ἀσθενείας
Englishman's Concordance
ἀσθενείας (astheneias) — 8 Occurrences

Matthew 8:17 N-AFP
GRK: Αὐτὸς τὰς ἀσθενείας ἡμῶν ἔλαβεν
NAS: TOOK OUR INFIRMITIES AND CARRIED AWAY
KJV: took our infirmities, and bare
INT: Himself the infirmities of us he took

Luke 13:11 N-GFS
GRK: πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη δέκα
NAS: had had a sickness caused by a spirit;
KJV: a spirit of infirmity eighteen
INT: a spirit having of infirmity years ten [and]

Luke 13:12 N-GFS
GRK: ἀπολέλυσαι τῆς ἀσθενείας σου
NAS: you are freed from your sickness.
KJV: thou art loosed from thine infirmity.
INT: you have been freed from the sickness of you

Acts 28:9 N-AFP
GRK: νήσῳ ἔχοντες ἀσθενείας προσήρχοντο καὶ
NAS: who had diseases were coming
KJV: which had diseases in the island,
INT: island had infirmities came and

2 Corinthians 11:30 N-GFS
GRK: τὰ τῆς ἀσθενείας μου καυχήσομαι
NAS: I will boast of what pertains to my weakness.
KJV: mine infirmities.
INT: [in] the things of the weakness of me I will boast

2 Corinthians 13:4 N-GFS
GRK: ἐσταυρώθη ἐξ ἀσθενείας ἀλλὰ ζῇ
NAS: because of weakness, yet
KJV: through weakness, yet
INT: he was crucified in weakness yet he lives

1 Timothy 5:23 N-AFP
GRK: πυκνάς σου ἀσθενείας
NAS: and your frequent ailments.
KJV: thine often infirmities.
INT: frequent of you ailments

Hebrews 11:34 N-GFS
GRK: ἐδυναμώθησαν ἀπὸ ἀσθενείας ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ
NAS: of the sword, from weakness were made strong,
KJV: out of weakness were made strong,
INT: acquired strength out of weakness became mighty

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page