ἄφετε
Englishman's Concordance
ἄφετε (aphete) — 10 Occurrences

Matthew 13:30 V-AMA-2P
GRK: ἄφετε συναυξάνεσθαι ἀμφότερα
NAS: Allow both to grow together
KJV: Let both grow together
INT: Allow to grow together both

Matthew 15:14 V-AMA-2P
GRK: ἄφετε αὐτούς τυφλοί
NAS: Let them alone; they are blind guides
KJV: Let them alone: they be blind
INT: Leave them blind

Matthew 19:14 V-AMA-2P
GRK: Ἰησοῦς εἶπεν Ἄφετε τὰ παιδία
NAS: said, Let the children
KJV: said, Suffer little children,
INT: Jesus said Let the little children

Mark 10:14 V-AMA-2P
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Ἄφετε τὰ παιδία
NAS: and said to them, Permit the children
KJV: unto them, Suffer the little children
INT: said to them Permit the little children

Mark 14:6 V-AMA-2P
GRK: Ἰησοῦς εἶπεν Ἄφετε αὐτήν τί
NAS: said, Let her alone; why
KJV: Let her alone; why trouble ye
INT: Jesus said Let alone her why

Mark 15:36 V-AMA-2P
GRK: αὐτόν λέγων Ἄφετε ἴδωμεν εἰ
NAS: saying, Let us see
KJV: saying, Let alone; let us see
INT: him saying Let be let us see if

Luke 18:16 V-AMA-2P
GRK: αὐτὰ λέγων Ἄφετε τὰ παιδία
NAS: for them, saying, Permit the children
KJV: [unto him], and said, Suffer little children
INT: them said Let the little children

John 11:44 V-AMA-2P
GRK: αὐτὸν καὶ ἄφετε αὐτὸν ὑπάγειν
NAS: to them, Unbind him, and let him go.
KJV: him, and let him go.
INT: him and let him go

John 18:8 V-AMA-2P
GRK: ἐμὲ ζητεῖτε ἄφετε τούτους ὑπάγειν
NAS: you seek Me, let these
KJV: ye seek me, let these go their way:
INT: me you seek Allow these to go away

Acts 5:38 V-AMA-2P
GRK: τούτων καὶ ἄφετε αὐτούς ὅτι
NAS: men and let them alone, for if
INT: these and lay aside them for

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page