622. ἀπόλλυμι (apollumi)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 622. ἀπόλλυμι (apollumi) — 92 Occurrences

Matthew 2:13 V-ANA
GRK: παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό
NAS: for the Child to destroy Him.
KJV: seek the young child to destroy him.
INT: child to destroy him

Matthew 5:29 V-ASM-3S
GRK: σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν
NAS: it from you; for it is better for you to lose one
KJV: of thy members should perish, and not
INT: for you that should perish one of the

Matthew 5:30 V-ASM-3S
GRK: σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν
KJV: of thy members should perish, and not
INT: for you that should perish one of the

Matthew 8:25 V-PIM-1P
GRK: Κύριε σῶσον ἀπολλύμεθα
NAS: Save [us], Lord; we are perishing!
KJV: save us: we perish.
INT: Lord save us we are perishing

Matthew 9:17 V-PIM/P-3P
GRK: οἱ ἀσκοὶ ἀπόλλυνται ἀλλὰ βάλλουσιν
NAS: out and the wineskins are ruined; but they put
KJV: and the bottles perish: but they put
INT: the wineskins will be destroyed but they put

Matthew 10:6 V-RPA-ANP
GRK: πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ
NAS: go to the lost sheep
KJV: rather to the lost sheep of the house
INT: sheep lost of [the] house of Israel

Matthew 10:28 V-ANA
GRK: καὶ σῶμα ἀπολέσαι ἐν γεέννῃ
NAS: Him who is able to destroy both
KJV: him which is able to destroy both soul
INT: and body to destroy in hell

Matthew 10:39 V-FIA-3S
GRK: ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν καὶ
NAS: his life will lose it, and he who has lost
KJV: his life shall lose it: and
INT: life of him will lose it and

Matthew 10:39 V-APA-NMS
GRK: καὶ ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν
NAS: will lose it, and he who has lost his life
KJV: it: and he that loseth his life
INT: and he that having lost the life

Matthew 10:42 V-ASA-3S
GRK: οὐ μὴ ἀπολέσῃ τὸν μισθὸν
NAS: I say to you, he shall not lose his reward.
KJV: he shall in no wise lose his
INT: no not shall he lose the reward

Matthew 12:14 V-ASA-3P
GRK: ὅπως αὐτὸν ἀπολέσωσιν
NAS: Him, [as to] how they might destroy Him.
KJV: him, how they might destroy him.
INT: how him they might destroy

Matthew 15:24 V-RPA-ANP
GRK: πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ
NAS: only to the lost sheep
KJV: but unto the lost sheep of the house
INT: sheep lost of [the] house of Israel

Matthew 16:25 V-FIA-3S
GRK: αὐτοῦ σῶσαι ἀπολέσει αὐτήν ὃς
NAS: his life will lose it; but whoever
KJV: his life shall lose it: and
INT: of him to save will lose it whoever

Matthew 16:25 V-ASA-3S
GRK: δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν
NAS: it; but whoever loses his life
KJV: and whosoever will lose his life
INT: however anyhow might lose the life

Matthew 18:11 V-RPA-ANS
GRK: σῶσαι τὸ ἀπολωλός
KJV: that which was lost.
INT: to save that which has been lost

Matthew 18:14 V-ASM-3S
GRK: οὐρανοῖς ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν
NAS: of these little ones perish.
KJV: of these little ones should perish.
INT: [the] heavens that should perish one of the

Matthew 21:41 V-FIA-3S
GRK: Κακοὺς κακῶς ἀπολέσει αὐτούς καὶ
NAS: They said to Him, He will bring those
KJV: He will miserably destroy those
INT: wretches miserably he will destroy them and

Matthew 22:7 V-AIA-3S
GRK: στρατεύματα αὐτοῦ ἀπώλεσεν τοὺς φονεῖς
NAS: his armies and destroyed those
KJV: armies, and destroyed those
INT: armies of him he destroyed the murderers

