δένδρον
Englishman's Concordance
δένδρον (dendron) — 17 Occurrences

Matthew 3:10 N-NNS
GRK: πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν
NAS: every tree that does not bear
KJV: every tree which bringeth
INT: every Therefore tree not producing

Matthew 7:17 N-NNS
GRK: οὕτως πᾶν δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς
NAS: every good tree bears good
KJV: every good tree bringeth forth good
INT: So every tree good good fruits

Matthew 7:17 N-NNS
GRK: δὲ σαπρὸν δένδρον καρποὺς πονηροὺς
NAS: fruit, but the bad tree bears bad
KJV: but a corrupt tree bringeth forth evil
INT: and [the] bad tree fruits bad

Matthew 7:18 N-NNS
GRK: οὐ δύναται δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς
NAS: A good tree cannot produce
KJV: A good tree cannot bring forth
INT: not is able a tree good fruits

Matthew 7:18 N-NNS
GRK: ποιεῖν οὐδὲ δένδρον σαπρὸν καρποὺς
NAS: nor can a bad tree produce good
KJV: [can] a corrupt tree bring forth
INT: to produce nor a tree bad fruits

Matthew 7:19 N-NNS
GRK: πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν
NAS: Every tree that does not bear good
KJV: Every tree that bringeth not
INT: Every tree not producing

Matthew 12:33 N-ANS
GRK: ποιήσατε τὸ δένδρον καλὸν καὶ
NAS: make the tree good
KJV: Either make the tree good, and
INT: make the tree good and

Matthew 12:33 N-ANS
GRK: ποιήσατε τὸ δένδρον σαπρὸν καὶ
NAS: or make the tree bad and its fruit
KJV: or else make the tree corrupt, and
INT: make the tree bad and

Matthew 12:33 N-NNS
GRK: καρποῦ τὸ δένδρον γινώσκεται
NAS: bad; for the tree is known
KJV: corrupt: for the tree is known by
INT: fruit the tree is known

Matthew 13:32 N-NNS
GRK: καὶ γίνεται δένδρον ὥστε ἐλθεῖν
NAS: and becomes a tree, so
KJV: and becometh a tree, so that the birds
INT: and becomes a tree so that come

Luke 3:9 N-NNS
GRK: πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν
NAS: so every tree that does not bear good
KJV: every tree therefore
INT: every therefore tree not producing

Luke 6:43 N-NNS
GRK: γὰρ ἔστιν δένδρον καλὸν ποιοῦν
NAS: good tree which produces
KJV: For a good tree bringeth not
INT: indeed there is tree good producing

Luke 6:43 N-NNS
GRK: οὐδὲ πάλιν δένδρον σαπρὸν ποιοῦν
NAS: a bad tree which produces
KJV: doth a corrupt tree bring forth good
INT: nor again a tree bad producing

Luke 6:44 N-NNS
GRK: ἕκαστον γὰρ δένδρον ἐκ τοῦ
NAS: For each tree is known by its own
KJV: For every tree is known by
INT: each indeed tree by the

Luke 13:19 N-ANS
GRK: ἐγένετο εἰς δένδρον καὶ τὰ
NAS: and became a tree, and THE BIRDS
KJV: waxed a great tree; and the fowls
INT: came into a tree and the

Revelation 7:1 N-ANS
GRK: ἐπὶ πᾶν δένδρον
NAS: or on any tree.
KJV: on any tree.
INT: upon any tree

Revelation 9:4 N-ANS
GRK: οὐδὲ πᾶν δένδρον εἰ μὴ
NAS: nor any tree, but only the men
KJV: neither any tree; but only
INT: nor any tree if not

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page