γνώσει
Englishman's Concordance
γνώσει (gnōsei) — 8 Occurrences

1 Corinthians 1:5 N-DFS
GRK: καὶ πάσῃ γνώσει
NAS: speech and all knowledge,
KJV: and [in] all knowledge;
INT: and all knowledge

1 Corinthians 8:11 N-DFS
GRK: τῇ σῇ γνώσει ὁ ἀδελφὸς
NAS: For through your knowledge he who is weak
KJV: through thy knowledge shall the weak
INT: your knowledge the brother

1 Corinthians 14:6 N-DFS
GRK: ἢ ἐν γνώσει ἢ ἐν
NAS: or of knowledge or
KJV: or by knowledge, or by
INT: or in knowledge or in

2 Corinthians 6:6 N-DFS
GRK: ἁγνότητι ἐν γνώσει ἐν μακροθυμίᾳ
NAS: in purity, in knowledge, in patience,
KJV: by knowledge, by
INT: purity in knowledge in patience

2 Corinthians 8:7 N-DFS
GRK: λόγῳ καὶ γνώσει καὶ πάσῃ
NAS: and utterance and knowledge and in all
KJV: utterance, and knowledge, and [in] all
INT: word and knowledge and all

2 Corinthians 11:6 N-DFS
GRK: οὐ τῇ γνώσει ἀλλ' ἐν
NAS: yet I am not [so] in knowledge; in fact,
KJV: not in knowledge; but
INT: not in knowledge but in

2 Peter 1:6 N-DFS
GRK: δὲ τῇ γνώσει τὴν ἐγκράτειαν
NAS: and in [your] knowledge, self-control,
KJV: And to knowledge temperance; and
INT: moreover the knowledge the self-control

2 Peter 3:18 N-DFS
GRK: χάριτι καὶ γνώσει τοῦ κυρίου
NAS: in the grace and knowledge of our Lord
KJV: and [in] the knowledge of our
INT: grace and in [the] knowledge of the Lord

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page