Matthew 26:52 V-FIM-3P
GRK: ἐν μαχαίρῃ ἀπολοῦνται
NAS: up the sword shall perish by the sword.
KJV: the sword shall perish with
INT: by [the] sword will perish

Matthew 27:20 V-ASA-3P
GRK: δὲ Ἰησοῦν ἀπολέσωσιν
NAS: for Barabbas and to put Jesus
KJV: Barabbas, and destroy Jesus.
INT: moreover Jesus should destroy

Mark 1:24 V-ANA
GRK: Ναζαρηνέ ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς οἶδά
NAS: Have You come to destroy us? I know
KJV: art thou come to destroy us?
INT: of Nazareth are you come to destroy us I know

Mark 2:22 V-PIM/P-3S
GRK: ὁ οἶνος ἀπόλλυται καὶ οἱ
NAS: and the wine is lost and the skins
KJV: the bottles will be marred: but
INT: the wine will be destroyed and the

Mark 3:6 V-ASA-3P
GRK: ὅπως αὐτὸν ἀπολέσωσιν
NAS: Him, [as] [to] how they might destroy Him.
KJV: him, how they might destroy him.
INT: how him they might destroy

Mark 4:38 V-PIM-1P
GRK: σοι ὅτι ἀπολλύμεθα
NAS: do You not care that we are perishing?
KJV: not that we perish?
INT: to you that we perish

Mark 8:35 V-FIA-3S
GRK: ψυχὴν σῶσαι ἀπολέσει αὐτήν ὃς
NAS: his life will lose it, but whoever
KJV: his life shall lose it; but
INT: life to save will lose it whoever

Mark 8:35 V-FIA-3S
GRK: δ' ἂν ἀπολέσει τὴν ψυχὴν
NAS: it, but whoever loses his life
KJV: but whosoever shall lose his life
INT: moreover anyhow may lose the life

Mark 9:22 V-ASA-3S
GRK: ὕδατα ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν ἀλλ'
NAS: and into the water to destroy him. But if
KJV: the waters, to destroy him: but
INT: waters that it might destroy him but

Mark 9:41 V-ASA-3S
GRK: οὐ μὴ ἀπολέσῃ τὸν μισθὸν
NAS: I say to you, he will not lose his reward.
KJV: he shall not lose his reward.
INT: no not should he lose the reward

Mark 11:18 V-ASA-3P
GRK: πῶς αὐτὸν ἀπολέσωσιν ἐφοβοῦντο γὰρ
NAS: how to destroy Him; for they were afraid
KJV: sought how they might destroy him: for
INT: how him they shall destroy they feared indeed

Mark 12:9 V-FIA-3S
GRK: ἐλεύσεται καὶ ἀπολέσει τοὺς γεωργούς
NAS: He will come and destroy the vine-growers,
KJV: and destroy the husbandmen,
INT: He will come and will destroy the tenants

Luke 4:34 V-ANA
GRK: Ναζαρηνέ ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς οἶδά
NAS: Have You come to destroy us? I know
KJV: art thou come to destroy us?
INT: of Nazareth Are you come to destroy us I know

Luke 5:37 V-FIM-3P
GRK: οἱ ἀσκοὶ ἀπολοῦνται
NAS: out, and the skins will be ruined.
KJV: and the bottles shall perish.
INT: the wineskins will be destroyed

Luke 6:9 V-ANA
GRK: σῶσαι ἢ ἀπολέσαι
KJV: life, or to destroy [it]?
INT: to save or to destroy

Luke 8:24 V-PIM-1P
GRK: Ἐπιστάτα ἐπιστάτα ἀπολλύμεθα ὁ δὲ
NAS: Master, we are perishing! And He got
KJV: master, we perish. Then
INT: Master Master we are perishing moreover

Luke 9:24 V-FIA-3S
GRK: αὐτοῦ σῶσαι ἀπολέσει αὐτήν ὃς
NAS: his life will lose it, but whoever
KJV: his life shall lose it: but
INT: of him to save will lose it whoever

