κρατοῦντας
Englishman's Concordance
κρατοῦντας (kratountas) — 3 Occurrences

Revelation 2:14 V-PPA-AMP
GRK: ἔχεις ἐκεῖ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν
NAS: there some who hold the teaching
KJV: there them that hold the doctrine
INT: you have there [those] holding the teaching

Revelation 2:15 V-PPA-AMP
GRK: καὶ σὺ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν
NAS: some who in the same way hold the teaching
KJV: also them that hold the doctrine
INT: also you [those] holding the teaching

Revelation 7:1 V-PPA-AMP
GRK: τῆς γῆς κρατοῦντας τοὺς τέσσαρας
NAS: of the earth, holding back the four
KJV: of the earth, holding the four
INT: of the earth holding the four

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page