διδαχὴν
Englishman's Concordance
διδαχὴν (didachēn) — 7 Occurrences

Romans 16:17 N-AFS
GRK: παρὰ τὴν διδαχὴν ἣν ὑμεῖς
NAS: contrary to the teaching which
KJV: contrary to the doctrine which
INT: contrary to the teaching which you

1 Corinthians 14:26 N-AFS
GRK: ψαλμὸν ἔχει διδαχὴν ἔχει ἀποκάλυψιν
NAS: has a teaching, has
KJV: hath a doctrine, hath
INT: a psalm has a teaching has a revelation

Titus 1:9 N-AFS
GRK: κατὰ τὴν διδαχὴν πιστοῦ λόγου
NAS: which is in accordance with the teaching, so
KJV: as he hath been taught, that
INT: according to the teaching faithful word

2 John 1:10 N-AFS
GRK: ταύτην τὴν διδαχὴν οὐ φέρει
NAS: this teaching, do not receive
KJV: not this doctrine, receive him
INT: this teaching not does bring

Revelation 2:14 N-AFS
GRK: κρατοῦντας τὴν διδαχὴν Βαλαάμ ὃς
NAS: some who hold the teaching of Balaam,
KJV: them that hold the doctrine of Balaam,
INT: [those] holding the teaching of Balaam who

Revelation 2:15 N-AFS
GRK: κρατοῦντας τὴν διδαχὴν τῶν Νικολαϊτῶν
NAS: hold the teaching of the Nicolaitans.
KJV: them that hold the doctrine of the Nicolaitans,
INT: [those] holding the teaching of the Nicolaitans

Revelation 2:24 N-AFS
GRK: ἔχουσιν τὴν διδαχὴν ταύτην οἵτινες
NAS: this teaching, who
KJV: not this doctrine, and which
INT: have the teaching this who

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page