Luke 9:24 V-ASA-3S
GRK: δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν
NAS: it, but whoever loses his life
KJV: but whosoever will lose his life
INT: moreover anyhow might lose the life

Luke 9:25 V-APA-NMS
GRK: ἑαυτὸν δὲ ἀπολέσας ἢ ζημιωθείς
NAS: the whole world, and loses or forfeits
KJV: world, and lose himself, or
INT: himself moreover having destroyed or having suffered the loss of

Luke 9:56 V-ANA
GRK: ψυχὰς ἀνθρώπων ἀπολέσαι αλλα σῶσαι
KJV: come to destroy men's
INT: [the] lives of men to destroy but to save

Luke 11:51 V-APM-GMS
GRK: Ζαχαρίου τοῦ ἀπολομένου μεταξὺ τοῦ
NAS: of Zechariah, who was killed between
KJV: which perished between
INT: of Zechariah the [one] having perished between the

Luke 13:3 V-FIM-2P
GRK: πάντες ὁμοίως ἀπολεῖσθε
NAS: you will all likewise perish.
KJV: all likewise perish.
INT: all likewise you will perish

Luke 13:5 V-FIM-2P
GRK: πάντες ὡσαύτως ἀπολεῖσθε
NAS: you will all likewise perish.
KJV: all likewise perish.
INT: all in like manner you will perish

Luke 13:33 V-ANM
GRK: ἐνδέχεται προφήτην ἀπολέσθαι ἔξω Ἰερουσαλήμ
NAS: be that a prophet would perish outside
KJV: that a prophet perish out of
INT: it is possible [for] a prophet to perish outside of Jerusalem

Luke 15:4 V-APA-NMS
GRK: πρόβατα καὶ ἀπολέσας ἐξ αὐτῶν
NAS: sheep and has lost one
KJV: sheep, if he lose one of
INT: sheep and having lost of them

Luke 15:4 V-RPA-ANS
GRK: ἐπὶ τὸ ἀπολωλὸς ἕως εὕρῃ
NAS: after the one which is lost until
KJV: after that which is lost, until
INT: after that which has been lost until he finds

Luke 15:6 V-RPA-ANS
GRK: μου τὸ ἀπολωλός
NAS: my sheep which was lost!'
KJV: sheep which was lost.
INT: of me that was lost

Luke 15:8 V-ASA-3S
GRK: δέκα ἐὰν ἀπολέσῃ δραχμὴν μίαν
NAS: silver coins and loses one coin,
KJV: if she lose one
INT: ten if she should lose drachma one

Luke 15:9 V-AIA-1S
GRK: δραχμὴν ἣν ἀπώλεσα
NAS: the coin which I had lost!'
KJV: the piece which I had lost.
INT: drachma which I lost

Luke 15:17 V-PIM-1S
GRK: λιμῷ ὧδε ἀπόλλυμαι
NAS: bread, but I am dying here
KJV: and I perish with hunger!
INT: with hunger here am perishing

Luke 15:24 V-RPA-NMS
GRK: ἀνέζησεν ἦν ἀπολωλὼς καὶ εὑρέθη
NAS: and has come to life again; he was lost and has been found.'
KJV: he was lost, and is found.
INT: is alive again was lost and is found

Luke 15:32 V-RPA-NMS
GRK: ἔζησεν καὶ ἀπολωλὼς καὶ εὑρέθη
NAS: and [has begun] to live, and [was] lost and has been found.'
KJV: and was lost, and is found.
INT: is alive again and was lost and is found

Luke 17:27 V-AIA-3S
GRK: κατακλυσμὸς καὶ ἀπώλεσεν πάντας
NAS: came and destroyed them all.
KJV: came, and destroyed them all.
INT: flood and destroyed all

