δεύτερος
Englishman's Concordance
δεύτερος (deuteros) — 12 Occurrences

Matthew 22:26 Adj-NMS
GRK: καὶ ὁ δεύτερος καὶ ὁ
NAS: also the second, and the third,
KJV: Likewise the second also, and
INT: also the second also the

Mark 12:21 Adj-NMS
GRK: καὶ ὁ δεύτερος ἔλαβεν αὐτήν
NAS: The second one married her, and died
KJV: And the second took her,
INT: and the second took her

Luke 19:18 Adj-NMS
GRK: ἦλθεν ὁ δεύτερος λέγων Ἡ
NAS: The second came, saying,
KJV: And the second came, saying,
INT: came the second saying the

Luke 20:30 Adj-NMS
GRK: καὶ ὁ δεύτερος τὴν γυναῖκα
NAS: and the second
KJV: And the second took her to wife,
INT: and the second as the wife

1 Corinthians 15:47 Adj-NMS
GRK: χοϊκός ὁ δεύτερος ἄνθρωπος ἐξ
NAS: earthy; the second man
KJV: earthy: the second man
INT: made of dust the second man out of

Revelation 8:8 Adj-NMS
GRK: Καὶ ὁ δεύτερος ἄγγελος ἐσάλπισεν
NAS: The second angel sounded,
KJV: And the second angel sounded,
INT: And the second angel sounded [his] trumpet

Revelation 14:8 Adj-NMS
GRK: Καὶ ἄλλος δεύτερος ἄγγελος ἠκολούθησεν
NAS: angel, a second one, followed,
INT: And another second angel followed

Revelation 16:3 Adj-NMS
GRK: Καὶ ὁ δεύτερος ἐξέχεεν τὴν
NAS: The second [angel] poured out his bowl
KJV: And the second angel poured out
INT: And the second poured out the

Revelation 20:6 Adj-NMS
GRK: τούτων ὁ δεύτερος θάνατος οὐκ
NAS: over these the second death has
KJV: on such the second death hath
INT: these the second death not

Revelation 20:14 Adj-NMS
GRK: θάνατος ὁ δεύτερός ἐστιν ἡ
NAS: This is the second death,
KJV: This is the second death.
INT: death second is the

Revelation 21:8 Adj-NMS
GRK: θάνατος ὁ δεύτερος
NAS: which is the second death.
KJV: brimstone: which is the second death.
INT: death second

Revelation 21:19 Adj-NMS
GRK: ἴασπις ὁ δεύτερος σάπφιρος ὁ
NAS: was jasper; the second, sapphire;
KJV: [was] jasper; the second, sapphire;
INT: jasper the second sapphire the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page