Ἐλισάβετ
Englishman's Concordance
Ἐλισάβετ (Elisabet) — 9 Occurrences

Luke 1:5 N
GRK: ὄνομα αὐτῆς Ἐλισάβετ
NAS: of Aaron, and her name was Elizabeth.
KJV: her name [was] Elisabeth.
INT: name of her Elizabeth

Luke 1:7 N
GRK: ἦν ἡ Ἐλισάβετ στεῖρα καὶ
NAS: because Elizabeth was barren,
KJV: because that Elisabeth was
INT: was Elizabeth barren and

Luke 1:13 N
GRK: γυνή σου Ἐλισάβετ γεννήσει υἱόν
NAS: and your wife Elizabeth will bear
KJV: thy wife Elisabeth shall bear thee
INT: wife of you Elizabeth will bear a son

Luke 1:24 N
GRK: ἡμέρας συνέλαβεν Ἐλισάβετ ἡ γυνὴ
NAS: days Elizabeth his wife
KJV: his wife Elisabeth conceived, and
INT: days conceived Elizabeth the wife

Luke 1:36 N
GRK: καὶ ἰδοὺ Ἐλισάβετ ἡ συγγενίς
NAS: your relative Elizabeth has also
KJV: thy cousin Elisabeth, she hath
INT: And Behold Elizabeth who relative

Luke 1:40 N
GRK: ἠσπάσατο τὴν Ἐλισάβετ
NAS: of Zacharias and greeted Elizabeth.
KJV: and saluted Elisabeth.
INT: greeted Elizabeth

Luke 1:41 N
GRK: Μαρίας ἡ Ἐλισάβετ ἐσκίρτησεν τὸ
NAS: When Elizabeth heard Mary's
KJV: that, when Elisabeth heard
INT: of Mary Elizabeth leaped the

Luke 1:41 N
GRK: ἁγίου ἡ Ἐλισάβετ
NAS: in her womb; and Elizabeth was filled
KJV: and Elisabeth was filled
INT: Holy Elizabeth

Luke 1:57 N
GRK: Τῇ δὲ Ἐλισάβετ ἐπλήσθη ὁ
NAS: had come for Elizabeth to give birth,
KJV: Now Elisabeth's full time
INT: moreover Elizabeth was fulfilled the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page