ἀρνήσομαι
Englishman's Concordance
ἀρνήσομαι (arnēsomai) — 1 Occurrence

Matthew 10:33 V-FIM-1S
GRK: τῶν ἀνθρώπων ἀρνήσομαι κἀγὼ αὐτὸν
NAS: I will also deny him before
KJV: him will I also deny before my
INT: men will deny I also him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page