ἀποδοκιμασθῆναι
Englishman's Concordance
ἀποδοκιμασθῆναι (apodokimasthēnai) — 3 Occurrences

Mark 8:31 V-ANP
GRK: παθεῖν καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ὑπὸ τῶν
NAS: many things and be rejected by the elders
KJV: and be rejected of
INT: to suffer and to be rejected by the

Luke 9:22 V-ANP
GRK: παθεῖν καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῶν
NAS: many things and be rejected by the elders
KJV: and be rejected of
INT: to suffer and to be rejected by the

Luke 17:25 V-ANP
GRK: παθεῖν καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῆς
NAS: many things and be rejected by this
KJV: many things, and be rejected of this
INT: to suffer and to be rejected by the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page