βεβήλους
Englishman's Concordance
βεβήλους (bebēlous) — 3 Occurrences

1 Timothy 4:7 Adj-AMP
GRK: τοὺς δὲ βεβήλους καὶ γραώδεις
NAS: But have nothing to do with worldly fables
KJV: But refuse profane and old wives'
INT: but profane and silly

1 Timothy 6:20 Adj-AFP
GRK: ἐκτρεπόμενος τὰς βεβήλους κενοφωνίας καὶ
NAS: to you, avoiding worldly [and] empty chatter
KJV: avoiding profane [and] vain babblings,
INT: avoiding profane empty babblings and

2 Timothy 2:16 Adj-AFP
GRK: τὰς δὲ βεβήλους κενοφωνίας περιίστασο
NAS: But avoid worldly [and] empty chatter,
KJV: shun profane [and] vain babblings:
INT: and [the] worldly empty babblings stand aloof from

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page