Luke 17:29 V-AIA-3S
GRK: οὐρανοῦ καὶ ἀπώλεσεν πάντας
NAS: from heaven and destroyed them all.
KJV: heaven, and destroyed [them] all.
INT: heaven and destroyed all

Luke 17:33 V-FIA-3S
GRK: αὐτοῦ περιποιήσασθαι ἀπολέσει αὐτήν ὃς
NAS: his life will lose it, and whoever
KJV: his life shall lose it; and
INT: of him to save will lose it whoever

Luke 17:33 V-FIA-3S
GRK: δ' ἂν ἀπολέσῃ ζωογονήσει αὐτήν
NAS: it, and whoever loses [his life] will preserve
KJV: whosoever shall lose his
INT: also anyhow may lose will preserve it

Luke 19:10 V-RPA-ANS
GRK: σῶσαι τὸ ἀπολωλός
NAS: and to save that which was lost.
KJV: and to save that which was lost.
INT: to save that which has been lost

Luke 19:47 V-ANA
GRK: ἐζήτουν αὐτὸν ἀπολέσαι καὶ οἱ
NAS: were trying to destroy Him,
KJV: of the people sought to destroy him,
INT: were seeking him to destroy and [were] the

Luke 20:16 V-FIA-3S
GRK: ἐλεύσεται καὶ ἀπολέσει τοὺς γεωργοὺς
NAS: He will come and destroy these
KJV: and destroy these
INT: He will come and will destroy the vine-growers

Luke 21:18 V-ASM-3S
GRK: οὐ μὴ ἀπόληται
NAS: not a hair of your head will perish.
KJV: your head perish.
INT: no not might perish

John 3:16 V-ASM-3S
GRK: αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλ' ἔχῃ
NAS: believes in Him shall not perish, but have
KJV: should not perish, but have
INT: him not might perish but might have

John 6:12 V-ASM-3S
GRK: μή τι ἀπόληται
NAS: so that nothing will be lost.
KJV: that remain, that nothing be lost.
INT: nothing anything might be lost

John 6:27 V-PPM-AFS
GRK: βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην ἀλλὰ τὴν
NAS: for the food which perishes, but for the food
KJV: which perisheth, but
INT: food that perishes but [for] the

John 6:39 V-ASA-1S
GRK: μοι μὴ ἀπολέσω ἐξ αὐτοῦ
NAS: that He has given Me I lose nothing,
KJV: me I should lose nothing,
INT: me nothing I should lose of it

John 10:10 V-ASA-3S
GRK: θύσῃ καὶ ἀπολέσῃ ἐγὼ ἦλθον
NAS: and kill and destroy; I came
KJV: to kill, and to destroy: I am come
INT: might kill and might destroy I came

John 10:28 V-ASM-3P
GRK: οὐ μὴ ἀπόλωνται εἰς τὸν
NAS: to them, and they will never perish; and no
KJV: they shall never perish, neither shall
INT: never not shall they perish for the

John 11:50 V-ASM-3S
GRK: τὸ ἔθνος ἀπόληται
NAS: and that the whole nation not perish.
KJV: that the whole nation perish not.
INT: the nation should perish

John 12:25 V-PIA-3S
GRK: ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολλύει αὐτήν καὶ
NAS: his life loses it, and he who hates
KJV: his life shall lose it; and
INT: life of him shall lose it and

John 17:12 V-AIM-3S
GRK: ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο εἰ μὴ
NAS: them and not one of them perished but the son
KJV: of them is lost, but the son
INT: of them perished if not

John 18:9 V-AIA-1S
GRK: μοι οὐκ ἀπώλεσα ἐξ αὐτῶν
NAS: You have given Me I lost not one.
KJV: me have I lost none.
INT: me not I lost of them

Acts 5:37 V-AIM-3S
GRK: αὐτοῦ κἀκεῖνος ἀπώλετο καὶ πάντες
NAS: him; he too perished, and all
KJV: him: he also perished; and all,
INT: him and he perished and all

