Βεελζεβοὺλ
Englishman's Concordance
Βεελζεβοὺλ (Beelzeboul) — 7 Occurrences

Matthew 10:25 N
GRK: τὸν οἰκοδεσπότην Βεελζεβοὺλ ἐπεκάλεσαν πόσῳ
NAS: the head of the house Beelzebul, how much
KJV: the master of the house Beelzebub, how much
INT: the master of the house Beelzebul they called how much

Matthew 12:24 N
GRK: ἐν τῷ Βεελζεβοὺλ ἄρχοντι τῶν
NAS: only by Beelzebul the ruler
KJV: by Beelzebub the prince
INT: by Beelzebul prince of the

Matthew 12:27 N
GRK: ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ
NAS: If I by Beelzebul cast out demons,
KJV: I by Beelzebub cast out devils,
INT: I by Beelzebul cast out the

Mark 3:22 N
GRK: ἔλεγον ὅτι Βεελζεβοὺλ ἔχει καὶ
NAS: He is possessed by Beelzebul, and He casts
KJV: He hath Beelzebub, and
INT: said Beelzebul he has and

Luke 11:15 N
GRK: εἶπον Ἐν Βεελζεβοὺλ τῷ ἄρχοντι
NAS: out demons by Beelzebul, the ruler
KJV: through Beelzebub the chief
INT: said By Beelzebul the prince

Luke 11:18 N
GRK: λέγετε ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλειν με
NAS: that I cast out demons by Beelzebul.
KJV: devils through Beelzebub.
INT: you say by Beelzebul cast out I

Luke 11:19 N
GRK: ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ
NAS: And if I by Beelzebul cast
KJV: I by Beelzebub cast out devils,
INT: I by Beelzebul cast out the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page