3983. πεινάω (peinaó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3983. πεινάω (peinaó) — 23 Occurrences

Matthew 4:2 V-AIA-3S
GRK: τεσσεράκοντα ὕστερον ἐπείνασεν
NAS: nights, He then became hungry.
KJV: nights, he was afterward an hungred.
INT: forty afterward he hungered

Matthew 5:6 V-PPA-NMP
GRK: μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες
NAS: are those who hunger and thirst
KJV: [are] they which do hunger and
INT: Blessed they who hunger and thirst for

Matthew 12:1 V-AIA-3P
GRK: μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπείνασαν καὶ ἤρξαντο
NAS: and His disciples became hungry and began
KJV: disciples were an hungred, and
INT: [the] disciples of him were hungry and began

Matthew 12:3 V-AIA-3S
GRK: Δαυὶδ ὅτε ἐπείνασεν καὶ οἱ
NAS: when he became hungry, he and his companions,
KJV: when he was an hungred, and they
INT: David when he hungered and those

Matthew 21:18 V-AIA-3S
GRK: τὴν πόλιν ἐπείνασεν
NAS: to the city, He became hungry.
KJV: into the city, he hungered.
INT: the city he hungered

Matthew 25:35 V-AIA-1S
GRK: ἐπείνασα γὰρ καὶ
NAS: For I was hungry, and you gave
KJV: For I was an hungred, and ye gave
INT: I hungered indeed and

Matthew 25:37 V-PPA-AMS
GRK: σε εἴδομεν πεινῶντα καὶ ἐθρέψαμεν
NAS: did we see You hungry, and feed
KJV: saw we thee an hungred, and fed
INT: you saw we hungering and fed [you]

Matthew 25:42 V-AIA-1S
GRK: ἐπείνασα γὰρ καὶ
NAS: for I was hungry, and you gave
KJV: For I was an hungred, and ye gave
INT: I hungered indeed and

Matthew 25:44 V-PPA-AMS
GRK: σε εἴδομεν πεινῶντα ἢ διψῶντα
NAS: did we see You hungry, or
KJV: saw we thee an hungred, or athirst,
INT: you saw we hungering or thirsting

Mark 2:25 V-AIA-3S
GRK: ἔσχεν καὶ ἐπείνασεν αὐτὸς καὶ
NAS: and he and his companions became hungry;
KJV: need, and was an hungred, he, and
INT: he had and hungered he and

Mark 11:12 V-AIA-3S
GRK: ἀπὸ Βηθανίας ἐπείνασεν
NAS: Bethany, He became hungry.
KJV: from Bethany, he was hungry:
INT: from Bethany he hungered

Luke 1:53 V-PPA-AMP
GRK: πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν
NAS: HE HAS FILLED THE HUNGRY WITH GOOD THINGS;
KJV: He hath filled the hungry with good things;
INT: [the] hungry he filled with good things

Luke 4:2 V-AIA-3S
GRK: συντελεσθεισῶν αὐτῶν ἐπείνασεν
NAS: and when they had ended, He became hungry.
KJV: were ended, he afterward hungered.
INT: having ended they he hungered

Luke 6:3 V-AIA-3S
GRK: Δαυὶδ ὅτε ἐπείνασεν αὐτὸς καὶ
NAS: when he was hungry, he and those
KJV: himself was an hungred, and
INT: David when he hungered himself and

Luke 6:21 V-PPA-NMP
GRK: μακάριοι οἱ πεινῶντες νῦν ὅτι
NAS: Blessed [are] you who hunger now,
KJV: Blessed [are ye] that hunger now: for
INT: Blessed [you] who hunger now for

Luke 6:25 V-FIA-2P
GRK: νῦν ὅτι πεινάσετε οὐαί οἱ
NAS: now, for you shall be hungry. Woe
KJV: for ye shall hunger. Woe
INT: now for you will hunger Woe to you who

John 6:35 V-ASA-3S
GRK: οὐ μὴ πεινάσῃ καὶ ὁ
NAS: he who comes to Me will not hunger, and he who believes
KJV: shall never hunger; and
INT: never not might hunger and he that

Romans 12:20 V-PSA-3S
GRK: ἀλλὰ ἐὰν πεινᾷ ὁ ἐχθρός
NAS: YOUR ENEMY IS HUNGRY, FEED
KJV: thine enemy hunger, feed him;
INT: but If should hunger the enemy

1 Corinthians 4:11 V-PIA-1P
GRK: ὥρας καὶ πεινῶμεν καὶ διψῶμεν
NAS: we are both hungry and thirsty,
KJV: we both hunger, and thirst,
INT: hour both we hunger and thirst

1 Corinthians 11:21 V-PIA-3S
GRK: ὃς μὲν πεινᾷ ὃς δὲ
NAS: and one is hungry and another
KJV: and one is hungry, and another
INT: one indeed is hungry one moreover

1 Corinthians 11:34 V-PIA-3S
GRK: εἴ τις πεινᾷ ἐν οἴκῳ
NAS: anyone is hungry, let him eat
KJV: And if any man hunger, let him eat at
INT: if anyone be hungry at home

Philippians 4:12 V-PNA
GRK: χορτάζεσθαι καὶ πεινᾷν καὶ περισσεύειν
NAS: of being filled and going hungry, both
KJV: and to be hungry, both
INT: to be full both to hunger and to abound

Revelation 7:16 V-FIA-3P
GRK: οὐ πεινάσουσιν ἔτι οὐδὲ
NAS: They will hunger no longer,
KJV: They shall hunger no more,
INT: not they will hunger any more neither

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page