T'hilim 147
Psalm 147 Aleppo Codex
1א הללו-יה כי-טוב זמרה אלהינו--  כי-נעים נאוה תהלה

2ב בונה ירושלם יהוה  נדחי ישראל יכנס

3ג הרפא לשבורי לב  ומחבש לעצבותם

4ד מונה מספר לכוכבים  לכלם שמות יקרא

5ה גדול אדונינו ורב-כח  לתבונתו אין מספר

6ו מעודד ענוים יהוה  משפיל רשעים עדי-ארץ

7ז ענו ליהוה בתודה  זמרו לאלהינו בכנור

8ח המכסה שמים בעבים--  המכין לארץ מטר המצמיח הרים  חציר

9ט נותן לבהמה לחמה  לבני ערב אשר יקראו

10י לא בגבורת הסוס יחפץ  לא-בשוקי האיש ירצה

11יא רוצה יהוה את-יראיו--  את-המיחלים לחסדו

12יב שבחי ירושלם את-יהוה  הללי אלהיך ציון

13יג כי-חזק בריחי שעריך  ברך בניך בקרבך

14יד השם-גבולך שלום  חלב חטים ישביעך

15טו השלח אמרתו ארץ  עד-מהרה ירוץ דברו

16טז הנתן שלג כצמר  כפור כאפר יפזר

17יז משליך קרחו כפתים  לפני קרתו מי יעמד

18יח ישלח דברו וימסם  ישב רוחו יזלו-מים

19יט מגיד דברו ליעקב  חקיו ומשפטיו לישראל

20כ לא עשה כן לכל-גוי--  ומשפטים בל-ידעום הללו-יה

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Psalm 146
Top of Page
Top of Page