ἀποστόλους
Englishman's Concordance
ἀποστόλους (apostolous) — 15 Occurrences

Mark 3:14 N-AMP
GRK: οὓς καὶ ἀποστόλους ὠνόμασεν ἵνα
INT: ones and apostles he calls that

Luke 6:13 N-AMP
GRK: οὓς καὶ ἀποστόλους ὠνόμασεν
NAS: He also named as apostles:
KJV: also he named apostles;
INT: whom also apostles he named

Luke 11:49 N-AMP
GRK: προφήτας καὶ ἀποστόλους καὶ ἐξ
NAS: to them prophets and apostles, and [some] of them they will kill
KJV: prophets and apostles, and [some] of
INT: prophets and apostles and [some] of

Luke 24:10 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς ἀποστόλους ταῦτα
NAS: these things to the apostles.
KJV: these things unto the apostles.
INT: to the apostles these things

Acts 2:37 N-AMP
GRK: τοὺς λοιποὺς ἀποστόλους Τί ποιήσωμεν
NAS: and the rest of the apostles, Brethren,
KJV: to the rest of the apostles, Men
INT: the other apostles What shall we do

Acts 5:18 N-AMP
GRK: ἐπὶ τοὺς ἀποστόλους καὶ ἔθεντο
NAS: hands on the apostles and put
KJV: hands on the apostles, and put
INT: on the apostles and put

Acts 5:40 N-AMP
GRK: προσκαλεσάμενοι τοὺς ἀποστόλους δείραντες παρήγγειλαν
NAS: and after calling the apostles in, they flogged
KJV: when they had called the apostles, and beaten
INT: having called to [them] the apostles having beaten they commanded [them]

Acts 9:27 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς ἀποστόλους καὶ διηγήσατο
NAS: of him and brought him to the apostles and described
KJV: [him] to the apostles, and
INT: to the apostles and related

Acts 15:2 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς ἀποστόλους καὶ πρεσβυτέρους
NAS: up to Jerusalem to the apostles and elders
KJV: Jerusalem unto the apostles and elders
INT: to the apostles and elders

1 Corinthians 4:9 N-AMP
GRK: ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν
NAS: has exhibited us apostles last of all,
KJV: us the apostles last,
INT: us apostles last set forth

1 Corinthians 12:28 N-AMP
GRK: ἐκκλησίᾳ πρῶτον ἀποστόλους δεύτερον προφήτας
NAS: first apostles, second
KJV: first apostles, secondarily
INT: church first apostles secondly prophets

2 Corinthians 11:13 N-AMP
GRK: μετασχηματιζόμενοι εἰς ἀποστόλους Χριστοῦ
NAS: disguising themselves as apostles of Christ.
KJV: into the apostles of Christ.
INT: disguising themselves as apostles of Christ

Galatians 1:17 N-AMP
GRK: πρὸ ἐμοῦ ἀποστόλους ἀλλὰ ἀπῆλθον
NAS: to those who were apostles before
KJV: to them which were apostles before
INT: before me apostles but I went away

Ephesians 4:11 N-AMP
GRK: τοὺς μὲν ἀποστόλους τοὺς δὲ
NAS: some [as] apostles, and some
KJV: some, apostles; and
INT: some indeed apostles some moreover

Revelation 2:2 N-AMP
GRK: λέγοντας ἑαυτοὺς ἀποστόλους καὶ οὐκ
NAS: themselves apostles, and they are not, and you found
KJV: they are apostles, and
INT: declare [themselves] to be apostles and not

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page