ἐπείνασεν
Englishman's Concordance
ἐπείνασεν (epeinasen) — 7 Occurrences

Matthew 4:2 V-AIA-3S
GRK: τεσσεράκοντα ὕστερον ἐπείνασεν
NAS: nights, He then became hungry.
KJV: nights, he was afterward an hungred.
INT: forty afterward he hungered

Matthew 12:3 V-AIA-3S
GRK: Δαυὶδ ὅτε ἐπείνασεν καὶ οἱ
NAS: when he became hungry, he and his companions,
KJV: when he was an hungred, and they
INT: David when he hungered and those

Matthew 21:18 V-AIA-3S
GRK: τὴν πόλιν ἐπείνασεν
NAS: to the city, He became hungry.
KJV: into the city, he hungered.
INT: the city he hungered

Mark 2:25 V-AIA-3S
GRK: ἔσχεν καὶ ἐπείνασεν αὐτὸς καὶ
NAS: and he and his companions became hungry;
KJV: need, and was an hungred, he, and
INT: he had and hungered he and

Mark 11:12 V-AIA-3S
GRK: ἀπὸ Βηθανίας ἐπείνασεν
NAS: Bethany, He became hungry.
KJV: from Bethany, he was hungry:
INT: from Bethany he hungered

Luke 4:2 V-AIA-3S
GRK: συντελεσθεισῶν αὐτῶν ἐπείνασεν
NAS: and when they had ended, He became hungry.
KJV: were ended, he afterward hungered.
INT: having ended they he hungered

Luke 6:3 V-AIA-3S
GRK: Δαυὶδ ὅτε ἐπείνασεν αὐτὸς καὶ
NAS: when he was hungry, he and those
KJV: himself was an hungred, and
INT: David when he hungered himself and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page