χρυσοῦν
Englishman's Concordance
χρυσοῦν (chrysoun) — 6 Occurrences

Hebrews 9:4 Adj-ANS
GRK: χρυσοῦν ἔχουσα θυμιατήριον
NAS: having a golden altar of incense
KJV: Which had the golden censer, and
INT: a golden having altar of incense

Revelation 8:3 Adj-AMS
GRK: ἔχων λιβανωτὸν χρυσοῦν καὶ ἐδόθη
NAS: holding a golden censer;
KJV: the altar, having a golden censer; and
INT: having a altar of incense golden and was given

Revelation 8:3 Adj-ANS
GRK: θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν τὸ ἐνώπιον
NAS: the saints on the golden altar
KJV: saints upon the golden altar which
INT: altar golden which [was] before

Revelation 14:14 Adj-AMS
GRK: αὐτοῦ στέφανον χρυσοῦν καὶ ἐν
NAS: having a golden crown
KJV: his head a golden crown, and
INT: of him a crown golden and in

Revelation 17:4 Adj-ANS
GRK: ἔχουσα ποτήριον χρυσοῦν ἐν τῇ
NAS: having in her hand a gold cup full
KJV: pearls, having a golden cup in
INT: having a cup golden in the

Revelation 21:15 Adj-AMS
GRK: μέτρον κάλαμον χρυσοῦν ἵνα μετρήσῃ
NAS: with me had a gold measuring rod
KJV: me had a golden reed to
INT: a measuring reed golden that he might measure

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page