βίου
Englishman's Concordance
βίου (biou) — 3 Occurrences

Luke 8:14 N-GMS
GRK: ἡδονῶν τοῦ βίου πορευόμενοι συμπνίγονται
NAS: and pleasures of [this] life, and bring
KJV: pleasures of [this] life, and
INT: pleasures of life moving along are choked

2 Timothy 2:4 N-GMS
GRK: ταῖς τοῦ βίου πραγματείαις ἵνα
NAS: himself in the affairs of everyday life, so
KJV: with the affairs of [this] life; that
INT: with the of this life affairs that

1 John 2:16 N-GMS
GRK: ἀλαζονεία τοῦ βίου οὐκ ἔστιν
NAS: and the boastful pride of life, is not from the Father,
KJV: and the pride of life, is not
INT: vaunting of the of life not is

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page