Acts 27:34 V-FIM-3S
GRK: τῆς κεφαλῆς ἀπολεῖται
NAS: of any of you will perish.
INT: the head will fall

Romans 2:12 V-FIM-3P
GRK: ἀνόμως καὶ ἀπολοῦνται καὶ ὅσοι
NAS: will also perish without the Law,
KJV: shall also perish without law: and
INT: without law also will perish and as many as

Romans 14:15 V-PMA-2S
GRK: σου ἐκεῖνον ἀπόλλυε ὑπὲρ οὗ
NAS: to love. Do not destroy with your food
KJV: not charitably. Destroy not him
INT: of you him destroy for whom

1 Corinthians 1:18 V-PPM/P-DMP
GRK: τοῖς μὲν ἀπολλυμένοις μωρία ἐστίν
NAS: to those who are perishing, but to us who are being saved
KJV: to them that perish foolishness;
INT: to those indeed perishing foolishness is

1 Corinthians 1:19 V-FIA-1S
GRK: γέγραπται γάρ Ἀπολῶ τὴν σοφίαν
NAS: For it is written, I WILL DESTROY THE WISDOM
KJV: it is written, I will destroy the wisdom
INT: It has been written indeed I will destroy the wisdom

1 Corinthians 8:11 V-PIM/P-3S
GRK: ἀπόλλυται γὰρ ὁ
NAS: he who is weak is ruined, the brother
KJV: the weak brother perish, for whom
INT: is destroyed moreover this

1 Corinthians 10:9 V-IIM-3P
GRK: τῶν ὄφεων ἀπώλλυντο
NAS: of them did, and were destroyed by the serpents.
KJV: and were destroyed of
INT: the serpents perished

1 Corinthians 10:10 V-AIM-3P
GRK: ἐγόγγυσαν καὶ ἀπώλοντο ὑπὸ τοῦ
NAS: of them did, and were destroyed by the destroyer.
KJV: and were destroyed of
INT: grumbled and perished by the

1 Corinthians 15:18 V-AIM-3P
GRK: ἐν Χριστῷ ἀπώλοντο
NAS: in Christ have perished.
KJV: in Christ are perished.
INT: in Christ have perished

2 Corinthians 2:15 V-PPM/P-DMP
GRK: ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις
NAS: and among those who are perishing;
KJV: and in them that perish:
INT: in those perishing

2 Corinthians 4:3 V-PPM/P-DMP
GRK: ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις ἐστὶν κεκαλυμμένον
NAS: to those who are perishing,
KJV: hid to them that are lost:
INT: to those perishing it is concealed

2 Corinthians 4:9 V-PPM/P-NMP
GRK: ἀλλ' οὐκ ἀπολλύμενοι
NAS: struck down, but not destroyed;
KJV: but not destroyed;
INT: but not destroyed

2 Thessalonians 2:10 V-PPM/P-DMP
GRK: ἀδικίας τοῖς ἀπολλυμένοις ἀνθ' ὧν
NAS: for those who perish, because
KJV: in them that perish; because
INT: of unrighteousness them that perish in return for which

Hebrews 1:11 V-FIM-3P
GRK: αὐτοὶ ἀπολοῦνται σὺ δὲ
NAS: THEY WILL PERISH, BUT YOU REMAIN;
KJV: They shall perish; but thou
INT: They will perish you however

James 1:11 V-AIM-3S
GRK: προσώπου αὐτοῦ ἀπώλετο οὕτως καὶ
NAS: of its appearance is destroyed; so
KJV: of it perisheth: so
INT: appearance of it perished thus also

James 4:12 V-ANA
GRK: σῶσαι καὶ ἀπολέσαι σὺ δὲ
NAS: to save and to destroy; but who
KJV: to save and to destroy: who art
INT: to save and to destroy you however

1 Peter 1:7 V-PPM-GNS
GRK: χρυσίου τοῦ ἀπολλυμένου διὰ πυρὸς
NAS: than gold which is perishable, even though
KJV: than of gold that perisheth, though
INT: than gold that perishes by fire

