εὐαγγελίσασθαί
Englishman's Concordance
εὐαγγελίσασθαί (euangelisasthai) — 7 Occurrences

Luke 1:19 V-ANM
GRK: σὲ καὶ εὐαγγελίσασθαί σοι ταῦτα
NAS: to speak to you and to bring you this
KJV: thee these glad tidings.
INT: you and to bring glad tidings to you these

Luke 4:18 V-ANM
GRK: ἔχρισέν με εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς ἀπέσταλκέν
NAS: HE ANOINTED ME TO PREACH THE GOSPEL TO THE POOR.
KJV: me to preach the gospel to the poor;
INT: he anointed me to preach good news to [the] poor he has sent

Luke 4:43 V-ANM
GRK: ἑτέραις πόλεσιν εὐαγγελίσασθαί με δεῖ
NAS: to them, I must preach the kingdom
KJV: I must preach the kingdom of God
INT: other towns to preach good news me it behoves

Acts 16:10 V-ANM
GRK: ὁ θεὸς εὐαγγελίσασθαι αὐτούς
NAS: had called us to preach the gospel to them.
KJV: us for to preach the gospel unto them.
INT: God to preach the gospel to them

Romans 1:15 V-ANM
GRK: ἐν Ῥώμῃ εὐαγγελίσασθαι
NAS: I am eager to preach the gospel to you also
KJV: I am ready to preach the gospel to you
INT: in Rome to preach the gospel

2 Corinthians 10:16 V-ANM
GRK: ὑπερέκεινα ὑμῶν εὐαγγελίσασθαι οὐκ ἐν
NAS: so as to preach the gospel even to the regions beyond
KJV: To preach the gospel in
INT: beyond you to preach the gospel not in

Ephesians 3:8 V-ANM
GRK: τοῖς ἔθνεσιν εὐαγγελίσασθαι τὸ ἀνεξιχνίαστον
NAS: was given, to preach to the Gentiles
KJV: given, that I should preach among
INT: the Gentiles to preach the gospel the unsearchable

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2097
54 Occurrences


εὐαγγελίσαι — 1 Occ.
εὐαγγελισαμένων — 1 Occ.
εὐαγγελισάμενοί — 1 Occ.
εὐαγγελισαμένου — 1 Occ.
εὐαγγελίσασθαί — 7 Occ.
εὐαγγελίσωμαι — 1 Occ.
εὐαγγελισθὲν — 2 Occ.
εὐαγγελισθέντες — 1 Occ.
εὐαγγελίζηται — 1 Occ.
εὐαγγελίζεσθαι — 2 Occ.
εὐαγγελίζεται — 3 Occ.
εὐαγγελίζωμαι — 2 Occ.
εὐαγγελίζομαι — 1 Occ.
εὐαγγελιζομένῳ — 1 Occ.
εὐαγγελιζομένων — 1 Occ.
εὐαγγελιζόμενοι — 7 Occ.
εὐαγγελιζόμενος — 3 Occ.
εὐαγγελιζομένου — 1 Occ.
εὐαγγελιζόμεθα — 1 Occ.
εὐαγγελίζονται — 2 Occ.
εὐηγγελισάμην — 4 Occ.
εὐηγγελισάμεθα — 1 Occ.
εὐηγγελίσατο — 2 Occ.
εὐηγγέλισεν — 1 Occ.
εὐηγγελισμένοι — 1 Occ.
εὐηγγελίσθη — 1 Occ.
εὐηγγελίζετο — 3 Occ.
εὐηγγελίζοντο — 1 Occ.
Additional Entries
ἐτῶν — 15 Occ.
ἔτος — 2 Occ.
Εὖ — 5 Occ.
Εὖγε — 1 Occ.
Εὕα — 1 Occ.
Εὕαν — 1 Occ.
εὐαγγελίσαι — 1 Occ.
εὐαγγελισαμένων — 1 Occ.
εὐαγγελισάμενοί — 1 Occ.
εὐαγγελισαμένου — 1 Occ.
εὐαγγελίσωμαι — 1 Occ.
εὐαγγελισθὲν — 2 Occ.
εὐαγγελισθέντες — 1 Occ.
εὐαγγελίζηται — 1 Occ.
εὐαγγελίζεσθαι — 2 Occ.
εὐαγγελίζεται — 3 Occ.
εὐαγγελίζωμαι — 2 Occ.
εὐαγγελίζομαι — 1 Occ.
εὐαγγελιζομένῳ — 1 Occ.
εὐαγγελιζομένων — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page