ἀληθὴς
Englishman's Concordance
ἀληθὴς (alēthēs) — 16 Occurrences

Matthew 22:16 Adj-NMS
GRK: οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ καὶ
NAS: we know that You are truthful and teach
KJV: that thou art true, and teachest
INT: we know that true you are and

Mark 12:14 Adj-NMS
GRK: οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ καὶ
NAS: we know that You are truthful and defer
KJV: that thou art true, and carest
INT: we know that true you are and

John 3:33 Adj-NMS
GRK: ὁ θεὸς ἀληθής ἐστιν
NAS: to [this], that God is true.
KJV: God is true.
INT: God true is

John 5:31 Adj-NFS
GRK: οὐκ ἔστιν ἀληθής
NAS: Myself, My testimony is not true.
KJV: is not true.
INT: not is true

John 5:32 Adj-NFS
GRK: οἶδα ὅτι ἀληθής ἐστιν ἡ
NAS: He gives about Me is true.
KJV: me is true.
INT: I know that true is the

John 6:55 Adj-NFS
GRK: σάρξ μου ἀληθής ἐστιν βρῶσις
NAS: For My flesh is true food,
INT: flesh of me truly is food

John 6:55 Adj-NFS
GRK: αἷμά μου ἀληθής ἐστιν πόσις
NAS: food, and My blood is true drink.
INT: blood of me truly is drink

John 7:18 Adj-NMS
GRK: αὐτὸν οὗτος ἀληθής ἐστιν καὶ
NAS: of the One who sent Him, He is true, and there is no
KJV: the same is true, and no
INT: him he true is and

John 8:13 Adj-NFS
GRK: οὐκ ἔστιν ἀληθής
NAS: Yourself; Your testimony is not true.
KJV: is not true.
INT: not is true

John 8:14 Adj-NFS
GRK: περὶ ἐμαυτοῦ ἀληθής ἐστιν ἡ
NAS: My testimony is true, for I know
KJV: record is true: for I know
INT: concerning myself true is the

John 8:17 Adj-NFS
GRK: ἡ μαρτυρία ἀληθής ἐστιν
NAS: of two men is true.
KJV: men is true.
INT: the witness true is

John 8:26 Adj-NMS
GRK: πέμψας με ἀληθής ἐστιν κἀγὼ
NAS: you, but He who sent Me is true; and the things which
KJV: me is true; and I speak
INT: having sent me true is and I

John 21:24 Adj-NFS
GRK: οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς αὐτοῦ ἡ
NAS: that his testimony is true.
KJV: testimony is true.
INT: we know that true of him the

Romans 3:4 Adj-NMS
GRK: ὁ θεὸς ἀληθής πᾶς δὲ
NAS: let God be found true, though every
KJV: God be true, but every
INT: God true every moreover

Titus 1:13 Adj-NFS
GRK: αὕτη ἐστὶν ἀληθής δι' ἣν
NAS: testimony is true. For this
KJV: witness is true. Wherefore rebuke
INT: this is true for which

3 John 1:12 Adj-NFS
GRK: μαρτυρία ἡμῶν ἀληθής ἐστιν
NAS: that our testimony is true.
KJV: record is true.
INT: record of us true is

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page