κρατοῦντες
Englishman's Concordance
κρατοῦντες (kratountes) — 1 Occurrence

Mark 7:3 V-PPA-NMP
GRK: οὐκ ἐσθίουσιν κρατοῦντες τὴν παράδοσιν
NAS: their hands, [thus] observing the traditions
KJV: not, holding the tradition
INT: not eat holding the tradition

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page