χρυσίῳ
Englishman's Concordance
χρυσίῳ (chrysiō) — 5 Occurrences

1 Timothy 2:9 N-DNS
GRK: πλέγμασιν καὶ χρυσίῳ ἢ μαργαρίταις
NAS: not with braided hair and gold or
INT: braided hair or gold or pearls

Hebrews 9:4 N-DNS
GRK: περικεκαλυμμένην πάντοθεν χρυσίῳ ἐν ᾗ
NAS: on all sides with gold, in which
KJV: round about with gold, wherein
INT: having been covered around in every part with gold in which

1 Peter 1:18 N-DNS
GRK: ἀργυρίῳ ἢ χρυσίῳ ἐλυτρώθητε ἐκ
NAS: or gold from your futile
KJV: [as] silver and gold, from your
INT: by silver or by gold you were redeemed from

Revelation 17:4 N-DNS
GRK: καὶ κεχρυσωμένη χρυσίῳ καὶ λίθῳ
NAS: and adorned with gold and precious
INT: and adorned with gold and stone

Revelation 18:16 N-DNS
GRK: κεχρυσωμένη ἐν χρυσίῳ καὶ λίθῳ
NAS: and adorned with gold and precious
INT: adorned with gold and stone

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page