1869. ἐπαίρω (epairó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1869. ἐπαίρω (epairó) — 19 Occurrences

Matthew 17:8 V-APA-NMP
GRK: ἐπάραντες δὲ τοὺς
NAS: And lifting up their eyes, they saw
KJV: And when they had lifted up their
INT: Having lifted up and the

Luke 6:20 V-APA-NMS
GRK: Καὶ αὐτὸς ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς
NAS: And turning His gaze toward
KJV: And he lifted up his eyes
INT: And he having lifted up the gaze

Luke 11:27 V-APA-NFS
GRK: αὐτὸν ταῦτα ἐπάρασά τις φωνὴν
NAS: in the crowd raised her voice
KJV: the company lifted up her voice,
INT: he these things having lifted up a certain [her] voice

Luke 16:23 V-APA-NMS
GRK: τῷ ᾅδῃ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς
NAS: In Hades he lifted up his eyes, being
KJV: in hell he lift up his eyes,
INT: Hades having lifted up the eyes

Luke 18:13 V-ANA
GRK: τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐπᾶραι εἰς τὸν
NAS: unwilling to lift up his eyes
KJV: not lift up so much as
INT: the eyes lift up to

Luke 21:28 V-AMA-2P
GRK: ἀνακύψατε καὶ ἐπάρατε τὰς κεφαλὰς
NAS: straighten up and lift up your heads,
KJV: then look up, and lift up your heads;
INT: look up and lift up the heads

Luke 24:50 V-APA-NMS
GRK: Βηθανίαν καὶ ἐπάρας τὰς χεῖρας
NAS: as Bethany, and He lifted up His hands
KJV: Bethany, and he lifted up his hands,
INT: Bethany and having lifted up the hands

John 4:35 V-AMA-2P
GRK: λέγω ὑμῖν ἐπάρατε τοὺς ὀφθαλμοὺς
NAS: I say to you, lift up your eyes
KJV: I say unto you, Lift up your eyes,
INT: I say to you Lift up the eyes

John 6:5 V-APA-NMS
GRK: ἐπάρας οὖν τοὺς
NAS: Jesus, lifting up His eyes
KJV: then lifted up [his] eyes,
INT: Having lifted up then the

John 13:18 V-AIA-3S
GRK: τὸν ἄρτον ἐπῆρεν ἐπ' ἐμὲ
NAS: MY BREAD HAS LIFTED UP HIS HEEL
KJV: with me hath lifted up his heel
INT: with bread lifted up against me

John 17:1 V-APA-NMS
GRK: Ἰησοῦς καὶ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς
NAS: these things; and lifting up His eyes
KJV: Jesus, and lifted up his eyes
INT: Jesus and having lifted up the eyes

Acts 1:9 V-AIP-3S
GRK: βλεπόντων αὐτῶν ἐπήρθη καὶ νεφέλη
NAS: these things, He was lifted up while they were looking
KJV: beheld, he was taken up; and
INT: beholding they he was taken up and a cloud

Acts 2:14 V-AIA-3S
GRK: τοῖς ἕνδεκα ἐπῆρεν τὴν φωνὴν
NAS: with the eleven, raised his voice
KJV: with the eleven, lifted up his voice,
INT: the eleven lifted up the voice

Acts 14:11 V-AIA-3P
GRK: ἐποίησεν Παῦλος ἐπῆραν τὴν φωνὴν
NAS: had done, they raised their voice,
KJV: had done, they lifted up their
INT: did Paul lifted up the voice

Acts 22:22 V-AIA-3P
GRK: λόγου καὶ ἐπῆραν τὴν φωνὴν
NAS: statement, and [then] they raised their voices
KJV: and [then] lifted up their
INT: word and lifted up the voice

Acts 27:40 V-APA-NMP
GRK: πηδαλίων καὶ ἐπάραντες τὸν ἀρτέμωνα
NAS: of the rudders; and hoisting the foresail
KJV: and hoised up the mainsail
INT: rudders and having hoisted the foresail

2 Corinthians 10:5 V-PPM-ANS
GRK: πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς
NAS: lofty thing raised up against
KJV: high thing that exalteth itself against
INT: every high thing lifting itself up against the

2 Corinthians 11:20 V-PIM-3S
GRK: εἴ τις ἐπαίρεται εἴ τις
NAS: advantage of you, anyone exalts himself, anyone
KJV: [of you], if a man exalt himself, if a man
INT: if anyone exalts himself if anyone

1 Timothy 2:8 V-PPA-AMP
GRK: παντὶ τόπῳ ἐπαίροντας ὁσίους χεῖρας
NAS: place to pray, lifting up holy hands,
KJV: every where, lifting up holy hands,
INT: every place lifting up holy hands

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page