ἐπάρας
Englishman's Concordance
ἐπάρας (eparas) — 5 Occurrences

Luke 6:20 V-APA-NMS
GRK: Καὶ αὐτὸς ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς
NAS: And turning His gaze toward
KJV: And he lifted up his eyes
INT: And he having lifted up the gaze

Luke 16:23 V-APA-NMS
GRK: τῷ ᾅδῃ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς
NAS: In Hades he lifted up his eyes, being
KJV: in hell he lift up his eyes,
INT: Hades having lifted up the eyes

Luke 24:50 V-APA-NMS
GRK: Βηθανίαν καὶ ἐπάρας τὰς χεῖρας
NAS: as Bethany, and He lifted up His hands
KJV: Bethany, and he lifted up his hands,
INT: Bethany and having lifted up the hands

John 6:5 V-APA-NMS
GRK: ἐπάρας οὖν τοὺς
NAS: Jesus, lifting up His eyes
KJV: then lifted up [his] eyes,
INT: Having lifted up then the

John 17:1 V-APA-NMS
GRK: Ἰησοῦς καὶ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς
NAS: these things; and lifting up His eyes
KJV: Jesus, and lifted up his eyes
INT: Jesus and having lifted up the eyes

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page