ὑπερβολὴν
Englishman's Concordance
ὑπερβολὴν (hyperbolēn) — 6 Occurrences

Romans 7:13 N-AFS
GRK: γένηται καθ' ὑπερβολὴν ἁμαρτωλὸς ἡ
NAS: sin would become utterly sinful.
INT: might become beyond excessively sinful

1 Corinthians 12:31 N-AFS
GRK: ἔτι καθ' ὑπερβολὴν ὁδὸν ὑμῖν
NAS: you a still more excellent way.
KJV: unto you a more excellent way.
INT: yet by more surpassing a way to you

2 Corinthians 1:8 N-AFS
GRK: ὅτι καθ' ὑπερβολὴν ὑπὲρ δύναμιν
KJV: out of measure, above
INT: that against excessively beyond [our] power

2 Corinthians 4:17 N-AFS
GRK: ἡμῶν καθ' ὑπερβολὴν εἰς ὑπερβολὴν
NAS: of glory far beyond
INT: of us far surpassing to excessiveness

2 Corinthians 4:17 N-AFS
GRK: ὑπερβολὴν εἰς ὑπερβολὴν αἰώνιον βάρος
NAS: far beyond all comparison,
INT: surpassing to excessiveness an eternal weight

Galatians 1:13 N-AFS
GRK: ὅτι καθ' ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν
NAS: beyond measure and tried to destroy
KJV: beyond measure I persecuted
INT: that beyond exceeding measure I was persecuting the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page