1208. δεύτερος (deuteros)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1208. δεύτερος (deuteros) — 43 Occurrences

Matthew 22:26 Adj-NMS
GRK: καὶ ὁ δεύτερος καὶ ὁ
NAS: also the second, and the third,
KJV: Likewise the second also, and
INT: also the second also the

Matthew 22:39 Adj-NFS
GRK: δευτέρα δὲ ὁμοία
NAS: The second is like
KJV: And the second [is] like unto it,
INT: [the] second moreover [is] like

Matthew 26:42 Adj-GNS
GRK: πάλιν ἐκ δευτέρου ἀπελθὼν προσηύξατο
NAS: again a second time and prayed,
KJV: the second time, and prayed,
INT: Again for a second time having gone away he prayed

Mark 12:21 Adj-NMS
GRK: καὶ ὁ δεύτερος ἔλαβεν αὐτήν
NAS: The second one married her, and died
KJV: And the second took her,
INT: and the second took her

Mark 12:31 Adj-NFS
GRK: δευτέρα αὕτη Ἀγαπήσεις
NAS: The second is this, YOU SHALL LOVE
KJV: And the second [is] like,
INT: [the] second this You will love

Mark 14:72 Adj-GNS
GRK: εὐθὺς ἐκ δευτέρου ἀλέκτωρ ἐφώνησεν
NAS: crowed a second time. And Peter
KJV: And the second time the cock crew.
INT: immediately for the second time a rooster crowed

Luke 12:38 Adj-DFS
GRK: ἐν τῇ δευτέρᾳ κἂν ἐν
NAS: he comes in the second watch,
KJV: he shall come in the second watch, or
INT: in the second or if in

Luke 19:18 Adj-NMS
GRK: ἦλθεν ὁ δεύτερος λέγων Ἡ
NAS: The second came, saying,
KJV: And the second came, saying,
INT: came the second saying the

Luke 20:30 Adj-NMS
GRK: καὶ ὁ δεύτερος τὴν γυναῖκα
NAS: and the second
KJV: And the second took her to wife,
INT: and the second as the wife

John 3:4 Adv
GRK: μητρὸς αὐτοῦ δεύτερον εἰσελθεῖν καὶ
NAS: enter a second time into his mother's
KJV: can he enter the second time into his
INT: mother of him a second time enter and

John 4:54 Adj-ANS
GRK: δὲ πάλιν δεύτερον σημεῖον ἐποίησεν
NAS: This is again a second sign that Jesus
KJV: [is] again the second miracle
INT: also again a second sign did

John 9:24 Adj-GNS
GRK: ἄνθρωπον ἐκ δευτέρου ὃς ἦν
NAS: So a second time they called the man
KJV: Then again called they the man
INT: man out of a second time who had been

John 21:16 Adv
GRK: αὐτῷ πάλιν δεύτερον Σίμων Ἰωάννου
NAS: to him again a second time, Simon,
KJV: again the second time, Simon,
INT: to him again a second time Simon [son] of Jonah

Acts 7:13 Adj-DMS
GRK: ἐν τῷ δευτέρῳ ἀνεγνωρίσθη Ἰωσὴφ
NAS: On the second [visit] Joseph
KJV: at the second [time] Joseph
INT: at the second time was made known Joseph

Acts 10:15 Adj-GNS
GRK: πάλιν ἐκ δευτέρου πρὸς αὐτόν
NAS: a voice [came] to him a second time, What
KJV: him again the second time, What God
INT: [came] again for the second time to him

Acts 11:9 Adj-GNS
GRK: δὲ ἐκ δευτέρου φωνὴ ἐκ
NAS: answered a second time, What
INT: moreover for second [time] the voice out of

Acts 12:10 Adj-AFS
GRK: φυλακὴν καὶ δευτέραν ἦλθαν ἐπὶ
NAS: the first and second guard,
KJV: and the second ward,
INT: guard and a second they came to

Acts 13:33 Adj-DMS
GRK: γέγραπται τῷ δευτέρῳ Υἱός μου
NAS: written in the second Psalm,
KJV: written in the second psalm, Thou
INT: it has been written second Son my

1 Corinthians 12:28 Adv
GRK: πρῶτον ἀποστόλους δεύτερον προφήτας τρίτον
NAS: first apostles, second prophets, third
KJV: apostles, secondarily prophets,
INT: first apostles secondly prophets thirdly

1 Corinthians 15:47 Adj-NMS
GRK: χοϊκός ὁ δεύτερος ἄνθρωπος ἐξ
NAS: earthy; the second man
KJV: earthy: the second man
INT: made of dust the second man out of

2 Corinthians 1:15 Adj-AFS
GRK: ἐλθεῖν ἵνα δευτέραν χάριν σχῆτε
NAS: to you, so that you might twice receive
KJV: that ye might have a second benefit;
INT: to come that a second favor you might have

