ia, Mo konei ka mahue i te tangata tona papa, tona wahea, ka piri ki tana wahine: a hei kikokiko kotahi raua tokorua?

Matteus 19:5 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
og sa: Derfor skal mannen forlate far og mor og holde sig til sin hustru, og de to skal være ett kjød?

Mateo 19:5 Spanish: La Biblia de las Américas
y añadió: ``POR ESTA RAZON EL HOMBRE DEJARA A su PADRE Y A su MADRE Y SE UNIRA A SU MUJER, Y LOS DOS SERAN UNA SOLA CARNE?

Mateo 19:5 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
y dijo: 'POR ESTA RAZON EL HOMBRE DEJARA A su PADRE Y A su MADRE Y SE UNIRA A SU MUJER, Y LOS DOS SERAN UNA SOLA CARNE'?

Mateo 19:5 Spanish: Reina Valera Gómez
Y dijo: Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne.

Mateo 19:5 Spanish: Reina Valera 1909
Y dijo: Por tanto, el hombre dejará padre y madre, y se unirá á su mujer, y serán dos en una carne?

Mateo 19:5 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y dijo: Por tanto, el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y serán dos en una carne.

Mateus 19:5 Bíblia King James Atualizada Português
e os instruiu: ‘Por este motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne’?

Mateus 19:5 Portugese Bible
e que ordenou: Por isso deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher; e serão os dois uma só carne?   

Matei 19:5 Romanian: Cornilescu
şi a zis: ,De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va lipi de nevastă-sa, şi cei doi vor fi un singur trup?`

От Матфея 19:5 Russian: Synodal Translation (1876)
И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью,

От Матфея 19:5 Russian koi8r
И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью,

Matthew 19:5 Shuar New Testament
Tuma asamtai aishman ni Aparφn ni Nukurφn ikiuki ni nuwejai tsanin chikichik ayashtinia ainis ajasartatui, tu aarmaiti, Tφmiayi.

Matteus 19:5 Swedish (1917)
och sade: 'Fördenskull skall en man övergiva sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och de tu skola varda ett kött'?

Matayo 19:5 Swahili NT
na akasema: Kwa sababu hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, ataungana na mke wake, nao wawili watakuwa mwili mmoja?

Mateo 19:5 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At sinabi, Dahil dito'y iiwan ng lalake ang kaniyang ama at ina, at makikisama sa kaniyang asawa; at ang dalawa ay magiging isang laman?

Ǝlinjil wa n Matta 19:5 Tawallamat Tamajaq NT
«Inna: Adi daɣ a fǝl iffal alǝs

abba-net, d anna-net,

irtǝy ǝd tǝntut-net,

ǝqqǝlan arat iyyanda.»

มัทธิว 19:5 Thai: from KJV
และตรัสว่า `เพราะเหตุนี้ผู้ชายจะจากบิดามารดาของเขา จะไปผูกพันอยู่กับภรรยา และเขาทั้งสองจะเป็นเนื้ออันเดียวกัน'

Matta 19:5 Turkish

Матей 19:5 Ukrainian: NT
І рече: Тому чоловік покине батька й матїр та пригорнеть ся до жінки своєї, й будуть у двох тїло одно;

Matthew 19:5 Uma New Testament
Pai' oti toe na'uli': `Tomane kana mpalahii tina pai' tuama-na, pai' kana tuwu' hintuwu' hante tobine-na, bona hira' tau rodua toe jadi' hewa hadua lau-ra-damo.'

Ma-thi-ô 19:5 Vietnamese (1934)
và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao?

Matthew 19:4
Top of Page
Top of Page