3042. λιμός (limos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3042. λιμός (limos) — 12 Occurrences

Matthew 24:7 N-NMP
GRK: καὶ ἔσονται λιμοὶ καὶ σεισμοὶ
NAS: places there will be famines and earthquakes.
KJV: there shall be famines, and
INT: and there will be famines and earthquakes

Mark 13:8 N-NMP
GRK: τόπους ἔσονται λιμοί ἀρχὴ ὠδίνων
NAS: places; there will [also] be famines. These things
KJV: there shall be famines and
INT: places there will be famines Beginnings of birth pains [are]

Luke 4:25 N-NMS
GRK: ὡς ἐγένετο λιμὸς μέγας ἐπὶ
NAS: when a great famine came over
KJV: when great famine was throughout
INT: when there was a famine great upon

Luke 15:14 N-NMS
GRK: πάντα ἐγένετο λιμὸς ἰσχυρὰ κατὰ
NAS: a severe famine occurred
KJV: there arose a mighty famine in that
INT: all there arose a famine severe throughout

Luke 15:17 N-DMS
GRK: ἐγὼ δὲ λιμῷ ὧδε ἀπόλλυμαι
NAS: but I am dying here with hunger!
KJV: I perish with hunger!
INT: I however with hunger here am perishing

Luke 21:11 N-NMP
GRK: κατὰ τόπους λιμοὶ καὶ λοιμοὶ
NAS: plagues and famines; and there will be terrors
KJV: and famines, and
INT: in different places famines and pestilences

Acts 7:11 N-NMS
GRK: ἦλθεν δὲ λιμὸς ἐφ' ὅλην
NAS: Now a famine came over
KJV: Now there came a dearth over all
INT: came moreover a famine upon whole

Acts 11:28 N-AMS
GRK: τοῦ πνεύματος λιμὸν μεγάλην μέλλειν
NAS: be a great famine all
KJV: great dearth throughout
INT: the Spirit A famine great is about

Romans 8:35 N-NMS
GRK: διωγμὸς ἢ λιμὸς ἢ γυμνότης
NAS: persecution, or famine, or nakedness,
KJV: persecution, or famine, or nakedness,
INT: persecution or famine or nakedness

2 Corinthians 11:27 N-DMS
GRK: πολλάκις ἐν λιμῷ καὶ δίψει
NAS: sleepless nights, in hunger and thirst,
KJV: often, in hunger and thirst,
INT: often in hunger and thirst

Revelation 6:8 N-DMS
GRK: καὶ ἐν λιμῷ καὶ ἐν
NAS: with sword and with famine and with pestilence
KJV: and with hunger, and with
INT: and with famine and with

Revelation 18:8 N-NMS
GRK: πένθος καὶ λιμός καὶ ἐν
NAS: and mourning and famine, and she will be burned
KJV: and famine; and
INT: mourning and famine and with

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page