ἀπολέσῃ
Englishman's Concordance
ἀπολέσῃ (apolesē) — 8 Occurrences

Matthew 10:42 V-ASA-3S
GRK: οὐ μὴ ἀπολέσῃ τὸν μισθὸν
NAS: I say to you, he shall not lose his reward.
KJV: he shall in no wise lose his
INT: no not shall he lose the reward

Matthew 16:25 V-ASA-3S
GRK: δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν
NAS: it; but whoever loses his life
KJV: and whosoever will lose his life
INT: however anyhow might lose the life

Mark 9:22 V-ASA-3S
GRK: ὕδατα ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν ἀλλ'
NAS: and into the water to destroy him. But if
KJV: the waters, to destroy him: but
INT: waters that it might destroy him but

Mark 9:41 V-ASA-3S
GRK: οὐ μὴ ἀπολέσῃ τὸν μισθὸν
NAS: I say to you, he will not lose his reward.
KJV: he shall not lose his reward.
INT: no not should he lose the reward

Luke 9:24 V-ASA-3S
GRK: δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν
NAS: it, but whoever loses his life
KJV: but whosoever will lose his life
INT: moreover anyhow might lose the life

Luke 15:8 V-ASA-3S
GRK: δέκα ἐὰν ἀπολέσῃ δραχμὴν μίαν
NAS: silver coins and loses one coin,
KJV: if she lose one
INT: ten if she should lose drachma one

Luke 17:33 V-FIA-3S
GRK: δ' ἂν ἀπολέσῃ ζωογονήσει αὐτήν
NAS: it, and whoever loses [his life] will preserve
KJV: whosoever shall lose his
INT: also anyhow may lose will preserve it

John 10:10 V-ASA-3S
GRK: θύσῃ καὶ ἀπολέσῃ ἐγὼ ἦλθον
NAS: and kill and destroy; I came
KJV: to kill, and to destroy: I am come
INT: might kill and might destroy I came

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 622
92 Occurrences


ἀπώλεσα — 2 Occ.
ἀπώλεσεν — 4 Occ.
ἀπώλετο — 5 Occ.
ἀπώλλυντο — 1 Occ.
ἀπώλοντο — 3 Occ.
ἀπόληται — 7 Occ.
ἀπολεῖσθε — 2 Occ.
ἀπολεῖται — 1 Occ.
ἀπολέσαι — 8 Occ.
ἀπολέσας — 3 Occ.
ἀπολέσῃ — 8 Occ.
ἀπολέσητε — 1 Occ.
ἀπολέσει — 9 Occ.
ἀπολέσω — 1 Occ.
ἀπολέσωσιν — 4 Occ.
ἀπολέσθαι — 2 Occ.
ἀπόλλυε — 1 Occ.
ἀπολλύει — 1 Occ.
ἀπόλλυμαι — 1 Occ.
ἀπολλυμένην — 1 Occ.
ἀπολλύμενοι — 1 Occ.
ἀπολλυμένοις — 4 Occ.
ἀπολλυμένου — 1 Occ.
ἀπολλύμεθα — 3 Occ.
ἀπόλλυνται — 1 Occ.
ἀπόλλυται — 2 Occ.
Ἀπολῶ — 1 Occ.
ἀπολωλὼς — 2 Occ.
ἀπολωλός — 4 Occ.
ἀπολωλότα — 2 Occ.
ἀπόλωνται — 1 Occ.
ἀπολομένου — 1 Occ.
ἀπολοῦνται — 4 Occ.
Additional Entries
ἀπώλεσα — 2 Occ.
ἀπώλεσεν — 4 Occ.
ἀπώλετο — 5 Occ.
ἀπώλλυντο — 1 Occ.
ἀπώλοντο — 3 Occ.
ἀπόληται — 7 Occ.
ἀπολεῖσθε — 2 Occ.
ἀπολεῖται — 1 Occ.
ἀπολέσαι — 8 Occ.
ἀπολέσας — 3 Occ.
ἀπολέσητε — 1 Occ.
ἀπολέσει — 9 Occ.
ἀπολέσω — 1 Occ.
ἀπολέσωσιν — 4 Occ.
ἀπολέσθαι — 2 Occ.
ἀπόλλυε — 1 Occ.
ἀπολλύει — 1 Occ.
ἀπόλλυμαι — 1 Occ.
ἀπολλυμένην — 1 Occ.
ἀπολλύμενοι — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page