1186. δένδρον (dendron)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1186. δένδρον (dendron) — 25 Occurrences

Matthew 3:10 N-GNP
GRK: ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται πᾶν
NAS: at the root of the trees; therefore
KJV: the root of the trees: therefore
INT: root of the trees is applied every

Matthew 3:10 N-NNS
GRK: πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν
NAS: every tree that does not bear
KJV: every tree which bringeth
INT: every Therefore tree not producing

Matthew 7:17 N-NNS
GRK: οὕτως πᾶν δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς
NAS: every good tree bears good
KJV: every good tree bringeth forth good
INT: So every tree good good fruits

Matthew 7:17 N-NNS
GRK: δὲ σαπρὸν δένδρον καρποὺς πονηροὺς
NAS: fruit, but the bad tree bears bad
KJV: but a corrupt tree bringeth forth evil
INT: and [the] bad tree fruits bad

Matthew 7:18 N-NNS
GRK: οὐ δύναται δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς
NAS: A good tree cannot produce
KJV: A good tree cannot bring forth
INT: not is able a tree good fruits

Matthew 7:18 N-NNS
GRK: ποιεῖν οὐδὲ δένδρον σαπρὸν καρποὺς
NAS: nor can a bad tree produce good
KJV: [can] a corrupt tree bring forth
INT: to produce nor a tree bad fruits

Matthew 7:19 N-NNS
GRK: πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν
NAS: Every tree that does not bear good
KJV: Every tree that bringeth not
INT: Every tree not producing

Matthew 12:33 N-ANS
GRK: ποιήσατε τὸ δένδρον καλὸν καὶ
NAS: make the tree good
KJV: Either make the tree good, and
INT: make the tree good and

Matthew 12:33 N-ANS
GRK: ποιήσατε τὸ δένδρον σαπρὸν καὶ
NAS: or make the tree bad and its fruit
KJV: or else make the tree corrupt, and
INT: make the tree bad and

Matthew 12:33 N-NNS
GRK: καρποῦ τὸ δένδρον γινώσκεται
NAS: bad; for the tree is known
KJV: corrupt: for the tree is known by
INT: fruit the tree is known

Matthew 13:32 N-NNS
GRK: καὶ γίνεται δένδρον ὥστε ἐλθεῖν
NAS: and becomes a tree, so
KJV: and becometh a tree, so that the birds
INT: and becomes a tree so that come

Matthew 21:8 N-GNP
GRK: ἀπὸ τῶν δένδρων καὶ ἐστρώννυον
NAS: branches from the trees and spreading
KJV: branches from the trees, and strawed
INT: from the trees and were spreading [them]

Mark 8:24 N-ANP
GRK: ὅτι ὡς δένδρα ὁρῶ περιπατοῦντας
NAS: [them] like trees, walking around.
KJV: men as trees, walking.
INT: for as trees I see [them] walking

Luke 3:9 N-GNP
GRK: ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται πᾶν
NAS: at the root of the trees; so
KJV: unto the root of the trees: every tree
INT: root of the trees is applied every

Luke 3:9 N-NNS
GRK: πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν
NAS: so every tree that does not bear good
KJV: every tree therefore
INT: every therefore tree not producing

Luke 6:43 N-NNS
GRK: γὰρ ἔστιν δένδρον καλὸν ποιοῦν
NAS: good tree which produces
KJV: For a good tree bringeth not
INT: indeed there is tree good producing

Luke 6:43 N-NNS
GRK: οὐδὲ πάλιν δένδρον σαπρὸν ποιοῦν
NAS: a bad tree which produces
KJV: doth a corrupt tree bring forth good
INT: nor again a tree bad producing

Luke 6:44 N-NNS
GRK: ἕκαστον γὰρ δένδρον ἐκ τοῦ
NAS: For each tree is known by its own
KJV: For every tree is known by
INT: each indeed tree by the

Luke 13:19 N-ANS
GRK: ἐγένετο εἰς δένδρον καὶ τὰ
NAS: and became a tree, and THE BIRDS
KJV: waxed a great tree; and the fowls
INT: came into a tree and the

Luke 21:29 N-ANP
GRK: πάντα τὰ δένδρα
NAS: the fig tree and all the trees;
KJV: and all the trees;
INT: all the trees

Jude 1:12 N-NNP
GRK: ἀνέμων παραφερόμεναι δένδρα φθινοπωρινὰ ἄκαρπα
NAS: autumn trees without fruit,
KJV: winds; trees whose fruit withereth,
INT: winds being carried about trees autumnal without fruit

Revelation 7:1 N-ANS
GRK: ἐπὶ πᾶν δένδρον
NAS: or on any tree.
KJV: on any tree.
INT: upon any tree

Revelation 7:3 N-ANP
GRK: μήτε τὰ δένδρα ἄχρι σφραγίσωμεν
NAS: or the trees until
KJV: nor the trees, till
INT: nor the trees until we seal

Revelation 8:7 N-GNP
GRK: τρίτον τῶν δένδρων κατεκάη καὶ
NAS: up, and a third of the trees were burned
KJV: the third part of trees was burnt up,
INT: third of the trees was burned up and

Revelation 9:4 N-ANS
GRK: οὐδὲ πᾶν δένδρον εἰ μὴ
NAS: nor any tree, but only the men
KJV: neither any tree; but only
INT: nor any tree if not

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page