ἐνενήκοντα
Englishman's Concordance
ἐνενήκοντα (enenēkonta) — 4 Occurrences

Matthew 18:12 Adj
GRK: ἀφήσει τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα ἐπὶ
KJV: leave the ninety and nine, and goeth
INT: having left the ninety nine on

Matthew 18:13 Adj
GRK: ἐπὶ τοῖς ἐνενήκοντα ἐννέα τοῖς
KJV: of the ninety and nine which
INT: over the ninety nine which

Luke 15:4 Adj
GRK: καταλείπει τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα ἐν
KJV: leave the ninety and nine in
INT: leaves the ninety nine in

Luke 15:7 Adj
GRK: ἢ ἐπὶ ἐνενήκοντα ἐννέα δικαίοις
KJV: over ninety and nine just persons,
INT: [more] than over ninety nine righteous ones

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page