2 Corinthians 13:2 Adj-NNS
GRK: παρὼν τὸ δεύτερον καὶ ἀπὼν
NAS: present the second time, and though now
KJV: I were present, the second time; and
INT: being present the second time and being absent

Titus 3:10 Adj-AFS
GRK: μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ
NAS: after a first and second warning,
KJV: and second admonition
INT: one and a second admonition reject

Hebrews 8:7 Adj-GFS
GRK: οὐκ ἂν δευτέρας ἐζητεῖτο τόπος
NAS: occasion sought for a second.
KJV: place have been sought for the second.
INT: not anyhow for a second would be sought place

Hebrews 9:3 Adj-ANS
GRK: δὲ τὸ δεύτερον καταπέτασμα σκηνὴ
NAS: Behind the second veil
KJV: after the second veil,
INT: moreover the second veil a tabernacle

Hebrews 9:7 Adj-AFS
GRK: δὲ τὴν δευτέραν ἅπαξ τοῦ
NAS: but into the second, only
KJV: into the second [went] the high priest
INT: moreover the second once the

Hebrews 9:28 Adj-GNS
GRK: ἁμαρτίας ἐκ δευτέρου χωρὶς ἁμαρτίας
NAS: will appear a second time for salvation
KJV: shall he appear the second time without
INT: [the] sins out of a second time apart from sin

Hebrews 10:9 Adj-ANS
GRK: ἵνα τὸ δεύτερον στήσῃ
NAS: in order to establish the second.
KJV: that he may establish the second.
INT: that the second he might establish

2 Peter 3:1 Adj-AFS
GRK: ἤδη ἀγαπητοί δευτέραν ὑμῖν γράφω
NAS: beloved, the second letter
KJV: This second epistle, beloved,
INT: now beloved a second to you I write

Jude 1:5 Adj-NNS
GRK: σώσας τὸ δεύτερον τοὺς μὴ
NAS: of Egypt, subsequently destroyed
KJV: of Egypt, afterward destroyed
INT: having saved in [the] second place the [ones] not

Revelation 2:11 Adj-GMS
GRK: θανάτου τοῦ δευτέρου
NAS: will not be hurt by the second death.'
KJV: be hurt of the second death.
INT: death second

Revelation 4:7 Adj-NNS
GRK: καὶ τὸ δεύτερον ζῷον ὅμοιον
NAS: a lion, and the second creature
KJV: a lion, and the second beast like
INT: and the second living creature like

Revelation 6:3 Adj-AFS
GRK: σφραγῖδα τὴν δευτέραν ἤκουσα τοῦ
NAS: When He broke the second seal, I heard
KJV: he had opened the second seal,
INT: seal second I heard the

Revelation 6:3 Adj-GNS
GRK: ἤκουσα τοῦ δευτέρου ζῴου λέγοντος
NAS: I heard the second living creature
KJV: seal, I heard the second beast say,
INT: I heard the second living creature saying

Revelation 8:8 Adj-NMS
GRK: Καὶ ὁ δεύτερος ἄγγελος ἐσάλπισεν
NAS: The second angel sounded,
KJV: And the second angel sounded,
INT: And the second angel sounded [his] trumpet

Revelation 11:14 Adj-NFS
GRK: Οὐαὶ ἡ δευτέρα ἀπῆλθεν ἰδοὺ
NAS: The second woe is past;
KJV: The second woe is past;
INT: Woe second is past Behold

Revelation 14:8 Adj-NMS
GRK: Καὶ ἄλλος δεύτερος ἄγγελος ἠκολούθησεν
NAS: angel, a second one, followed,
INT: And another second angel followed

Revelation 16:3 Adj-NMS
GRK: Καὶ ὁ δεύτερος ἐξέχεεν τὴν
NAS: The second [angel] poured out his bowl
KJV: And the second angel poured out
INT: And the second poured out the

Revelation 19:3 Adv
GRK: καὶ δεύτερον εἴρηκαν Ἁλληλουιά
NAS: And a second time they said,
KJV: And again they said, Alleluia.
INT: And a second time they said Hallelujah

Revelation 20:6 Adj-NMS
GRK: τούτων ὁ δεύτερος θάνατος οὐκ
NAS: over these the second death has
KJV: on such the second death hath
INT: these the second death not

Revelation 20:14 Adj-NMS
GRK: θάνατος ὁ δεύτερός ἐστιν ἡ
NAS: This is the second death,
KJV: This is the second death.
INT: death second is the

Revelation 21:8 Adj-NMS
GRK: θάνατος ὁ δεύτερος
NAS: which is the second death.
KJV: brimstone: which is the second death.
INT: death second

Revelation 21:19 Adj-NMS
GRK: ἴασπις ὁ δεύτερος σάπφιρος ὁ
NAS: was jasper; the second, sapphire;
KJV: [was] jasper; the second, sapphire;
INT: jasper the second sapphire the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page