T'hilim 147
Psalm 147 WLC
1הללו יה ׀ כי־טוב זמרה אלהינו כי־נעים נאוה תהלה׃

2בונה ירושלם יהוה נדחי ישראל יכנס׃

3הרפא לשבורי לב ומחבש לעצבותם׃

4מונה מספר לכוכבים לכלם שמות יקרא׃

5גדול אדונינו ורב־כח לתבונתו אין מספר׃

6מעודד ענוים יהוה משפיל רשעים עדי־ארץ׃

7ענו ליהוה בתודה זמרו לאלהינו בכנור׃

8המכסה שמים ׀ בעבים המכין לארץ מטר המצמיח הרים חציר׃

9נותן לבהמה לחמה לבני ערב אשר יקראו׃

10לא בגבורת הסוס יחפץ לא־בשוקי האיש ירצה׃

11רוצה יהוה את־יראיו את־המיחלים לחסדו׃

12שבחי ירושלם את־יהוה הללי אלהיך ציון׃

13כי־חזק בריחי שעריך ברך בניך בקרבך׃

14השם־גבולך שלום חלב חטים ישביעך׃

15השלח אמרתו ארץ עד־מהרה ירוץ דברו׃

16הנתן שלג כצמר כפור כאפר יפזר׃

17משליך קרחו כפתים לפני קרתו מי יעמד׃

18ישלח דברו וימסם ישב רוחו יזלו־מים׃

19מגיד [דברו כ] (דבריו ק) ליעקב חקיו ומשפטיו לישראל׃

20לא עשה כן ׀ לכל־גוי ומשפטים בל־ידעום הללו־יה׃

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Psalm 146
Top of Page
Top of Page