ἀπεδήμησεν
Englishman's Concordance
ἀπεδήμησεν (apedēmēsen) — 5 Occurrences

Matthew 21:33 V-AIA-3S
GRK: γεωργοῖς καὶ ἀπεδήμησεν
NAS: it out to vine-growers and went on a journey.
KJV: and went into a far country:
INT: to tenants and left the region

Matthew 25:15 V-AIA-3S
GRK: δύναμιν καὶ ἀπεδήμησεν εὐθέως
NAS: ability; and he went on his journey.
KJV: and straightway took his journey.
INT: ability and he left the region immediately

Mark 12:1 V-AIA-3S
GRK: γεωργοῖς καὶ ἀπεδήμησεν
NAS: it out to vine-growers and went on a journey.
KJV: and went into a far country.
INT: to tenants and went on a journey

Luke 15:13 V-AIA-3S
GRK: νεώτερος υἱὸς ἀπεδήμησεν εἰς χώραν
NAS: together and went on a journey into a distant
KJV: together, and took his journey into
INT: younger son went away into a country

Luke 20:9 V-AIA-3S
GRK: γεωργοῖς καὶ ἀπεδήμησεν χρόνους ἱκανούς
NAS: it out to vine-growers, and went on a journey for a long
KJV: and went into a far country for a long
INT: to tenants and left the region a time long

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page