2 Peter 3:6 V-AIM-3S
GRK: ὕδατι κατακλυσθεὶς ἀπώλετο
NAS: at that time was destroyed, being flooded
KJV: being overflowed with water, perished:
INT: with water having been deluged perished

2 Peter 3:9 V-ANM
GRK: βουλόμενός τινας ἀπολέσθαι ἀλλὰ πάντας
NAS: for any to perish but for all
KJV: that any should perish, but
INT: willing [for] any to perish but all

2 John 1:8 V-ASA-2P
GRK: ἵνα μὴ ἀπολέσητε ἃ εἰργασάμεθα
NAS: yourselves, that you do not lose what
KJV: that we lose not
INT: that not you might lose what things we have accomplished

Jude 1:5 V-AIA-3S
GRK: μὴ πιστεύσαντας ἀπώλεσεν
NAS: subsequently destroyed those
KJV: afterward destroyed them that believed
INT: not having believed he destroyed

Jude 1:11 V-AIM-3P
GRK: τοῦ Κορὲ ἀπώλοντο
NAS: of Balaam, and perished in the rebellion
KJV: and perished in the gainsaying
INT: of Korah perished

Revelation 18:14 V-AIM-3S
GRK: τὰ λαμπρὰ ἀπώλετο ἀπὸ σοῦ
NAS: and splendid have passed away from you and [men] will no longer
INT: the bright things are departed from you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 622

ἀπώλεσα — 2 Occ.
ἀπώλεσεν — 4 Occ.
ἀπώλετο — 5 Occ.
ἀπώλλυντο — 1 Occ.
ἀπώλοντο — 3 Occ.
ἀπόληται — 7 Occ.
ἀπολεῖσθε — 2 Occ.
ἀπολεῖται — 1 Occ.
ἀπολέσαι — 8 Occ.
ἀπολέσας — 3 Occ.
ἀπολέσῃ — 8 Occ.
ἀπολέσητε — 1 Occ.
ἀπολέσει — 9 Occ.
ἀπολέσω — 1 Occ.
ἀπολέσωσιν — 4 Occ.
ἀπολέσθαι — 2 Occ.
ἀπόλλυε — 1 Occ.
ἀπολλύει — 1 Occ.
ἀπόλλυμαι — 1 Occ.
ἀπολλυμένην — 1 Occ.
ἀπολλύμενοι — 1 Occ.
ἀπολλυμένοις — 4 Occ.
ἀπολλυμένου — 1 Occ.
ἀπολλύμεθα — 3 Occ.
ἀπόλλυνται — 1 Occ.
ἀπόλλυται — 2 Occ.
Ἀπολῶ — 1 Occ.
ἀπολωλὼς — 2 Occ.
ἀπολωλός — 4 Occ.
ἀπολωλότα — 2 Occ.
ἀπόλωνται — 1 Occ.
ἀπολομένου — 1 Occ.
ἀπολοῦνται — 4 Occ.
Additional Entries
ἀπολέσωσιν — 4 Occ.
ἀπολέσθαι — 2 Occ.
ἀπόλλυε — 1 Occ.
ἀπολλύει — 1 Occ.
ἀπόλλυμαι — 1 Occ.
ἀπολλυμένην — 1 Occ.
ἀπολλύμενοι — 1 Occ.
ἀπολλυμένοις — 4 Occ.
ἀπολλυμένου — 1 Occ.
ἀπολλύμεθα — 3 Occ.
ἀπόλλυται — 2 Occ.
Ἀπολῶ — 1 Occ.
ἀπολωλὼς — 2 Occ.
ἀπολωλός — 4 Occ.
ἀπολωλότα — 2 Occ.
ἀπόλωνται — 1 Occ.
ἀπολομένου — 1 Occ.
ἀπολοῦνται — 4 Occ.
Ἀπολλύων — 1 Occ.
Ἀπολλωνίαν — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page