Ἄφες
Englishman's Concordance
Ἄφες (Aphes) — 15 Occurrences

Matthew 3:15 V-AMA-2S
GRK: πρὸς αὐτόν Ἄφες ἄρτι οὕτως
NAS: said to him, Permit [it] at this time;
KJV: him, Suffer [it to be so] now:
INT: unto him Permit [it] presently thus

Matthew 5:24 V-AMA-2S
GRK: ἄφες ἐκεῖ τὸ
NAS: leave your offering there
KJV: Leave there thy
INT: leave there the

Matthew 5:40 V-AMA-2S
GRK: σου λαβεῖν ἄφες αὐτῷ καὶ
NAS: your shirt, let him have your coat
KJV: let him have [thy] cloke also.
INT: of you take yield to him also

Matthew 6:12 V-AMA-2S
GRK: καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ
NAS: And forgive us our debts, as we also
KJV: And forgive us our
INT: and forgive us the

Matthew 7:4 V-AMA-2S
GRK: ἀδελφῷ σου Ἄφες ἐκβάλω τὸ
NAS: to your brother, 'Let me take
KJV: brother, Let me pull out
INT: brother of you Allow [that] I might cast out the

Matthew 8:22 V-AMA-2S
GRK: μοι καὶ ἄφες τοὺς νεκροὺς
NAS: to him, Follow Me, and allow the dead
KJV: me; and let the dead bury
INT: me and leave the dead

Matthew 27:49 V-AMA-2S
GRK: λοιποὶ ἔλεγον Ἄφες ἴδωμεν εἰ
NAS: [of them] said, Let us see
KJV: rest said, Let be, let us see whether
INT: [the] rest said Let be let us see whether

Mark 7:27 V-AMA-2S
GRK: ἔλεγεν αὐτῇ Ἄφες πρῶτον χορτασθῆναι
NAS: And He was saying to her, Let the children
KJV: said unto her, Let the children first
INT: he said to her Let first to be satisfied

Luke 6:42 V-AMA-2S
GRK: σου Ἀδελφέ ἄφες ἐκβάλω τὸ
NAS: Brother, let me take
KJV: Brother, let me pull out
INT: of you Brother Let [that] I might cast out the

Luke 9:60 V-AMA-2S
GRK: δὲ αὐτῷ Ἄφες τοὺς νεκροὺς
NAS: But He said to him, Allow the dead
KJV: said unto him, Let the dead bury
INT: moreover to him Leave the dead

Luke 11:4 V-AMA-2S
GRK: καὶ ἄφες ἡμῖν τὰς
NAS: And forgive us our sins,
KJV: And forgive us our
INT: and forgive us the

Luke 13:8 V-AMA-2S
GRK: αὐτῷ Κύριε ἄφες αὐτὴν καὶ
NAS: and said to him, 'Let it alone, sir,
KJV: let it alone this year
INT: to him Sir let alone it also

Luke 17:3 V-AMA-2S
GRK: ἐὰν μετανοήσῃ ἄφες αὐτῷ
NAS: him; and if he repents, forgive him.
KJV: if he repent, forgive him.
INT: if he should repent forgive him

Luke 23:34 V-AMA-2S
GRK: ἔλεγεν Πάτερ ἄφες αὐτοῖς οὐ
NAS: Father, forgive them; for they do not know
KJV: Jesus, Father, forgive them; for
INT: said Father forgive them not

John 12:7 V-AMA-2S
GRK: ὁ Ἰησοῦς Ἄφες αὐτήν ἵνα
NAS: said, Let her alone, so
KJV: Let her alone: against the day
INT: Jesus Let alone her so that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page