ἐνάτην
Englishman's Concordance
ἐνάτην (enatēn) — 5 Occurrences

Matthew 20:5 Adj-AFS
GRK: ἕκτην καὶ ἐνάτην ὥραν ἐποίησεν
KJV: the sixth and ninth hour, and did
INT: sixth and ninth hour he did

Matthew 27:46 Adj-AFS
GRK: δὲ τὴν ἐνάτην ὥραν ἀνεβόησεν
KJV: And about the ninth hour Jesus
INT: moreover the ninth hour cried out

Acts 3:1 Adj-AFS
GRK: προσευχῆς τὴν ἐνάτην
KJV: of prayer, [being] the ninth [hour].
INT: of prayer the ninth

Acts 10:3 Adj-AFS
GRK: περὶ ὥραν ἐνάτην τῆς ἡμέρας
KJV: about the ninth hour
INT: about hour the ninth of the day

Acts 10:30 Adj-AFS
GRK: ἤμην τὴν ἐνάτην προσευχόμενος ἐν
KJV: hour; and at the ninth hour I prayed
INT: I was the ninth hour praying in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page