λίθῳ
Englishman's Concordance
λίθῳ (lithō) — 10 Occurrences

Luke 4:3 N-DMS
GRK: εἰπὲ τῷ λίθῳ τούτῳ ἵνα
NAS: tell this stone to become bread.
KJV: command this stone that it be made
INT: speak to the stone this that

Luke 21:6 N-DMS
GRK: λίθος ἐπὶ λίθῳ ὧδε ὃς
NAS: one stone upon another which
KJV: one stone upon another, that shall
INT: stone upon stone here which

Acts 17:29 N-DMS
GRK: ἀργύρῳ ἢ λίθῳ χαράγματι τέχνης
NAS: or stone, an image formed
KJV: silver, or stone, graven by art
INT: to silver or to stone a graven thing craft

Romans 9:32 N-DMS
GRK: προσέκοψαν τῷ λίθῳ τοῦ προσκόμματος
NAS: the stumbling stone,
KJV: they stumbled at that stumblingstone;
INT: they stumbled at the stone of stumbling

Revelation 4:3 N-DMS
GRK: ὅμοιος ὁράσει λίθῳ ἰάσπιδι καὶ
NAS: a jasper stone and a sardius
KJV: a sardine stone: and
INT: like in appearance to a stone jasper and

Revelation 17:4 N-DMS
GRK: χρυσίῳ καὶ λίθῳ τιμίῳ καὶ
NAS: and precious stones and pearls,
KJV: and precious stones and pearls,
INT: with gold and stone precious and

Revelation 18:16 N-DMS
GRK: χρυσίῳ καὶ λίθῳ τιμίῳ καὶ
NAS: and precious stones and pearls;
KJV: and precious stones, and pearls!
INT: gold and stone precious and

Revelation 21:11 N-DMS
GRK: αὐτῆς ὅμοιος λίθῳ τιμιωτάτῳ ὡς
NAS: a very costly stone, as a stone
KJV: [was] like unto a stone most precious,
INT: of it [was] like a stone most precious as

Revelation 21:11 N-DMS
GRK: τιμιωτάτῳ ὡς λίθῳ ἰάσπιδι κρυσταλλίζοντι
NAS: stone, as a stone of crystal-clear
KJV: a jasper stone, clear as crystal;
INT: most precious as a stone jasper being clear as crystal

Revelation 21:19 N-DMS
GRK: πόλεως παντὶ λίθῳ τιμίῳ κεκοσμημένοι
NAS: of precious stone. The first
KJV: precious stones. The first
INT: city with every stone precious [were] adorned

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page