δωρεὰν
Englishman's Concordance
δωρεὰν (dōrean) — 9 Occurrences

Matthew 10:8 Adv
GRK: δαιμόνια ἐκβάλλετε δωρεὰν ἐλάβετε δωρεὰν
NAS: out demons. Freely you received,
KJV: devils: freely ye have received,
INT: demons cast out freely you received freely

Matthew 10:8 Adv
GRK: δωρεὰν ἐλάβετε δωρεὰν δότε
KJV: freely ye have received, freely give.
INT: freely you received freely give

John 15:25 Adv
GRK: Ἐμίσησάν με δωρεάν
KJV: They hated me without a cause.
INT: They hated me without cause

Romans 3:24 Adv
GRK: δικαιούμενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦ
KJV: Being justified freely by his grace
INT: being justified freely by the of him

2 Corinthians 11:7 Adv
GRK: ὑψωθῆτε ὅτι δωρεὰν τὸ τοῦ
KJV: the gospel of God freely?
INT: might be exalted because freely the

Galatians 2:21 Adv
GRK: ἄρα Χριστὸς δωρεὰν ἀπέθανεν
KJV: Christ is dead in vain.
INT: then Christ for nought died

2 Thessalonians 3:8 Adv
GRK: οὐδὲ δωρεὰν ἄρτον ἐφάγομεν
KJV: bread for nought; but
INT: nor for nought bread did we eat

Revelation 21:6 Adv
GRK: τῆς ζωῆς δωρεάν
KJV: of the water of life freely.
INT: of life freely

Revelation 22:17 Adv
GRK: ὕδωρ ζωῆς δωρεάν
KJV: the water of life freely.
INT: water of life freely

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page