λιμοὶ
Englishman's Concordance
λιμοὶ (limoi) — 3 Occurrences

Matthew 24:7 N-NMP
GRK: καὶ ἔσονται λιμοὶ καὶ σεισμοὶ
NAS: places there will be famines and earthquakes.
KJV: there shall be famines, and
INT: and there will be famines and earthquakes

Mark 13:8 N-NMP
GRK: τόπους ἔσονται λιμοί ἀρχὴ ὠδίνων
NAS: places; there will [also] be famines. These things
KJV: there shall be famines and
INT: places there will be famines Beginnings of birth pains [are]

Luke 21:11 N-NMP
GRK: κατὰ τόπους λιμοὶ καὶ λοιμοὶ
NAS: plagues and famines; and there will be terrors
KJV: and famines, and
INT: in different places famines and pestilences

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page